[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚް ޢުޘްމާން އިދްރީސް

މުސްލިމުންނަށް ކާމިޔާބު ލިބޭނީ ދީނަށް ފުރިހަމައަށް ރުޖޫޢަވެގެން

އިސްލާމް ދީނަކީ ޙައްޤު ދީނެވެ. މާތް ﷲ ގެ ޙަޟުރަތުގައި ހަމައެކަނި ޤަބޫލުކުރެވިގެންވާ ދީނެވެ. މާތް ﷲ އެއިލާހުގެ ހުރިހާ އަޅުތަކުންނަށް ބާވާލެއްވި ދީނެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ: ﴿ إِنَّ الدِّينَ

އިސްލާމްދީނުގައި އަލިކަމާއި ފުރިހަމަކަން – ޑިމޮކްރެސީގައި އަނދިރިކަމާއި ގެއްލެނިވިކަން

ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގެ ވެރިންނާއި ސިޔާސީ ލީޑަރުންނެވެ. އަދި މަޖްލިސް މެމްބަރުންނާއި އެހެނިހެން މަޤާމުތަކުގެ ބޭފުޅުންނެވެ. ތިޔަބައިމީހުންނަކީ ނިކަމެތި އިންސާނުންނެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަކީ ﷲ ގެ އަޅުންނެވެ. އަޑުއައްސަވާށެވެ. ނޫންނަމަ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިޔަކުރެވެނީ ﷲ އާއި

މުސްލިމުންނަށް ކާމިޔާބު ލިބޭނީ ދީނަށް ފުރިހަމައަށް ރުޖޫޢަވެގެން

އިސްލާމް ދީނަކީ ޙައްޤު ދީނެވެ. މާތް ﷲ ގެ ޙަޟުރަތުގައި ހަމައެކަނި ޤަބޫލުކުރެވިގެންވާ ދީނެވެ. މާތް ﷲ އެއިލާހުގެ ހުރިހާ އަޅުތަކުންނަށް ބާވާލެއްވި ދީނެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ: ﴿ إِنَّ الدِّينَ

އިސްލާމްދީނުގައި އަލިކަމާއި ފުރިހަމަކަން – ޑިމޮކްރެސީގައި އަނދިރިކަމާއި ގެއްލެނިވިކަން

ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގެ ވެރިންނާއި ސިޔާސީ ލީޑަރުންނެވެ. އަދި މަޖްލިސް މެމްބަރުންނާއި އެހެނިހެން މަޤާމުތަކުގެ ބޭފުޅުންނެވެ. ތިޔަބައިމީހުންނަކީ ނިކަމެތި އިންސާނުންނެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަކީ ﷲ ގެ އަޅުންނެވެ. އަޑުއައްސަވާށެވެ. ނޫންނަމަ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިޔަކުރެވެނީ ﷲ އާއި