[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނޫހުގެފާނުގެ ވާހަކަ – 4

  • ޝައިޠާނާގެ ރޭވުން

 

ﷲ އަށް ޝަރީކުކުރުމަށް މީސްތަކުންނަށް ވަސްވާސްދޭން ބޭނުން ހިފަން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު މަގެއް ކަމުގައި ޝައިޠާނާއަށް ފެނުނީ އެމީހުންގެ ތެރޭގައި ތިބި ޞާލިޙު މީހުންނެވެ. ސަބަބަކީ އެމީހުންނަކީ ﷲ ދެކެ ލޯބިވާ ބަޔެކެވެ. އަދި ﷲ އެބައިމީހުން ދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ. އަދި އެމީހުން ކުރާ ދުޢާތައް އިޖާބަކުރައްވައެވެ. އަދި މީސްތަކުންވެސް ޞާލިޙުން ދެކެ ލޯބިވެއެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް ޤަދަރުކުރެއެވެ. މިކަންތައްތައް ޝައިޠާނާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަނެއެވެ. ޒަމާންތަކެއް ވޭތުވެ ދިޔުމަށްފަހު މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ތިބި ޞާލިޙުން މަރުވެއްޖެއެވެ. އެހިނދު ޝައިޠާނާ މީސްތަކުންގެ ކައިރިއަށް ގޮސް މަރުވެފައިވާ ޞާލިޙު މީހުންގެ މަތިން މީސްތަކުންނަށް ހަނދާންކޮށްދިނެވެ.

___________________

މަޞްދަރު: قصص النبيين للأطفال

ނޫޙުގެފާނުގެ ވާހަކަ