[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

عيسى عليه السلام – ٧

ޢީސާ عليه السلام ޞަލީބަށް އަރުވައި ޤަތުލުކޮށްލުމަށް ރޭވުން” title_size=”h2″ title_color=”custom” separator_style=”disabled” title_bg=”enabled” separator_color=”accent” custom_title_color=”#ffffff”]

ޙާޚާމުންގެ އިސް މަޖިލީހުން ޢީސާ عليه السلام އާ ދެކޮޅަށް ރޭވުމަށްޓަކައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއެވެ. އެރޭވުމުގެ ސަބަބުން އާ ފިޔަވައްސެއް ހުޅުވިގެން ދިޔައެވެ. ދެންފަހެ ޢީސާ عليه السلام ގެ ދަޢުވަތު ހުއްޓުވުމަށް އެބައިމީހުން ނުކުޅެދުނު ހިނދު އެކަލޭގެފާނު ޤަތުލު ކޮށްލުމަށް އެބައިމީހުން ރޭވިއެވެ. ޙާޚާމުންގެ ބޮޑުން އެއްބަސްވީ ޢީސާ عليه السلام ގެ ކިބައިން އެކީއެކައްޗަކަށް ސަލާމަތްވުމަށެވެ. އެބައިމީހުން އެއްބަސްވީ ޢީސާ عليه السلام ޞަލީބަށް އަރުވާ ޤަތުލުކޮށްލުމަށެވެ.

އިބްނުކަޘީރު ރަޙިމަހުﷲ އެކަލޭގެފާނުގެ ތަފްސީރުގައި ގެންނަވާފައިވެއެވެ. ﷲ ގެ ނަބިއްޔާ ޢީސާ عليه السلام އެކަލޭގެފާނުގެ މަންމާފުޅާއެކު އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ހިޖުރަ ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. މިވަރުންވެސް ޔަހޫދީންގެ ހިތްތަކަށް ހަމަޖެހުން ނުލިބުމުން، އެބައިމީހުން ދިމިޝްޤުގައިހުރި ގުރީކު ރަސްގެފާނުގެ އަރިހަށް ދިޔައެވެ. މީނާއަކީ ތަރިތަކަށް އަޅުކަންކުރާ ކާފިރެކެވެ. މިބައިމީހުން ބުނިގޮތުގައި ބައިތުލް މަޤްދިސްގަޔާއި، އޫރުޝަލީމުގައި ބައިބައިވުންތަކާ ކޯޅުންތައް އުފައްދައި އަދި ރަސްގެފާނުގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް ކިޔަމަންނުވާ މީހަކު އުޅެމުން އެބަދެއެވެ. ރަސްގެފާނު މިކަމާ ކޯފާވެ އޫރުޝަލީމުގެ ވާލީއަށް ސިޓީ އެއް ލިޔުނެވެ. އެ ސިޓީގައިވަނީ “މިދެކޮޅުވެރިކަމުގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށް ބައިބައިވުން ހުއްޓުވައި އޭނާގެ ބޮލުގައި ކަށީގެ ތާޖެއް އަޅުވާ ޞަލީބަށް އެރުވުމަށެވެ.” އޫރުޝަލީމުގައި ހުރި ވާލީއަށް، ރަސްގެފާނުގެ މި އަމުރުފުޅު ލިބުނު ހިނދު ބައެއް ޔަހޫދީންނާއެކު ލަޝްކަރީން ގޮވައިގެން ޢީސާ عليه السلام  ހުންނެވި ގެކޮޅުދޮށަށް ދިޔައެވެ.

=ނުނިމޭ=

ލިޔެ ޖަމާކުރީ:

އަަޙްމަދު ޙުސައިން

ޢަބްދުﷲ ނަސީފް


މައިގަނޑު މަޞްދަރު: البداية والنهاية لابن كثير

މިލިޔުމުގެ އެހެން ބައިތައް