[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިބްނު ޚުޒައިމާ رحمه الله 2

އުފަންވުމާއި އަވަހާރަވުން:

އުފަންވީ: ހިޖުރައިން 223 ގެ ޞަފަރު މަހު، ނައިސާބޫރުގައެވެ. ދެން އެއަށްފަހުގައި ޙަދީޘް އެއްކުރެއްވުމުގައި އެކި ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ދެން އެއަށް ފަހު އެނބުރި ވަޑައިގެންނެވީ އަމިއްލަ ރަށަށެވެ. [[1]]

 

އަވަހާރަވީ: ހިޖުރައިން 311 ވަނަ އަހަރުގެ ޛުލްޤައިދާ މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުއެވެ. ބުދަ ވިލޭރެއިން ފެށިގެން އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވުމަށް ފަހު އަވަހާރަވީ ހޮނިހިރު ވިލޭރޭ ޢިޝާނަމާދަށް ފަހުގައެވެ. އޭރު އެކަލޭގެފާނުގެ ޢުމުރުފުޅުން 88 އަހަރެވެ. ފަސްދާނު ލެވުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. [[2]]

= ނުނިމޭ =

____________________________

[[1]] انظر: المنتظم لابن الجوزي (13/233) والسير للذهبي (14/365) وطبقات الشافعية الكبرى للسبكبي (3/109).

[[2]] انظر: الثقات لابن حبان (9/156) وتاريخ مولد العلماء ووفياتهم للربعي (2/640).

މިލިޔުމުގެ އެހެންބައިތައް