[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހު ކުރެވިދާނެ 173 ހެޔޮ ޢަމަލެއް – 2

 • ﷲ އަށްޓަކައި އެކަކު އަނެކަކަށް މަޢާފުކުރުން
 • މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާ މީހަކަށް އެހީތެރިވުން ނުވަތަ މަސައްކަތް ނުދަންނަ މީހަކަށް އެކަންކޮށްދިނުން ނުވަތަ ހިލޭ ކޯސްތައް ހިންގައިދިނުން ނުވަތަ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން
 • މުސްލިމުންގެ ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަން ވެއްދުން
 • ފަޤީރުންނަށް ކާންދިނުން
 • ޔަތީމު ކުއްޖާގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލުން
 • ވުޟޫގެ މަތީގައި ހުރުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުން
 • އަންހެން ދަރިންނާއި، އުޚުތުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވުން
 • އަނބިމީހާއަށާއި ދަރިންނަށް ޚަރަދުކުރުން
 • ފިރިމީހާގެ ގޮވައިލުމަށް އަނބިމީހާ އިޖާބަދިނުން އަދި ފިރިމީހާގެ އަމުރުތަކަށް ކިޔަމަންތެރިވުން
 • އަނބިމީހާ، ގޭގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުން
 • މިސްކިތް ސާފުކުރުން
 • މީސްތަކުންނަށް ޒަމްޒަމް ފެން ދިނުން
 • ހެޔޮކަމެއްކޮށްދިން މީހަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރުން
 • ތިބާއަށް ކަމެއްކޮށްދިން ފަރާތަށް އެކަމުގެ ބަދަލުދިނުން އަދި އެ މީހާއަށް ހެޔޮދުޢާ ކޮށްދިނުން
 • ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވާ ޙާލު ރުއިން
 • ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ތިބާއަކީ ޝަހީދެއްކަމުގައި ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރުން
 • (ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ރަޙްމަތްތެރިން) އެންމެން އެކުގައި ކައިބޮއި ހެދުން
 • ހުދު ކުލައިގެ ހެދުންލުމަށް އިސްކަންދިނުން
 • ނުރަތަކުގައި ހީނާފަތުން ކުލަ ޖެއްސުން
 • ހެޔޮ ނިޔަތެއްގައި ގަހެއް އިންދުން (މިސާލަކަށް ހިޔާލިބޭ ނުވަތަ މޭވާ އަޅާ ގަހެއް އެހެން ބަޔަކަށް ފައިދާކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި އިންދިދާނެ)
 • މުސްލިމުންގެ ޙާޖަތްތައް ފުއްދައިދިނުން
 • މުއުމިނު އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ފާފަ ފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރުން
 • އަނބިމީހާ ޢިއްފަތްތެރިކުރުވުން
 • ﷲ އަށްޓަކައި އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައި ރުޤުޔާކޮށްދިނުން
 • ﷲ އަށްޓަކައި އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައި މައްޔިތުން ހިނެވުމާއި އަދި ކަފުންކޮށްދިނުން
 • ރޯދަވީއްލުން އަވަސްކުރުން (އެބަހީ: މަޣްރިބު ވަގުތުވުމުން އެކަން ފަސް ނުކުރުން)
 • ހާރުކެއުން ލަސްކުރުން (އެބަހީ: ފަތިސް ވަގުތާ ގާތްކޮށްފައި ހާރުކެއުން)
 • މުސްލިމަކަށް ނިޢުމަތެއް ލިބޭ ހިނދު، އޭނާއަށް ތަހުނިޔާ ކިޔުން
 • ހެޔޮގޮތުގައި ވަޞިއްޔަތް ލިޔުން
 • މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ބޭނުންޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަންނައުނު ދިނުން
 • ފައިވާނަށް އަރާއިރު ފުރަތަމަ ކަނާތުފައި އިސްކުރުން
 • ފާއިވާން ބާލާއިރު ވައަތުފައި އިސްކުރުން
 • އިށީނދެގެން އިނދެ ފެންބުއިން
 • މަރަށް ޙާޟިރުވެފައިވާ މީހާއަށް ޝަހާދަތް ލައިދިނުން
 • ކަމެއް ފަށާއިރުގައި ބިސްމި ކިޔުން
 • ދަތްޕިލަ ސާފުކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަންދިނުމާއި މިސްވާކުކުރުން
 • ހެޔޮގޮތުގައި ދަރަނި އަދާކުރުން
 • އިސްތިޚާރާ ނަމާދުކުރުން
 • ޝުކުރުގެ ސަޖިދަކުރުން
 • ޝަރުޢީ މަސްލަހަތަށްޓަކައި، ހުވާ އުވާލައި އޭގެ ކައްފާރާ ދިނުން
 • ގޭގެ އަހުލުވެރިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
 • ފައިމަގުގައި މިސްކިތަށް ދިއުން
 • ނަމާދުކުރާއިރު (އެކަނި ކުރާމީހާ އަދި އިމާމުމީހާ) ކުރިމަތީ ސުތުރާއެއް ބެހެއްޓުން
 • ރިވެތި އަޑުން ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުން
 • ގެއަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ހުއްދަ ހޯދުން
 • އާފުރުން ހުއްޓުވޭތޯ ވީ ވަރަކުން މަސައްކަތްކުރުން
 • އުޟްޙިޔާގެ ގޮތުގައި ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ނަޢަމް ސޫފިއެއް ކަތިލުން
 • ފަތިސް ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން، އިރުއަރަންދެން (ޛިކުރުކުރުމަށް ނުވަތަ ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް) މިސްކިތުގައި މަޑުކުރުން
 • ޙައްޖުވެރިން ނޫން މީހަކު، ޙައްޖަށް ދިޔަ މީހަކާ ހަވާލުކޮށްގެން މައްކާގައި ހަދްޔުގެ ގޮތުގައި ކަތިލުމަށް އެއްޗެއް ފޮނުވުން
 • ތިބާގެ ދަރިންނާއި އަހުލުވެރިންނަށް ނަމާދުކުރުމަށް އަމުރުކުރުން
 • ގެއަށް ވަނުމަށްފަހު އަދި ގެއިން ނުކުތުމުގެ ކުރިން ދެ ރަކުޢަތުގެ ނަމާދެއްކުރުން
 • ދަމުނަމާދުކުރުމަށް ނިދިން ހޭލާފައި ޢާލުޢިމްރާން ސޫރަތުގެ ފަހު އާޔަތްތައް (190ވަނަ އާޔަތުން ފެށިގެން އެސޫރަތުގެ ނިޔަލަށް) ކިޔުން
 • ފުރިހަމައަށް ވުޟޫކުރުން
 • ކިނބިއްސެއް އެޅިއްޖެނަމަ، الحمد لله ކިޔުން
 • ޙާޖަތްތެރިވެފައިވާ މީހުން ހޯދައި، އެހީތެރިވެދޭން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެފަދަ މީހުން ބުނެދިނުން
 • ވިތުރީގެ ފަހު ރަކުޢަތް ނިމުމުން سُبْحَانَ المَلِكِ القُدُّوْس ތިންފަހަރު ކިޔުން
 • ވުޟޫ މަތީގައި ނިދުން
 • އެކަނިވެރިވެފައިވާ މީހުން ފޫހިފިލުވައި ދިނުން
 • ބީރައްޓެހިންނަށް ހިޔާވަހިކަން ދިނުން
 • މިސްކިތްތަކުގައި މީރުވަސް ދުއްވުން
 • ޙައްޖަށްދާ މީހުންގެ ޢާއިލާތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބަލައިދިނުމާއި ޖަލުގައިވާ މީހުންގެ ޢާއިލާތަކާ އަދި އެފަދަ އެހެން މީހުންވެސް ބަލައިދިނުން
 • މިސްކިތްތަކަށް މުސްޙަފު ހަދިޔާކުރުން
 • އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ވެބްސައިޓުތަކާއި ރޭޑިޔޯއާ އަދި ޓީވީ ޗެނަލްތަކުގެ ޛަރީޢާއިން ޝަރުޢީ ޢިލްމު ފެތުރުން
 • ދަރުސްތަކާ އަދި ކޯސްތައް އިންތިޒާމުކުރުން
 • ޢީދު ނަމާދުކުރުން
 • ތިބާގެ އަތުގައި ހުރި ފައިދާ ހުރި ތަކެތި (މިސާލަކަށް: ތެލި، ހެދުން، ގަހަނާ އަދި އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަކެތި) މުސްލިމުން ބޭނުން ކުރުމަށް ޢާރިޔާގެ ގޮތުގައި ދިނުން
 • މުޖުތަމަޢަށް ހެޔޮފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޖަމްޢިއްޔާތައް ހެދުން
 • ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަރަދު ބެލެހެއްޓުން
 • ޢިލްމު އުނގެނޭ ކުދިންނަށް ޚަރަދުކޮށް، ދީން ކިޔެވުމަށް އެކުދިން ހުސްކޮށްދިނުން
 • މުސްލިމު ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ފޮތް އެކުލަވައިލުން އަދި އެ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ޕުރޮގުރާމް ހެދުން
 • އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ޢިލްމު ފޯރުކޮށްދިނުން. ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ.

«نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا» [1]

މާނައީ: “ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޙަދީޘެއް އަޑުއަހާފައި އެ ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެ ހިތުދަސްކޮށްފައި އެފޯރުކޮށްދީފި މީހާ ދަންނައެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އެމީހަކު އުޖާލާ ކުރައްވާނދޭވެ!”

 • މުސްލިމުންގެ އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން
 • ކީރިތި ޤުރުއާން އަޑުއެހުން
 • ހެޔޮކަންކަން ފެތުރުމަށާ އަދި ޢިލްމު ފެތުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި އިނާމު ދިނުން
 • ކުޑަކުދިންނަށް އޯގާތެރިވުން
 • ހެޔޮކަމުގެ ދުވަސްތައް އަންނައިރު އެކަން މީސްތަކުންނަށް ހަނދާންކޮށްދިނުން
 • އަމާނާތްތަކަށް ރައްކާތެރިވެ އެ އަނބުރާ ރައްދުކޮށްދިނުން
 • ﷲ އަށްޓަކައި ބަލިމީހާއަށް ފަރުވާދީ އެކަމަށްޓަކައި އުޖޫރަ ނުނެގުން
 • ޖަނަވާރުތަކާއި ދޫނި ސޫފާސޫފިތަކަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުން

والحمد لله رب العالمين.

________________________________

 

[1] رواه الترمذي، كتاب: أبواب العلم، باب: ما جاء في الحث على تبليغ السماع، الرقم: ٢٦٥٨.

 

މިއީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙު އަލްމުނައްޖިދު ލިޔުއްވާފައިވާ ١٧٣ عملا صالحا بمناسبة عشر ذي الحجة، މިރިސާލާގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ.

 

ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހު ކުރެވިދާނެ 173 ހެޔޮ ޢަމަލެއް – 1