[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚު މުޖްތަބާ ޙަމީދް

ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް ބޭނުން ކޮންމެ މީހަކު ވަންނަން ޖެހޭ “ޕާޓީ”

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައްތައިން ސައްތަ ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި ދެކެވޭ ވާހަކައެކެވެ. ވަރަށް އާއްމު ވާހަކައެކެވެ. މީގެ ހައެއްކަ އަހަރު ކުރިންފެށިގެން ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކައެކެވެ. ދެމަފިރންވެސް ދައްކަނީ މިވާހަކައެވެ. މައިންނާއި ދަރިންވެސް ދައްކަނީ ހަމަ

ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް ބޭނުން ކޮންމެ މީހަކު ވަންނަން ޖެހޭ “ޕާޓީ”

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައްތައިން ސައްތަ ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި ދެކެވޭ ވާހަކައެކެވެ. ވަރަށް އާއްމު ވާހަކައެކެވެ. މީގެ ހައެއްކަ އަހަރު ކުރިންފެށިގެން ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކައެކެވެ. ދެމަފިރންވެސް ދައްކަނީ މިވާހަކައެވެ. މައިންނާއި ދަރިންވެސް ދައްކަނީ ހަމަ