[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިސްލާމީ މަޝްހޫރު ބައެއް ޢިލްމުވެރިން އަވަހާރަވި ތާރީޚު 3

ހިޖްރީ ތާރީޚް
ހިޖުރައިން 200 އަހަރު ފަސް

204

އައް ޝާފިޢީ*

206

ޔަޒީދު ބުން ހާރޫން

211

ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އައްޞަންޢާނީ

220

އަލް ޙުމައިދީ

224

އަބޫ ޢުބައިދު ޤާސިމް ބުން ސަލާމް

228

ނުޢައިމް ބުން ޙައްމާދު

233

ޔަޙްޔާ ބުން މަޢީން، އަބޫ ޒަކަރިއްޔާ

234

ޢަލީ ބުނުލް މަދީނީ

އަބޫ ޚައިޘަމާ

235

އިބްނު އަބީ ޝައިބާ

238

އިސްޙާޤް ބުން ރާޙޫޔާ

240

ޤުޠައިބާ ބުން ސަޢީދު

އަބޫ ޘައުރު ، އިބްރާޙީމް ބުން ޚާލިދު

241

އަޙްމަދު ބުން ޙަންބަލް*

255

އައް ދާރިމީ، އަބޫ މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ އިބްން ޢަބްދުއްރަޙްމާން

256

އަލް ބުޚާރީ*

އަޙްމަދު ބުން ސިނާން

261

މުސްލިމް އިބްން އަލް ޙައްޖާޖް އަލް ޤުޝައިރީ އަންނައިސާބޫރީ*

264

އަބޫ ޒުރުޢަތުއް ރާޒީ

އަލް މުޒަނީ

265

މުޙައްމަދު ބުން ޞަހްނޫން

266

ޞާލިޙް ބުން އަޙްމަދު

272

އަބޫބަކްރު އިބްން އަޘްރަމް

273

މުޙައްމަދު ބިން ޔަޒީދު އިބްން މާޖާ*

275

އަބޫ ދާވުދު އައް ސިޖިސްތާނީ*

276

އިބްނު ޤުޠައިބާ

277

އަބޫ ޙާތިމުއް ރާޒީ

279

އައް ތިރުމިޛީ*

280

އައް ދާރިމީ

281

އިބްނު އަބިއްދުންޔާ

283

ސަހުލް ބުން ޢަބްދުﷲ

287

އިބްނު އަބީ ޢާޞިމް

290

ޢަބްދުﷲ ބުން އަޙްމަދު ބުން ޙަންބަލް

294

އަލް މަރްވަޒީ

297

އަލް ޖުނައިދު އަލް ބަޣްދާދީ

ހިޖުރައިން 300 އަހަރު ފަސް

303

އައް ނަސާއީ*

307

އަބޫ ޔަޢްލާ އަލް މަޢުސިލީ

310

އިބްނު ޖަރީރުއް ޠަބަރީ

311

އަޙްމަދު ބިން މުޙައްމަދު އަލް ޚައްލާލް

އިބްނު ޚުޒައިމާ

321

އަބޫ ޖަޢުފަރުއް ޠަހާވީ

324

އަބުލް ޙަސަން އަލް އަޝްޢަރީ

327

އިބްނު އަބީ ޙާތިމް، ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބުން އަބީ ޙާތިމް

329

އަލް ބަރްބަހާރީ

344

އަލް ޢިރާޤީ، އަބުލް ޤާސިމް

349

އަބޫ އަޙްމަދު އަލް ޢައްސާލް

354

އިބްނު ޙިއްބާން

360

އަބޫބަކްރުލް އާޖުއްރީ

އައް ޠަބަރާނީ

370

އަބޫބަކްރު އަލް ޖައްޞާޞް

371

އަބޫބަކްރު އަލް އިސްމާޢީލް

385

އައް ދާރަޤްޠުނިއްޔު

އިބްނު ޝާޙީން، އަބޫ ޙަފްޞް ޢުމަރު ބުން އަޙްމަދު

386

އަބޫ މުޙައްމަދު ބުން އަބީ ޒައިދު އަލް ޤައިރަވާނީ

387

އިބްނު ބައްޠާ

388

އަލް ޚައްޠާބީ

395

އިބްނު މަންދާ

* އަހްލުލް ސުންނަތި ވަލް ޖަމާޢަތުގެ ހަތަރު މަޛްހަބުގެ އިމާމެއް

* ޙަދީޘްފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން “އުއްމަހާތުއް ސިއްތި” ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ހަ ފޮތުގެ ތެރެއިން ފޮތެއް ޖަމާކުރެއްވި ބޭކަލެއް

ކުރީގެ ބައިތައް