[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

-އައްޝައިޚު ޢަބްދުﷲ ފަހްމީ ދީދީ- ރަޙިމަހުﷲ

ޒިނޭކުރުން

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން އެކަންކަމަށް އަމުރުކުރެއްވި ކަންކަމަށް ފަސްޖެހުމުން އެދީން އެކަންކަން ނަހީ ކުރެއްވި ކަންކަމުން ދުރުހެލިނުވެ މިދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމަކީ އެގޮތަކުން މިގޮތަކުން ގެންގޮސް ނިންމާލަނިކޮށް އެންމެ ރަނގަޅު ވެދާނޭ ކަމެކޭ އެއްބަޔަކަށް ވިސްނެމުންދާކަމީ ކޮޅެއްނެތްހައި

ޒިނޭކުރުން

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން އެކަންކަމަށް އަމުރުކުރެއްވި ކަންކަމަށް ފަސްޖެހުމުން އެދީން އެކަންކަން ނަހީ ކުރެއްވި ކަންކަމުން ދުރުހެލިނުވެ މިދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމަކީ އެގޮތަކުން މިގޮތަކުން ގެންގޮސް ނިންމާލަނިކޮށް އެންމެ ރަނގަޅު ވެދާނޭ ކަމެކޭ އެއްބަޔަކަށް ވިސްނެމުންދާކަމީ ކޮޅެއްނެތްހައި