[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފިލާވަޅު

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 3

އެކަލޭގެފާނު ބާދިޔަތު ބަނީސަޢުދުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެކަލޭގެފާނަށް ވަރަށް ޢަޖާއިބުކުރަނިވި ޙާދިޘާއެއް ދިމާވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޢަޤީދާ ފިލާވަޅު 2 (އަޤީދަތުއް ޠަޙާވިއްޔާގެ ޝަރަޙަ)

އަލްޢައްލަމާ ޙުއްޖަތުލް އިސްލާމް އަބޫ ޖަޢްފަރުއް ވައްރާޤުއް ޠަޙާވީ ރަޙިމަހުﷲ ތަޢާލާ މިޞްރުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މިބަޔާންކޮށްދެނީ މިމިއްލަތުގެ ފިޤްހު ޢިލްމުވެރިންކަމުގައިވާ، އަބޫ ޙަނީފާ ނުޢުމާން ބިން ޘާބިތިލް ކޫފީއާއި، އަބޫ ޔޫސުފް ޔަޢްޤޫބު ބިން އިބްރާހީމުލް އަންޞާރީއާއި، އަބޫ އަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ބިން އަލްޙަސަން އައްޝައިބާނީ (رضوان الله عليهم أجمعين) ގެ މަޛްހަބުގައި ސުންނަތާއި ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިން (أهل السنة والجماعة) ގެ ޢަޤީދާއެވެ. އަދި ދީނުގެ އުޞޫލުތަކާމެދު އެބޭކަލުންގެ ޢަޤީދާއާއި ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ربّ އަށް އެބޭކަލުން ދީންވެރިވިގޮތެވެ.

އަރަބި ފިލާވަޅު 5

ޢަރަބި ފިލާވަޅުގެ ފަސްވަނަ ފިލާވަޅަށް މަރުޙަބާ. މިފިލާވަޅު ނިމޭއިރު އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު -މިފިލާވަޅު ނިމޭ އިރުގައި މީހުންނަށް ނިސްބަތްކޮށްފައި ގޮވަން އެނގުން މިސާލު: އޭ މުހައްމަދު. އޭ އިބުރާހިމާއެވެ. -އެއްޗެއް ނިސްބަތްވަނީ ކޮންފަރާތަކަށްކަމާއި

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 2 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ދުވަސްވަރު އުޅުނު މުޝްރިކުންވެސް ތަޢުޙީދުގެ މިބަޔަށް އެއްބަސްވެއެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުން މިބަޔަށް އީމާންވާންޖެހޭ އެއްމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި އީމާނެއް ނުވެއެވެ. އެހެނީ މިބަޔަށް އީމާންވާންޖެހޭ އެއްމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި އީމާންވާމީހާ ތަވްޙީދުގެ އަނެއް ދެބަޔަށްވެސް އީމާންވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މިބަޔަށް އެއްބަސްވި އެއްބަސްވުމުން، އެމީހުންނަށް އިސްލާމްދީނަށް ވަދެވުނުކަމަކަށް ނުވެއެވެ.

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 2

އެކަލޭގެފާނު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ މައްކާގައެވެ. އެއަހަރަކީ ޢާމުލް ފީލްއެވެ. ޙަބުޝްކަރައިގެ އަބުރަހާ ނަމަކަށްކިޔުނު ވެރިޔަކު މާއްކާގައިވާ ގެފުޅު ތަޅާލަން އައި އަހަރެވެ.

ޢަޤީދާ ފިލާވަޅު 1 (އަޤީދަތުއް ޠަޙާވިއްޔާގެ ޝަރަޙަ)

“ޢަޤީދާގެ ފިލާވަޅު” މިނަމުގައި ސިލްސިލާކޮށް މިގެނެސްދެވޭ ލިޔުންތަކަކީ އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ މުހިއްމު މައްސަލަތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ އިމާމުއް ޠަޙާވީ ރަޙިމަހުﷲ ލިޔުއްވާފައިވާ، “އަލްޢަޤީދަތުއް ޠަޙާވިއްޔާ”ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ފޮތުގެ މެދުމިނުގެ ޝަރަޙައެކެވެ.

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 4

އައްސަލާމް އަލައިކުމް ވަރަޙުމަތުﷲ ވަބަރަކާތުހް މާތްﷲ ގެ ހެޔޮރަހުމަތް ފުޅާއެކުގައި ތިންވަނަ ފިލާވަޅު ނިމި ހަތަރުވަނަ ފިލާވަޅުވެސް ތިޔަ އެންމެހާ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނާއި ޙިއްޞާކޮށްލުމުގެ ތައުފީޤު ދެއްވީތީ މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. ދުޢާއަކީ

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 1

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ތިރީގައި އަޅުގަނޑު ކުރުގޮތަކަށް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ހުށައަޅައިދޭން ގަސްދުކޮށްފައިވަނީ މި

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 1 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

ﷲގެ އިރާދަފުޅާ އެކު، މިފިލާވަޅުތަކުގައި ޝަރަޙަކުރެވޭތޯ އަޅުގަނޑު ބަލާނީ، ތަވްޙީދުގެ މަޝްހޫރުފޮތް ކިތާބުއްތަވްޙީދެވެ. ޝަރަޙަކުރުމުގައި އަޞްލަކަށް ބަލާނީ ޝައިޚު މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން ލިޔުއްވާފައިވާ ‘އަލް ޤައުލުލް މުފީދް ޢަލާ ކިތާބިއްތަވްޙީދް’ އާއި ޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިލްޢަޒީޒް އަލްޤަރްޢާވީ ލިޔުއްވާފައިވާ ‘އަލްޖަދީދް ފީ ޝަރްޙި ކިތާބިއްތަވްޙީދް’ އެވެ.

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 3

ޢަރަބި ފިލާވަޅުގެ ތިންވަނަބަޔަށް މަރުހަބާ! ދެން އަންނަ ހަފުތާއެއްގައި އިންޝާﷲ ހަތަރުވަނަ ފިލާވަޅުވެސް ގެނެސްދެވޭނެއެވެ. ތިންވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 2

ޢަރަބި ފިލާވަޅުގެ ދެވަނަބަޔަށް މަރުހަބާ! ދެވަނަ ފިލާވަޅު ތިރީގައިވާ ލިންކުން ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ. ދެވަނަ ފިލާވަޅު

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 1

ޢަރަބިބަހަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަހެވެ. އެއީ އަހަރެމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ އެބަހަކުން ވާހަކަދެއްކެވި ބަހެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ފޮތާއި އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތް ބަޔާންވެގެން

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 3

އެކަލޭގެފާނު ބާދިޔަތު ބަނީސަޢުދުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެކަލޭގެފާނަށް ވަރަށް ޢަޖާއިބުކުރަނިވި ޙާދިޘާއެއް ދިމާވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޢަޤީދާ ފިލާވަޅު 2 (އަޤީދަތުއް ޠަޙާވިއްޔާގެ ޝަރަޙަ)

އަލްޢައްލަމާ ޙުއްޖަތުލް އިސްލާމް އަބޫ ޖަޢްފަރުއް ވައްރާޤުއް ޠަޙާވީ ރަޙިމަހުﷲ ތަޢާލާ މިޞްރުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މިބަޔާންކޮށްދެނީ މިމިއްލަތުގެ ފިޤްހު ޢިލްމުވެރިންކަމުގައިވާ، އަބޫ ޙަނީފާ ނުޢުމާން ބިން ޘާބިތިލް ކޫފީއާއި، އަބޫ ޔޫސުފް ޔަޢްޤޫބު ބިން އިބްރާހީމުލް އަންޞާރީއާއި، އަބޫ އަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ބިން އަލްޙަސަން އައްޝައިބާނީ (رضوان الله عليهم أجمعين) ގެ މަޛްހަބުގައި ސުންނަތާއި ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިން (أهل السنة والجماعة) ގެ ޢަޤީދާއެވެ. އަދި ދީނުގެ އުޞޫލުތަކާމެދު އެބޭކަލުންގެ ޢަޤީދާއާއި ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ربّ އަށް އެބޭކަލުން ދީންވެރިވިގޮތެވެ.

އަރަބި ފިލާވަޅު 5

ޢަރަބި ފިލާވަޅުގެ ފަސްވަނަ ފިލާވަޅަށް މަރުޙަބާ. މިފިލާވަޅު ނިމޭއިރު އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު -މިފިލާވަޅު ނިމޭ އިރުގައި މީހުންނަށް ނިސްބަތްކޮށްފައި ގޮވަން އެނގުން މިސާލު: އޭ މުހައްމަދު. އޭ އިބުރާހިމާއެވެ. -އެއްޗެއް ނިސްބަތްވަނީ ކޮންފަރާތަކަށްކަމާއި

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 2 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ދުވަސްވަރު އުޅުނު މުޝްރިކުންވެސް ތަޢުޙީދުގެ މިބަޔަށް އެއްބަސްވެއެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުން މިބަޔަށް އީމާންވާންޖެހޭ އެއްމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި އީމާނެއް ނުވެއެވެ. އެހެނީ މިބަޔަށް އީމާންވާންޖެހޭ އެއްމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި އީމާންވާމީހާ ތަވްޙީދުގެ އަނެއް ދެބަޔަށްވެސް އީމާންވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މިބަޔަށް އެއްބަސްވި އެއްބަސްވުމުން، އެމީހުންނަށް އިސްލާމްދީނަށް ވަދެވުނުކަމަކަށް ނުވެއެވެ.

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 2

އެކަލޭގެފާނު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ މައްކާގައެވެ. އެއަހަރަކީ ޢާމުލް ފީލްއެވެ. ޙަބުޝްކަރައިގެ އަބުރަހާ ނަމަކަށްކިޔުނު ވެރިޔަކު މާއްކާގައިވާ ގެފުޅު ތަޅާލަން އައި އަހަރެވެ.

ޢަޤީދާ ފިލާވަޅު 1 (އަޤީދަތުއް ޠަޙާވިއްޔާގެ ޝަރަޙަ)

“ޢަޤީދާގެ ފިލާވަޅު” މިނަމުގައި ސިލްސިލާކޮށް މިގެނެސްދެވޭ ލިޔުންތަކަކީ އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ މުހިއްމު މައްސަލަތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ އިމާމުއް ޠަޙާވީ ރަޙިމަހުﷲ ލިޔުއްވާފައިވާ، “އަލްޢަޤީދަތުއް ޠަޙާވިއްޔާ”ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ފޮތުގެ މެދުމިނުގެ ޝަރަޙައެކެވެ.

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 4

އައްސަލާމް އަލައިކުމް ވަރަޙުމަތުﷲ ވަބަރަކާތުހް މާތްﷲ ގެ ހެޔޮރަހުމަތް ފުޅާއެކުގައި ތިންވަނަ ފިލާވަޅު ނިމި ހަތަރުވަނަ ފިލާވަޅުވެސް ތިޔަ އެންމެހާ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނާއި ޙިއްޞާކޮށްލުމުގެ ތައުފީޤު ދެއްވީތީ މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. ދުޢާއަކީ

ސިޔަރަތު ފިލާވަޅު 1

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ތިރީގައި އަޅުގަނޑު ކުރުގޮތަކަށް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ހުށައަޅައިދޭން ގަސްދުކޮށްފައިވަނީ މި

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 1 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

ﷲގެ އިރާދަފުޅާ އެކު، މިފިލާވަޅުތަކުގައި ޝަރަޙަކުރެވޭތޯ އަޅުގަނޑު ބަލާނީ، ތަވްޙީދުގެ މަޝްހޫރުފޮތް ކިތާބުއްތަވްޙީދެވެ. ޝަރަޙަކުރުމުގައި އަޞްލަކަށް ބަލާނީ ޝައިޚު މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން ލިޔުއްވާފައިވާ ‘އަލް ޤައުލުލް މުފީދް ޢަލާ ކިތާބިއްތަވްޙީދް’ އާއި ޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިލްޢަޒީޒް އަލްޤަރްޢާވީ ލިޔުއްވާފައިވާ ‘އަލްޖަދީދް ފީ ޝަރްޙި ކިތާބިއްތަވްޙީދް’ އެވެ.

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 3

ޢަރަބި ފިލާވަޅުގެ ތިންވަނަބަޔަށް މަރުހަބާ! ދެން އަންނަ ހަފުތާއެއްގައި އިންޝާﷲ ހަތަރުވަނަ ފިލާވަޅުވެސް ގެނެސްދެވޭނެއެވެ. ތިންވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 2

ޢަރަބި ފިލާވަޅުގެ ދެވަނަބަޔަށް މަރުހަބާ! ދެވަނަ ފިލާވަޅު ތިރީގައިވާ ލިންކުން ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ. ދެވަނަ ފިލާވަޅު

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 1

ޢަރަބިބަހަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަހެވެ. އެއީ އަހަރެމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ އެބަހަކުން ވާހަކަދެއްކެވި ބަހެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ފޮތާއި އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތް ބަޔާންވެގެން