[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މޫސާގެފާނުގެ ވާހަކަ – 1

  • ކަންޢާނުން މިޞްރަށް

 

   ޔަޢުޤޫބުގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިން މިޞްރަށް ބަދަލުވެވަޑައިގަތެވެ. އެބޭކަލުން ބަދަލުވެވަޑައިގަތީ ޔޫސުފުގެފާނުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށެވެ. ޔޫސުފުގެފާނަކީ މިޞްރުގެ ޢަޒީޒެވެ. އެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮ ކަންކަމަށް އަމުރު ކުރައްވައެވެ. އަދި ނުބައިކަންކަން މަނާ ކުރައްވައެވެ. ޔޫސުފުގެފާނުގެ އަޚުން ކަންޢާނުގައި ކުރައްވާ މަސަކަތްޕުޅަކީ ބަކަރި ހުއިހެއްޕެވުމެވެ. އަދި ޔޫސުފުގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނު ޚާދިމުން އުޅުއްވަނީ މިޞްރުގައި އެކި ނިޢުމަތްތަކުގައެވެ. ރަނގަޅު އެއްޗެހި ފަރިކުޅުއްވައިގެންނެވެ.

ބައްޕާފުޅާއި އަޚުން ކަންޢާނުގައި ކުރައްވަނީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އެބޭފުޅުން މިޞްރަށް ވަޑައިނުގަންނަވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޔޫސުފުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ޚާދިމުން ކަންޢާނަށް ފޮނުއްވައި، ބައްޕާފުޅާއި އަޚުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަތީ މިޞްރަށް ވަޑައިގަތުމަށެވެ.

ޔަޢުޤޫބުގެފާނާއި އެކަލޭގޭފާނުގެ ދަރިން މިޞްރަށް ވަޑައިގަތުމުން، ޔޫސުފުގެފާނު އެބޭފުޅުންނަށް އިސްތިޤުބާލު ކުރެއްވިއެވެ. އެބޭފުޅުން މިޞްރަށް ވަޑައިގަތުން ޔޫސުފުގެފާނު ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާކުރެއްވިއެވެ.

ޔޫސުފުގެފާނަކީ ރައްޔިތުންނަށް އޯގާތެރި ހެޔޮ ބޭފުޅެކެވެ. އެހެންކަމުން އެކަލޭގެފާނު ދެކެ މިޞްރުގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބިވެއެވެ. މިޞްރުގެ ރައްޔިތުން ދެކުނީ، ޔޫސުފުގެފާނަކީ އެ މީހުންނަށް ނަޞޭޙަތްދޭ އަޚެއް ކަމުގައެވެ. އަދި ޔަޢުޤޫބުގެފާނާއި މެދު ދެކުނީ ބައްޕައެއް ފަދަ މާތް ބޭކަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޔަޢުޤޫބުގެފާނަކީ ވަރަށް މުސްކުޅި ބޭފުޅެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ދެކިވަޑައިގަތީ މިޞްރުގެ ރައްޔިތުންނަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިން ގޮތުގައެވެ. ޔަޢުޤޫބުގެފާނަށާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިންނަށް މިޞްރު ފެނިވަޑައިގަތީ ރަނގަޅު ހެޔޮ މީހުން އުޅޭ ބިމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެއީ އެބޭކަލުންގެ ރަށްކަމުގައި ވެގެންދިޔައެވެ.

___________________

މަޞްދަރު: قصص النبيين للأطفال

މިލިޔުމުގެ އެހެންބައިތައް