[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

تقبل الله منا ومنكم

އަޅުގަނޑުމެންނާ މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފައި މިވަނީ  1432 ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަހެވެ. ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމަށްފަހު މާތް ﷲ އަށް ޝުކުރުވެރިވެ، އުފާފާޅުކުރުމުގެ ދުވަސްތަކެވެ. ﷲ އަށް ތަކުބީރުކިޔައި އެކަކު އަނެކަކަށް ތަހުނިޔާ ކިޔުމުގެ ދުވަސްތަކެވެ. މިއުފާވެރި މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ އެންމެހައި ލޮބުވެތި މުސްލިމް އަޚުންނާ އުޚްތުންނަށް އަޟްޙާ ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ދަންނަވަމެވެ. تقبل الله منا ومنكم !

كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك. ( قال الألباني : إسناده صحيح . ) މާނައީ : ” ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ އަޞްޙާބުން ޢީދު ދުވަހު އެކަކު އަނެކަކާ ބައްދަލުވެއްޖެ ނަމަ އެކަކު އަނެކަކަށް ބުނާ ކަމުގައިވެއެވެ. ( تقبل الله منا ومنك. )ﷲ ތަޢާލާ  އަޅުގަނޑުމެންމާއި ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބައިން ޤަބޫލުކުރައްވާދޭނވެ! “