[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

umar_bun_alkhattaab

ދެވަނަ ޚަލީފާ: ޢުމަރު ބުން އަލްޚައްޠާބު رضي الله عنه – 12

މި ހަނގުރާމައަށްޓަކައި ފާރިސީން ނުހަނު ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައިވުމާއެކުވެސް، އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް މުސްލިމުންނަށް ލިބުނު ނަޞްރު ވެގެން ދިޔައީ ވަރަށް މުހިއްމު ނަޞްރަކަށެވެ.

ދެވަނަ ޚަލީފާ: ޢުމަރު ބުން އަލްޚައްޠާބު رضي الله عنه – 12

މި ހަނގުރާމައަށްޓަކައި ފާރިސީން ނުހަނު ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައިވުމާއެކުވެސް، އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް މުސްލިމުންނަށް ލިބުނު ނަޞްރު ވެގެން ދިޔައީ ވަރަށް މުހިއްމު ނަޞްރަކަށެވެ.