[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

isbaal

ފިރިހެނާގެ ފައިކުރި ތަނބިކަށްޓަށްވުރެ ތިރިކުރުން 4

ފިރިހެނާގެ ހެދުން ނުވަތަ އިޒާރު މައްޗަށް އުފުލުމުގެ ސަބަބެއްވާކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެއުޅުއެވެ. އެއީ އިހުޒަމާނުގެ މަގުތައް ހަޑިވެފައި ނަޖިސްވުމެވެ. އަދި މިފަދަ މީހުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އެސަބަބު މިއަދު ނެތުމުން އެފަދައިން ކަންތައްކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

ފިރިހެނާގެ ފައިކުރި ތަނބިކަށްޓަށްވުރެ ތިރިކުރުން – 2

ތަނބިކަށީގައި ޖެހޭވަރަށް ފިރިހެނާގެ ހެދުންތިރިކޮށްފައި ހުރުމަކީ ބޮޑުފާފައެކެވެ. އަދި އެކަން ޙަރާމްކުރެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ބޮޑާވެރިކަމާއެކީ ކުރުމުންނެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއް ހެއްޔެވެ. އެއީ އޭގެ ޛާތުގައިވެސް ޙަރާމްކަމެކެވެ. އަދި އެޢަމަލަކީވެސް ބޮޑާވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭކަމެކެވެ.

ފިރިހެނާގެ ފައިކުރި ތަނބިކަށްޓަށްވުރެ ތިރިކުރުން – 1

އިސްލާމްދީނަކީ ފުރިހަމަ ދީނެވެ. އެދީނުގައި މީސްތަކުން ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންވާނޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިމެނިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ހެދުން އެޅުމާ އަދި ޒީނަތްތެރިވެ އުޅުމުގެ ޙުކުމްތަކާއި އަދަބުތައްވެސް އިސްލާމްދީނުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން މިލިޔުމުގައި އަލިއަޅުވާލާނީ ފައިކުރި ތަނބިކަށްޓަށްވުރެ ތިރިކުރުމުގެ ޙުކުމާ ބެހޭގޮތުންނެވެ.

ފިރިހެނާގެ ފައިކުރި ތަނބިކަށްޓަށްވުރެ ތިރިކުރުން 4

ފިރިހެނާގެ ހެދުން ނުވަތަ އިޒާރު މައްޗަށް އުފުލުމުގެ ސަބަބެއްވާކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެއުޅުއެވެ. އެއީ އިހުޒަމާނުގެ މަގުތައް ހަޑިވެފައި ނަޖިސްވުމެވެ. އަދި މިފަދަ މީހުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އެސަބަބު މިއަދު ނެތުމުން އެފަދައިން ކަންތައްކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

ފިރިހެނާގެ ފައިކުރި ތަނބިކަށްޓަށްވުރެ ތިރިކުރުން – 2

ތަނބިކަށީގައި ޖެހޭވަރަށް ފިރިހެނާގެ ހެދުންތިރިކޮށްފައި ހުރުމަކީ ބޮޑުފާފައެކެވެ. އަދި އެކަން ޙަރާމްކުރެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ބޮޑާވެރިކަމާއެކީ ކުރުމުންނެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއް ހެއްޔެވެ. އެއީ އޭގެ ޛާތުގައިވެސް ޙަރާމްކަމެކެވެ. އަދި އެޢަމަލަކީވެސް ބޮޑާވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭކަމެކެވެ.

ފިރިހެނާގެ ފައިކުރި ތަނބިކަށްޓަށްވުރެ ތިރިކުރުން – 1

އިސްލާމްދީނަކީ ފުރިހަމަ ދީނެވެ. އެދީނުގައި މީސްތަކުން ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންވާނޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިމެނިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ހެދުން އެޅުމާ އަދި ޒީނަތްތެރިވެ އުޅުމުގެ ޙުކުމްތަކާއި އަދަބުތައްވެސް އިސްލާމްދީނުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން މިލިޔުމުގައި އަލިއަޅުވާލާނީ ފައިކުރި ތަނބިކަށްޓަށްވުރެ ތިރިކުރުމުގެ ޙުކުމާ ބެހޭގޮތުންނެވެ.