[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 8 “ތަމްހީދު”

qiyaamai vumuge

ތަމްހީދު

[ތަމްހީދު] އެކުލެވިގެންވަނީ ތިރީގައި އަންނަނިވި ބަޙުޘްތަކުގެ މައްޗަށެވެ:

ފުރަތަމަ ބަޙުޘް:

އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުމުގެ އަހައްމިއްޔަތާއި އެކަމާގުޅިގެން އިންސާނާގެ ކިބައިން ފެންނަންޖެހޭ އަޘަރު.

ދެވަނަ ބަޙުޘް:

ޤިޔާމަތް ދުވަހަށް ދެވިފައިވާ ނަންތައް.

ތިންވަނަ ބަޙުޘް:

ޢަޤީދާގެ މައްސަލަ ތަކުގައި އާޙާދު ޙަދީޘްއަކީ ޙުއްޖަތެއްކަން.

ހަތަރުވަނަ ބަޙުޘް:

ރަސޫލުﷲ صلّى الله عليه وسلّم ޚަބަރު ކުރައްވާފައިވާ، ޣައިބުގައިވާ މުސްތަޤްބަލުގެ ޚަބަރުތައް.

ފަސްވަނަ ބަޙުޘް:

ޤިޔާމަތުގެ ޢިލްމު.

ހަވަނަ ބަޙުޘް:

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ވަޤުތު ކުޑަތަންވުން.

**************

=ނުނިމޭ=

މިލިޔުމުގެ އެހެންބައިތައް ބައްލަވާ