[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކޮންމެ ބަލިމީހަކަށްވެސް މަންފާ ކުރުވަނިވި ފަރުވާއެއް! – 2

ބަލީގެ ސަބަބުން މީހާގެ ދަރަޖަ އުފުއްލެވުން :

ބަލިބަލީގެ ސަބަބުން މީހާގެ ދަރަޖަ ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟުރަތުގައި އުފުލި އޭނާގެ ކުދިފާފަތައް އެކަމުގެ ސަބަބުން ފުހެވިގެން ދެއެވެ.

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ، فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا)

(2571) صحيح مسلم   

 މާނައީ: ރަސޫލުﷲ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. “މުސްލިމަކަށް ދަތި އުނދަގޫ މުޞީބާތެއް (ބައްޔެއް، ނޫނީ އެފަދަކަމެއް) ޖެހިއްޖެ ކަމުގައި ވަނީނަމަ، (ވަޔާއެކު) ގަހުން ފަތްތަށް ފައިބައިގެން ދާފަދައިން، ﷲ ތަޢާލާ އޭނާގެ ފާފަތައް ފުއްސަވާދެއްވައެވެ.”

ބަލިވުމުން ގިނަގިނައިން ﷲ އަށް ދުޢާ ދަންނަވާ އިސްތިޣްފާރުކުރުން ގިނަކުރަންވާނެއެވެ. މުސްލިމު އަޅާއަށް ބަލީގެ ސަބަބުން އީމާންކަން އިތުރުވެ، އެއިލާހަށް ވަކީލުކުރުން ވަރުގަދަވެ، އެއިލާހުގެ މިންވަރުފުޅަށް ރުހުން، އިހުނަށްވުރެ އިތުރު ވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަމާއި ކިބުރުވެރިކަމާއި ދަހިވެތިކަންފަދަ ކަންކަމުން މީހާ ދުރަށް ގެންދާ ކަމެއްކަމުގައި އެކަން ވެގެންދެއެވެ. އަދި ބުއްދިވެރިޔަކީ ބަލިމަޑުކަމަކަށްފަހު އެކަމުން ޢިބުރަތް ޙާސިލުކޮށް އެމީހާގެ ދެދުނިޔެ ފަހި ކޮށްފިމީހާއެވެ. އެމީހެއްގެ ޢަޤީދާ އަށް މުސީބާތެއް ކުރިމަތި ނުވާހާ ހިނދަކު އެމީހަކަށް އޮތީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމެވެ.

 

ޝިފާ ދެއްވާފަރާތަކީ ﷲ . :

ﷲ ފިޔަވައި ޝިފާ ދެއްވާނެ އެހެން ފަރާތެއް ނުވެއެވެ. އަދި މީހެއްގެ ބަލިމަޑުކަމެއް އުފުއްލަވާނެ އެހެން ފަރާތެއްވެސް ނުވެއެވެ. ރުޤުޔާކުރާ މީހާގެ ރުޤުޔާއާއި އަދި ޑޮކްޓަރާއި، ޑޮކްޓަރީބޭހަކީ، ﷲ ތަޢާލާ ޝިފާދެއްވުމަށް ލައްވާފައިވާ ސަބަބުތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން ސަބަބުތަކުގައި ހިފައިގެން ﷲ ހުއްދަކުރައްވާފައިވާ ބޭހުން ބޭސްކުރާށެވެ. ޑޮކްޓަރަކީ ތިބާގެ ބަލިމަޑުކަން ފިލުވާ މީހާކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރާށެވެ. އެހެނީ އެމީހަކީ ތިބާފަދަ އިންސާނެކެވެ. އޭނާއަކީ އޭނާގެ ޒާތުގައި މީހަކަށް ގެއްލުމެއްވެސް އަދި މަންފާއެއްވެސް ނުކޮށްދެވޭނެ ފަދަ ހާލެއްގައި ހުރި މީހެކެވެ. އެހެންކަމުން ތިބާ އަށް މަންފާއެއް އަދި ގެއްލުމެއްވެސް ދެވޭނެ ފަރާތަކީ ﷲ ކަމަށްވާހިނދު އެއިލާހަށް ތިބާ ވަކީލުކުރަންޖެހެއެވެ.    

 ( وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ)  [الشعراء (80) ]

“މާނައީ: “އަދި ތިމަން ބަލިވެއްޖެނަމަ، ބަލި ފަސޭހަކުރައްވަނީ، ހަމައެކަލާނގެއެވެ.”

-ނުނިމޭ-


މި ލިޔުމަކީ މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ އިމާމު އަދި ޚަޠީބެއް ކަމަށްވާ ޑރ: ޢަބްދުލް މުޙްސިން ބިން މުޙައްމަދު އަލްޤާސިމް، ލިޔުއްވާފައިވާ ރިސާލާއެއްކަމަށްވާ  ((دَوَاءٌ نَافِعٌ لِكُلِّ مَرِيضٍ)) “ކޮންމެ ބަލިމީހަކަށްވެސް މަންފާ ކުރުވަނިވި ފަރުވާއެއް”  ގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ.

 

މިލިޔުމުގެ އެހެންބައިތައް