[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މުޞީބާތް ދުރުކުރުމަށް ނުވަތަ މުޞީބާތުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ރޮދިފަށާއި، ބޮޅުފަދަ ތަކެތި (ތަވީދުގެ ގޮތުގައި) އެޅުމަކީ ޝިރުކެއްކަން ނަންގަތް ބާބު – 2

﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾ [سورة الزمر 38]

މާނައީ: “ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ތިޔަބައިމީހުން (ތިމަންކަލޭގެފާނަށް) ޚަބަރުދީ ބަލާށެވެ! ﷲ، ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ގެއްލުމަކަށް އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ، ﷲ ފިޔަވާ ތިޔަބައިމީހުން އަޅުކަންކުރާ ތަކެއްޗަށް އެގެއްލުން ދުރުކޮށްދެވިދާނެ ހެއްޔެވެ! ނުވަތަ އެއިލާހު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ރަޙުމަތަކަށް އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ، އެއިލާހުގެ ރަޙުމަތް (އަޔަނުދީ) އެތަކެއްޗަށް ހިފެހިއްޓިދާނެ ހެއްޔެވެ! “

 

ސުވާލު:

– މިއާޔަތުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ.

– އަދި މިއާޔަތުން މިބާބަށް ދަލީލުކުރާ ގޮތަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ.

 

ޖަވާބު:

– ﷲ ފިޔަވާ އެބައިމީހުން އެދުޢާކޮށް އަޅުކަންކުރާ އިލާހުންތަކަކީ އެއްވެސް ކަމެއްކުރުމަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާ ފަރާތްތަކެކެވެ. ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަލާނގެ އަޅަކަށް ގެއްލުމަކަށް އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ އެއިލާހުންތަކަށް އެގެއްލުމުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވެއެވެ. ނުވަތަ ﷲ އެކަލާނގެ އަޅަކަށް ބާވައިލައްވާ ރަޙުމަތެއް އަޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމުގެ ކުޅަދާނަކަންވެސް އެއިލާހުންތަކަށް ލިބިގެން ނުވެއެވެ. އެހުރިހާ ކަމެއްގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށެވެ.

– މިއާޔަތުން މިބާބަށް ދަލީލުކުރާ ގޮތް: މުޝްރިކުން ބުދުތަކާމެދު ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުން ނުވަތަ ރޮދިފަށްތަކާ އަދި އެފަދަ ތަކެއްޗާމެދު ޖާހިލުން ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުމުގައި ތަފާތެއް ނުވެއެވެ. (އެހެނީ ބުދުތަކާއި އެރޮދިފަތްތަކަށްވެސް އެއްވެސް ކަމެއްކޮށް ނުދެވެއެވެ. އެ ދެބައިމީހުންވެސް މުޞީބާތްތަކުން ސަލާމަތަށް އެދެނީ ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.) މިހުރިހާ ކަމަކީވެސް (އެބަހީ: ބުދުތަކާއި ރޮދިފަށް އަދި އެފަދަ ތަކެތިން ފައިދާއެއް އަދި ގެއްލުންވެސް ލިބޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމަކީ) ބާޠިލު ކަންތައްތަކެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ފައިދާ އާއި ގެއްލުން މެދުވެރިކުރައްވާ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ ﷲ އެވެ.

*  *  *  *

އަލްޖާމިޢުލް ފަރީދް (ޝައިޚް ޢަބްދު ﷲ ބުން ޖާރު ﷲ ބުން އިބްރާހީމް އަލް ޖާރު ﷲ)

މިފޮތަކީ ސުވާލާއި ޖަވާބުގެ އުސްލޫބަށް ކިތާބުއްތައުޙީދު ކިޔަވާ ދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ.

މިލިޔުމުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް