[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އޯޑިއޯ

4 - ދުޢާ / ޛިކުރު
1އޯޑިއޯ: ނިދުމުގެ ކުރިން ކިޔާ ބައެއް ޛިކުރުތައް0
2ދުޢާގެ އޯޑިއޯ: ނަމާދުން ސަލާމްދިނުމަށްފަހު ކިޔާ ޛިކުރުތައް0
3ދުޢާގެ އޯޑިއޯ: ދެވަނަ އައްތަޙިއްޔާތު0
4ދުޢާގެ އޯޑިއޯ: ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތު0
5ދުޢާގެ އޯޑިއޯ: ރުކޫ ، އިޢުތިދާލު ، ސުޖޫދު ، އަދި ދެސަޖަދަދެމެދުގައި ކިޔާ ޛިކުރުތައް0
6ދުޢާގެ އޯޑިއޯ: ދުޢާއުލްއިސްތިފްތާޙް0
7ދުޢާގެ އޯޑިއޯ: މިސްކިތުން ނުކުންނަމުން ކިޔާ ދުޢާ0
8ދުޢާގެ އޯޑިއޯ: މިސްކިތަށް ވަންނަމުން ކިޔާ ދުޢާ0
9ދުޢާގެ އޯޑިއޯ: ބަންގީގެ ޛިކުރުތައް0
10ދުޢާގެ އޯޑިއޯ: ވުޟޫކޮށް ނިމިގެން ކިޔާ ދުޢާ0