[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޙުކުމް

blood

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

… ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޙުކުމާމެދު ދަންނައެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެކަމަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ މީހަކަށް ލޭ ހަދިޔާކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ. އެހެނީ [ލޭ ނެގުމުން] ލެޔަކީ އާވެގެންދާ އެއްޗަކަށްވުމުން، ހަށިގަނޑުން މަދުވެގެންދާ މިންވަރު ފާހަގައެއް ނުވެއެވެ.

މިކަމުގައި ޔަޤީން މަޞްލަޙަތެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. ނުވަތަ މަޞްލަޙަތެއް ޙާޞިލުވުމުގެ އިޙްތިމާލު އެބައޮތެވެ. މިކަމުގައި ފަސާދައެއް އެކުލެވިގެންނުވެއެވެ.

މިފަދަ ކަމެއް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަނާކުރެވިގެން ނުވެއެވެ. ފަހެ ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހަކަށް ލޭ ހަދިޔާކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ. އެކަމުގެ ޝަރުޠަކީ ލޭ ހަދިޔާކުރާމީހާ، އެމީހަކު ލޭ ހަދިޔާކުރުމުން އެކަމުން އެމީހާއަށް ގެއްލުން ނުވާނެކަމުގައި ޑޮކްޓަރަކު ލަފާދިނުމެވެ.

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙު އަލްޢުޘައިމީން – رحمه الله –

_________________________________________

ފަތުވާގެ އަޞްލު