[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހު ކުރެވިދާނެ 173 ހެޔޮ ޢަމަލެއް – 1

 • ފަރުޟު ނަމާދުތަކަށް ރައްކާތެރިވުން
 • ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ ރޯދަ އަދި ސުންނަތް ރޯދަ ހިފުން
 • ޞަދަޤާތް ދިނުން
 • ތަހުލީލު ކިޔުން (لا إله إلا الله)
 • ތަސްބީޙަ ކިޔުން (سبحان الله)
 • ތަޙްމީދު ކިޔުން (الحمد لله)
 • ތަކްބީރު ކިޔުން (الله أكبر)
 • ޙައުޤަލާ ކިޔުން (لا حول ولا قوة إلا بالله)
 • އިމާމް މީހާ ބަންޤި ގޮވަމުންދާއިރު ފަހަތުން ތަކުރާރުކުރުން
 • އިސްތިޣްފާރުކުރުން (ފާފަފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވުން)
 • ދުޢާ ކުރުން
 • ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ކިޔުން
 • ޤުރުއާން ކިޔެވުން
 • ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކުގެ މާނައަށް ވިސްނާ ފިކުރުކުރުން
 • ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ހިތުދަސްކުރުން
 • މީހަކާއެކު ނުވަތަ ބަޔަކާއެކު ޤުރުއާން ކިޔަވައި މުރާޖަޢާ ކުރުން
 • ޤުރުއާނުގެ ތަފްސީރު ކިޔުން
 • ޤުރުއާން އުނގަންނައިދިނުން. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިންނަށް ޞޫރަތުލް ފާތިޙާ ދަސްކޮށްދިނުން
 • ތައުބާވުން
 • މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތުން
 • ގާތްތިމާގެކަމުގެ ގުޅުން ޤާއިމުކުރުން
 • މައިންބަފައިންގެ ރައްޓެހިންނާ ގުޅުން ބޭއްވުން
 • މެހެމާނުންނަށް މާތްކޮށްހިތުން
 • މެހެމާނާއަށް އަލްވަދާޢު ކިޔަން ދިޔުން
 • އަވަށްޓެރިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުން
 • ސަލާމު ފެތުރުން
 • ނިކަމެތިންނަށް ކާންދިނުން
 • ރިވެތި ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުން
 • ދަމު ނަމާދުކުރުން
 • ރަވާތިބު ސުންނަތް ކުރުން
 • ޟުޙާ ނަމާދުކުރުން
 • ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް ކިޔުން
 • އެކި ޙާލަތްތަކުގައި ކިޔުމަށް ވާރިދުވެފައިވާ ޛިކުރުތައް ކިޔުން
 • ވުޟޫގެ މަތީ ނިދުން
 • ހުކުރު ނަމާދަށް ފެންވެރުން
 • ހުކުރު ނަމާދަށް ދަމުން މީރުވަސް ދުވާ އެއްޗެހި ލުން
 • ހުކުރު ނަމާދަށް އަވަހަށް ދިއުން
 • އިމާމުމީހާއާ ވީހާވެސް ކައިރީގައި ހުރުން
 • ޖަމާޢަތުގައިވާ ހުސްތަން ފުރާލުން
 • ސަފު ފުރިހަމަކުރުން
 • ހިނިތުންވުން
 • ކައުނުގައި ﷲ ތަޢާލާ ލައްވާފައިވާ މަޚްލޫޤުތަކާމެދު ވިސްނާ ފިކުރުކުރުން
 • މުސްލިމުންގެ ފަރާތުން ތިބާއަށް ލިބޭ އުނދަގޫތަކަށް ކެތްތެރިވުން
 • މުސްލިމުންނާ ހިތްހެޔޮކޮށް މުޢާމަލާތުކުރުން
 • އޯގާތެރިކަމާއި ހަމަޖެހުމާއެކު މުސްލިމުންނާ މުޢާމަލާތްކުރުން
 • އަބަދުވެސް މޫނު މަތިން އުފާވެރިކަން ފާޅުކުރުން
 • ރުޅި މައިތިރިކުރުން
 • ވަޢުދު ފުއްދުން
 • ތައުބާ ނަމާދު ކުރުން
 • ވުޟޫގެފަހުން ދެ ރަކުޢަތުގެ ނަމާދެއް ކުރުން
 • ނަޞޭޙަތް އަޑުއެހުން
 • ޖާހިލުންނަށް ޢިލްމު ފޯރުކޮށްދިނުން
 • ހެޔޮކަންތައްތަކަށް އަމުރުކުރުން
 • މުންކަރާތްތައް ނަހީކުރުން
 • އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހާއަށް ނަޞްރުދިނުން
 • ޙަރާމް ބެލުންތަކުން ތިބާގެ ލޯ ރައްކާތެރިކުރުން
 • ﷲ އަށްޓަކައި ޒިޔާރަތްކުރުން ތިބާގެ އަޚުންނަށް
 • ޖަނާޒާތަކުގައި ބައިވެރިވުން
 • މުޞީބާތް ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ތަޢުޒިޔާ ކިޔުން
 • ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން
 • ދަޢުވަތެއް ލިބުމުން އެ ދަޢުވަތު ޤަބޫލުކުރުން
 • ހިތާމައެއް ލިބިފައިވާ މީހާގެ ހިތާމަ ކުޑަކޮށްދީ އެހީތެރިވުން
 • އެއް ނަމާދަށްފަހު އަނެއް ނަމާދަށް އިންތިޡާރުކުރުން
 • މިސްކިތްތަކުގައިވާ ޢިލްމީ ދަރުސްތަކަށް ޙާޟިރުވުން
 • ޢިލްމުވެރިންނަށް މާތްކޮށްހިތުން
 • ޝުބުޙަތަކަށް ރައްދުދިނުން (އެބަހީ: ޢިލްމުވެރިއެއްނަމަ މީސްތަކުންނަށް އަރާފައިވާ އޮޅުންތައް ކިޔައިދިނުން)
 • ސުންނަތްތައް ފެތުރުން
 • ހަދިޔާ ބަދަލުކުރުން
 • މުސްލިމަކު އޭނާގެ އަޚާއާއި ބައްދަލުވާ ހިނދު، ﷲ އަށްޓަކައި އަތާ އަތްޖޯޑުކޮށް ސަލާމްކުރުން
 • ޢުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ މީހުންނަށް ކަމޭހިތުން
 • ދަރަނި އަދާކޮށްދިނުން
 • ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ދަރަނި ދިނުން
 • ދަތި ޙާލަތުގައިވާ ދަރަނިވެރިޔާއަށް، ދަރަނި ދެއްކުމަށް މުހުލަތު އިތުރުކޮށްދިނުން
 • ދަރަނިވެރިޔާގެ ދަރަނި މާފުކޮށްދިނުން ނުވަތަ ދަރަނީގެ މިންވަރު ލުއިކޮށްދިނުން
 • ދަރަނިވެރިންގެ ދަރަނި އަދާކޮށް ދިނުމާއި، ދަތިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިލުތައް ދައްކައިދިނުން
 • ހެޔޮކަމުގައި އަނެކާއަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގައި ތިބާ މެދުވެރިވުން
 • ވިޔަފާރި ފަސްޚުކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން އެކަން ކޮށްދިނުން
 • މީސްތަކުންނަށް އުނދަގޫވާފަދަ އެއްޗެހި މަގުމަތިން އެއްފަރާތްކުރުން
 • ގަނެ ވިއްކުމުގައި ދޫ ދިނުމުގެ ރިވެތި ސިފަ ގެންގުޅުން
 • މުސްލިމުންގެ ޢައިބުތައް ވަންހަނާކުރުން
 • ޔަތީމުން ބެލެހެއްޓުން
 • ހުވަފަތްވެފައިވާ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް އެހީތެރިވުން
 • މިސްކިތް ބިނާކުރުން
 • ހެޔޮކަންކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން
 • ޢިލްމީ ފައިދާ ލިބޭ ފޮތްތައް ޗާޕުކޮށްދިނުން
 • އިންޓަރނެޓްގެ ޛަރީޢާއިން ޢިލްމު ފެތުރުން
 • މީހުންނަށް ހެޔޮ ނަޞޭޙަތް ދިނުމާއި ތިބާވެސް ހެޔޮ ނަޞޭހަތް އަޑުއެހުން
 • އުޟްހިޔާގެ ގޮތުގައި ކަތިލުމަށް، ފަޤީރަކަށް ކަންބަޅިއެއް ނުވަތަ ބަކަރިއެއް ހަދިޔާކުރުން
 • ކައިވެނިކުރުން ނުވަތަ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންގެ ކައިވެންޏަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން
 • ދެކޮޅުވެރިވެފައިވާ ދެ މީހެއްގެ މެދުގައި ޞުލްޙަކޮށްދިނުން
 • ޞާލިޙު އެކުވެރިން އިޚްތިޔާރުކުރުން
 • މުދަލުން ވަޤުފެއް ކުރުން
 • މަބްރޫރު ޙައްޖެއް ކުރުން
 • ﷲ އަށްޓަކައި އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ލޯބިވުން

_______________________________________

މިއީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙު އަލްމުނައްޖިދު ލިޔުއްވާފައިވާ ١٧٣ عملا صالحا بمناسبة عشر ذي الحجة، މިރިސާލާގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ.

 

ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހު ކުރެވިދާނެ 173 ހެޔޮ ޢަމަލެއް – 2