[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ބިސްމި އާ ނުލާ ތައުބާ ސޫރަތް ބާވާލެއްވުމުގެ ޙިކުމަތް

taubaa

ބިސްމިއާ ނުލާ ތައުބާ ސޫރަތް ބާވާލެއްވުމުގެ ޙިކުމަތަކީ ކޮބާހެއްޔެވެ؟

… ޤުރުއާނުގައިވާ ކޮންމެ ސޫރަތެއްގެ ފެށުމުގައި ‏”‏بسم الله الرحمن الرحيم‏”މިފަދައިން އައިސްފައިވެއެވެ. ތައުބާ ސޫރަތް ފިޔަވައެވެ. ފަހެ މިކަމުގައި ޢިލްމުވެރިން ދެޖަވާބެއް ދެއްވާފައިވެއެވެ.

ފުރަތަމަ ޖަވާބު:

ތައުބާ ސޫރަތަކީ (އޭގެ ކުރީގައިވާ) އަންފާލު ސޫރަތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައިވާ ސޫރަތެކެވެ. އެހެންވެ އެސޫރަތް ފެށޭއިރުގައި ‏”‏بسم الله الرحمن الرحيم‏”އައިސްފައި ނުވަނީއެވެ. އެހެނީ އެއީ އަންފާލު ސޫރަތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައިވާ ސޫރަތަކަށް ވާތީއެވެ.

ދެވަނަ ޖަވާބު:

ތައުބާ ސޫރަތުގައި ބިސްމި އައިސްފައި ނުވަނީ، އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެސޫރަތުގައި ޛިކުރު ކުރެވިފައިވަނީ ޖިހާދާއި ކާފަރުންނާ ހަނގުރާމަކުރުމުގެ ވާހަކައެވެ. އަދި މިސޫރަތުގައި މުނާފިޤުންނަށްވާ ވަޢީދުގެ ބަސްފުޅުތަކާއި އަދި އެމީހުން ފަޟީޙަތްކުރައްވާފައިވާ ގޮތް ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އެމީހުންނަށްހުރި އިހާނެތިކަމުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ‏”‏بسم الله الرحمن الرحيم‏”މިއީ،އޭގައި ރަޙުމަތުގެވާހަކަ ނަންގަނެވިފައިވާ ކަލިމަތަކެކެވެ. އަދި މިމަޤާމުގައި (ތައުބާ ސޫރަތުގައި) ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ޖިހާދުކުރުމާއި މުނާފިޤުންގެ ސިފަތަކުގެ ވާހަކައެވެ. އަދި މިއީ ރަޙުމަތުގެ މަޤާމެއްނޫނެވެ. އަދި ކިއެއް ހެއްޔެވެ. މިއީ ވަޢީދާއި ބިރުދެއްކުމުގެ މަޤާމެކެވެ. އެހެންވެގެން މިސޫރަތުގެ ފެށުމުގައި ‏”‏بسم الله الرحمن الرحيم‏”ޛިކުރުކުރެވިފައި ނުވަނީއެވެ.

فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

__________________________________

މިލިޔުމުގެ އަޞްލު