[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚް ޢިމާދު ޔޫސުފް

ތިބާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ހަމަ ނެތީތޯއެވެ!

ސައިހޮޓަލަކަށް ނުވަތަ ރެސްޓޯރަންޓަކަށް ވަދެވުނަސް ކަންފަތުގައިޖެހެނީ އެއަޑެވެ. މަގުމައްޗަށް ނިކުމެވުނަސް އެއަޑެވެ. އެކުވެރިޔަކާ މަގުމަތިން ބައްދަލުވިޔަސް އެއަޑެވެ. ގޭގެ ސިޓިންރޫމުގަ އިށީނދެ ޓީވީ ހުޅުވާލިޔަސް އެއަޑެވެ. ރޭޑިޔޯ ހުޅުވާލިޔަސް ހަމަ އެއަޑެވެ. އަތުގައޮތް ފޯނުން

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. މިއީ ތަކުރާރުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އަޑުއިވޭ އާޔަތެކެވެ. އަޑުއަހާ އާޔަތެކެވެ. ކިޔާ އާޔަތެކެވެ. އަދި ހިތުންނާއި ބަލައިގެން

ތިބާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ހަމަ ނެތީތޯއެވެ!

ސައިހޮޓަލަކަށް ނުވަތަ ރެސްޓޯރަންޓަކަށް ވަދެވުނަސް ކަންފަތުގައިޖެހެނީ އެއަޑެވެ. މަގުމައްޗަށް ނިކުމެވުނަސް އެއަޑެވެ. އެކުވެރިޔަކާ މަގުމަތިން ބައްދަލުވިޔަސް އެއަޑެވެ. ގޭގެ ސިޓިންރޫމުގަ އިށީނދެ ޓީވީ ހުޅުވާލިޔަސް އެއަޑެވެ. ރޭޑިޔޯ ހުޅުވާލިޔަސް ހަމަ އެއަޑެވެ. އަތުގައޮތް ފޯނުން

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. މިއީ ތަކުރާރުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އަޑުއިވޭ އާޔަތެކެވެ. އަޑުއަހާ އާޔަތެކެވެ. ކިޔާ އާޔަތެކެވެ. އަދި ހިތުންނާއި ބަލައިގެން