[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިސްލާމީ މަޝްހޫރު ބައެއް ޢިލްމުވެރިން އަވަހާރަވި ތާރީޚު 4

ހިޖްރީ ތާރީޚް
ހިޖުރައިން 400 އަހަރު ފަސް

403

އިބްނު ޙައްމާދު

405

އަލް ޙާކިމް

406

އަބޫ ޙާމިދު އަލް އިސްފަރާޢީނީ

418

އަލް ލާލަކާއީ

421

ޞުލްޠާން މަޙްމޫދް ޣަޒްނަވީ

429

އައް ތަލަމަންކީ

430

އަބޫ ނުޢައިމް އަލް އަޞްބަހާނީ

438

އަބޫ މުޙައްމަދު އަލް ޖުވައިނީ

449

އަބޫ އިސްމާޢީލް އައް ޞާބޫނީ

456

އިބްނު ޙަޒްމް

އަލް މާވަރްދީ

457

އަލް ބައިހަޤީ

458

އަބޫ ޔަޢްލާ

463

އިބްނު ޢަބްދުލްބައްރު

ޚަޠީބް އަލް ބަޣްދާދީ

470

އައް ޝަރީފް އަބޫ ޖަޢްފަރު އަލް ހާޝިމީ

476

އަބޫ އިސްޙާޤް އައް ޝީރާޒީ

477

އަލް ބާޖީ، އަބޫ ވަލީދު އަލް މާލިކީ

481

އަބޫ އިސްމާޢީލް އަލް ޙަރަވީ

489

އައް ސަމްޢާނީ، އަބޫ މުޡައްފަރު

ހިޖުރައިން 500 އަހަރު ފަސް

505

އަލް ޣަޒާލީ

510

އަލް ޚަލްވަދާނީ، އަބުލް ޚައްޠާބް

516

އަލް ބަޣަވީ

532

އިބްނުލް ޢަރަބީ އަލް މާލިކީ

535

އަލް އަޞްބަހާނީ

544

ޤާޟީ ޢިޔާޟް

561

ޢަބްދުލްޤާދިރު އަލް ޖީލާނީ

571

އިބްނު އަސާކިރު

597

އިބްނުލް ޖަވްޒީ

ހިޖުރައިން 600 އަހަރު ފަސް

600

ޢަބްދުލްޣަނީ އަލް މަޤްދިސީ

606

އިބްނުލް އަޘީރު، އަލް މުބާރަކް، އަލް ޖަޒަރީ

620

އިބްން ޤުދާމާ އަލް މަޤްދިސީ

630

އިބްނުލް އަޘީރު، އަބުލް ޙަސަން، އަލް ޖަޒަރީ

643

އިބްން އައް ޞަލާޙް އައް ޝަހްރަޒޫރީ އައް ޝާފިޢީ

ޟިޔާއުލް މަޤްދިސީ

652

މަޖްދުއްދީން އިބްން ތައިމިއްޔާ

656

ޙާފިޡް އަލް މުންޛިރީ އައް ޝާފިޢީ

660

ޢިއްޒު ބުން ޢަބްދުއްސަލާމް، އައް ޝާފިޢީ

665

އަބޫ ޝައްމާމް

671

އަލް ޤުރްޠުބީ، އަބޫ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އިބްން އަޙްމަދު އަލް މާލިކީ

676

އަން ނަވަވީ

681

އިބްނު ޚާލިކާން

684

އަލް ޤަރާފީ

 ކުރީގެ ބައިތައް