[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިސްލާމީ މަޝްހޫރު ބައެއް ޢިލްމުވެރިން އަވަހާރަވި ތާރީޚު 2

 

ހިޖްރީ ތާރީޚް

ހިޖުރައިން 100 އަހަރު ފަސް

101

ޢުމަރު ބުން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް

103

އައް ޝަޢަބީ

104

މުޖާހިދު ބުން ޖަބްރު

އަބޫ ޤިލާބާ

106

ސާލިމް ބުން ޢަބްދުﷲ ބުން ޢުމަރު

އަލް ޤާޞިމް ބުން މުޙައްމަދު ބުން އަބީބަކުރު

ތާވޫސް ބުން ކައިސާން

107

އިބްން ޝައުޒަބް

110

އަބުއް ޠުފައިލް

އަލް ހަސަނުލް ބަޞްރީ

މުޙައްމަދު ބުން ސީރީން

114

ޢަޠާ ބުން އަބީ ރަބާޙް

މުޙައްމަދު ބުން ޢަލީ ބުން ޙުސައިން

117

އައްނާފިޢު

ޤަތާދާ ބުން ދިއާމަތުއް ސަދޫސީ

އިބްން އަބީ މުލައިކާ

124

އައް ޒުހުރީ، އިބްން ޝިހާބް

126

ޢަމްރު ބުން ދީނާރު

127

ޢަބްދުﷲ ބުން ދީނާރު

130

މާލިކު އިބްން ދީނާރު

131

އައްޔޫބް އައް ސަޚްތިޔާނީ

މުޙައްމަދު ބުނުލް މުންކަދިރު

132

އަބޫ ޒިނާދު

136

ޒައިދު ބުން އަސްލަމް

ރަބީޢާ ބުން އަބީ އަބްދުއްރަޙުމާން

139

ޔޫނުސް ބުން ޢުބައިދު

148

ޖައުފަރުއް ޞާދިޤް

އަލް އަޢްމަޝް

150

އަބޫ ޙަނީފާ*

އިބްން ޖުރައިޖް

151

ޢަބްދުﷲ ބުން ޢަވްން

157

އަލް ޢަވްޒާޢީ

160

ޝުޢުބާ ބުނުލް ޙައްޖާޖް

އިބްރާހީމް ބުން އަދްހަމް

164

އިބްން އަލް މާޖިޝޫން

167

ސުފްޔާނުއް ޘަވްރީ

ޙައްމާދު ބުން ސަލަމާ

175

އައްލައިޘް ބުން ސަޢުދު

177

ޤާޟީ ޝަރީކް ބުން ޢަބްދުﷲ

179

މާލިކް ބުން އަނަސް*

ޙައްމާދު ބުން ޒައިދު

181

ޢަބްދުﷲ ބުނުލް މުބާރަކް

182

އަބޫ ޔޫސުފް

186

މުޢާފީ އިބްން ޢިމްރާން

187

ފުޟައިލް ބިން ޢިޔާޟް

189

މުޙައްމަދު ބުނުލް ޙަސަން އައްޝައިބާނީ

191

އަލް މަޢްމަރު ބުން ރާޝިދު

193

އަބޫބަކުރު ބުނުލް ޢައްޔާޝް

197

ސުފްޔާން އިބްން ޢުޔައިނާ

ވަކީޢު ބުނުލް ޖައްރާޙް

198

ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބުން މަހްދީ

ޔަޙްޔާ ބުން ސަޢީދު އަލް ޤައްޠާން

ޢަބްދުﷲ ބުން ވަހްބް

 

* އަހްލުލް ސުންނަތި ވަލް ޖަމާޢަތުގެ ހަތަރު މަޛްހަބުގެ އިމާމެއް

ކުރީގެ ބައިތައް