[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އޯޑިއޯ: އިސްލާމްދީނުގައި ގޮވާލާފައިވާ ޙައްޤުތައް – 4

ދަރުސް ދެއްވީ: އައްޝައިޚް ޙުސައިން ޠާރިޤު

މައުޟޫޢު: ޢަޤީދާ

ފައިލް ސައިޒް: 3 mb

 

ޑައުންލޯޑްކުރެއްވުމަށް