[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ޙުކުމް ނަސްޚުވުމާއި ޖަމްޢުކުރުން – 2

ޝަރުޢީ އިޞްޠިލާޙުގައި “النسخ“:

 

ޢިލްމީ ފޮތްތަކަށް ނަޒަރު ހިންގައިލުމުން ނަސްޚުގެ ތަޢާރަފްގައި ޢިލްމުވެރިން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ޚުލާޞާ ނަތީޖާއެއް ލިބިގެން ދެއެވެ. އެއީ:

އިސްވެދިޔަ ޢިލްމުވެރިންނާއި ފަހުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ނަސްޚުގެ މާނައިގެ ތަފާތު ކުރުމެއް ވާކަމެވެ.

 

ފުރަތަމައީ: އިހުގެ ބައެއް ޢިލްމުވެރިންގެ އިޞްޠިލާޙުގައި ނަސްޚުގެ މުރާދަކީ: ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ. ޢާންމުކަން ޚާއްޞަވެފައި އޮތުމާއި، މުޠުލަޤު މުޤައްޔަދުވެފައި އޮތުމާއި، އިޖްމާލީ މާނަ ބަޔާންވެފައި އޮތުމާއި، މުޅިޙުކުމް އުފުއްލެވުންވެސް މީގައި ހިމެނެއެވެ.

 

ދެވަނައީ: ފަހުގެ ގިނަ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ނަސްޚުގެ މުރާދަކީ: ކުރިން ޘާބިތުވެފައިވާ ޙުކުމެއް ފަހުން ކުރެވޭ މުޚާޠަބަކުން އުފުލިގެން ދިއުމެވެ.

 

އުފުލިގެން ދިއުމުގެ މާނައަކީ: އެނަސްޚު ނައިނަމަ ކުރީގެ ޙުކުމް އޮތްގޮތަށް އޮތުމެވެ.

ކުރިން ޘާބިތުވެފައިވާ ޙުކުމުގެ މާނައަކީ: ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް އިސްވެ ސާބިތުވެފައި އޮތުމެވެ.

ފަހުން ކުރެވޭ މުޚާޠަބުގެ މުރާދަކީ: ޙުކުމް އުފުއްލެވުމެވެ. އެބަހީ ފަހުން ކުރެވިފައިވާ މުޚާޠަބެއްގެ ސަބަބުން ކުރީގެ މުޚާޠަބު އުފުލިގެން ދިއުމެވެ. [1]

 

މި މާނަތަކަށް ބަލާއިރު ފަހުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ނަސްޚުގެ މާނަ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށްވުރެ އިހުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ނަސްޚުގެ މާނަ ކުރެވިފައިވާ ގޮތް، މާ ތަނަވަސްވެފައި ފުޅާކަން އެނގިގެން ދެއެވެ.


[1]  نسخ وتخصيص وتقييد السنة النبوية للقرآن الكريم. ص: 60.

 

މިލިޔުމުގެ އެހެން ބައިތައް