[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިފްކުގެ ޙާދިޘާ 7

Ifku ge haadhisaa

 

މަތިވެރި މާތް ޞަޙާބީ ސަޢްދު ބުނު މުޢާޛް رضي الله عنه މިފަދައިން ވިދާޅުވެ ހަމަނިމުނުތަނާހެން ޚަޒްރަޖުވަންހައިގެ ޞާހިބެއްކަމުގައިވާ ސަޢްދު ބުނު ޢުބާދާ ތެދުވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ: “ތިޔައީ ދޮގެކެވެ. ﷲ ގަންދީ ބުނަމެވެ. އޭނާގެ ކަނދުރާގައި ކަލެއަކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ އަދި އެކަން ވިޔަކަނުދޭކަމެވެ”.

އަދި އެހިނދު އެއައް ރައްދު ދެއްވައި ސަޢްދު ބުނު މުޢާޛްގެ ބޮޑުބެބޭފުޅުގެ ދަރިކަލެއްކަމުގައިވާ އުސައިދު ބުނު ޙުޟައިރު رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ: “ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަހަރެމެން އޭނާ ޤަތުލުކުރާނަމެވެ. ކަލޭތީ ތިޔައީ މުނާފިޤެކެވެ. ކަލޭ ތިޔަ ދިފާޢުކުރަނީ މުނާފިޤެކެވެ”.

އެހިސާބުން ޞަހާބީންގެ މެދުގައި އަރައިރުން އުފެދި މިސްކިތްކޮޅުތެރޭގައި އަޑުގަދަވެ އެމަޖިލިހުގައި ޒުވާބުގެ އަޑު ގަދަވެގެން ދިޔައެވެ. އަދި އެފަދައިން ކަންތައް ހިނގައި ލޭއޮހޮރުވުމަކާ ދިމާލަށް މިސްރާބުޖަހައިފާނެކަމުގެ ބިރުހީވުމުން އެހުރިހާ ބޭކަލުން މަޑުމައިތިރިވެވަޑައިގެން ހަމަޖެހިވަޑައިގަތުމަށް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه  وسلم އަމުރުފުޅުކުރައްވައި މަޖިލިހަށް ހަމަހިމޭންކަން ގެންނެވުމަށް މަސައްކަތްފުޅު އަވަހަށް ފެއްޓެއްވިއެވެ. އަދި އެންމެފަހުން ހުރިހާ ބޭކަލުންގެ މަޑުމައިތިރިވެ ހިމޭންވެވަޑައިގަތުމުން މަޖިލިސް ދޫކުރައްވައި އެކަލޭގެފާނު މިސްކިތްކޮޅުން ނިކުމެވަޑައިގެން ގެކޮޅަށް ވަދެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެއަށްފަހު އުސާމާ ބުނު ޒައިދާއި ޢަލީގެފާނު رضي الله عنهما ގެންނަވައި ޢާއިޝާ رضي الله عنها އާ އެކަލާގެފާނު ވަކިވުމާ މެދު މަޝްވަރާއަށް އެއްސެވިއެވެ. އެހިނދު އުސާމާ ވިދާޅުވިއެވެ صلى الله عليه  وسلم : “އޭ ﷲ ރަސޫލާއެވެ. ކަލޭގެފާނުގެ އަހުލުވެރިންގެ ކިބައިން ހެޔޮކަމެއް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ކަމެއް ތިމަންމެން ނުދެކެވެ”.

އަދި އަލީގެފާނުގެ ވެސް ހަމަ އެފަދައިން ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه  وسلم  އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޙާލާމެދު ހަމްދަރުދީވެވަޑައިގެން އެކަމުން ސަލާމަތްވުމުމުގެ ގޮތުން ޢާއިޝާގެފާ رضي الله عنها އާ ވަކިވުމަކީވެސް އެކަލޭގެފާނަށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރެއްކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި އަލީގެނާފު އިތުރަށް ވިދާޅުވިއެވެ: “އެކަމަނާ ފިޔަވައި ބައިވަރު އަންހެނުން އެބަތިއްބެވެ”. އަދި ވިދާޅުވިއެވެ: “ނަމަވެސް ގޭގައި ގެންގުޅުއްވާ އަޅުއަންހެން ކުއްޖާ ކުރެން ތިކަމާ ސުވާލުކުރައްވާށެވެ. އޭނާ ތެދަށް ބުނާނެތެވެ”.

 

(ނުނިމޭ)