[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚު ޢަބްދުލްމަތީން ޢަބްދުލްމަޖީދު

“ކަލޭގަފާނު ހެޔޮ ޙާލުގައި ހުންނެވިއްޔާ، އެހެން ކޮންމެ މުޞީބަތަކީވެސް އާދައިގެ ކުޑަ ކަމަކެވެ.”

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ﷲ އާއި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه و سلم ދެކެ ލޯބިވާ ބަޔެއް ނަމަ އެފަދަ ވާހަކަތައް ދެކެވޭ ތަންތަނުގައި ނުތިބޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ވާހަކަ ދައްކަމީހުން ދިފާޢުވެސް ނުކުރާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ވާހަކަދައްކާ މީހުންނަށް ތާޢީދުވެސް ނުކުރާނެއެވެ.

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -7-

ޢަޒަލުކުރުން ހުއްދަވެގެންވުން ޢަޒަލުކުރުމަކީ ދެމަފިރިކަމުގެ ގުޅުން ހިންގުމުގައި ފިރިމީހާގެ ދަރިފަނި އަންހެނާގެ ރަޙިމަށް ވާޞިލްވުމަށް މަނާކޮށް، އަންހެނާގެ ހަށިގަނޑުން ބޭރަށް ދަރިފަނި ދޫކުރުމަށްޓަކައި ފިރިހެނާގެ ގުނަވަން އަންހެނާގެ ފަރުޖުން ނެރުމެވެ. އަންހެނާގެ ހަށިގަނޑުން ބޭރަށް

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -6-

އަނބިފިރިކަމުގެ ސިއްރުތައް ފާޅުކުރުން ޙަރާމްވެގެންވުން. އެއްދާންކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ވާހަކަތައް ފާޅުކުރުމަކީ ފިރިމީހާ އާއި އަނބިމީހާގެ މައްޗަށް ޙަރާމްވެގެންވާ ކަމެކެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ދެޙަދީޘް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްލާނަމެވެ. ރަސޫﷲ صلى الله عليه وسلم ގެ

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -5-

ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ޖިމާޢުވުން ޙަރާމްވެގެންވުން ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު، އަނބިމީހާގެ ކުރިމަތި ފަރާތަށް ޖިމާޢުވުން ފިރިމީހާގެ މައްޗަށް ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ. ﷲ ތަބާރަކާ ވަތަޢާލާގެ މިބަސްފުޅުގައި ވާގޮތުގެމަތިންނެވެ. އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -4-

ދެމަފިރިން އެކީގައި އެއްތަނެއްގައި ތިބެގެން ހިނައިގަތުން އެދެމީހުންނަށް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. އެދެމީހުންނަށް އެކަކު އަނެކެއްގެ ޢައުރަ ފެނުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސްމެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ ޙަދީޘްތައް މިތަނުގައި ޒިކުރުކޮށްލާނަމެވެ.

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -3-

ފުރަގަސްފަރާތުގެ ދޮރު ބޭނުންކުރުން ޙަރާމްވުން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ)(އަލްބަޤަރާ 223) މާނައީ: ” ތިޔަބައިމީހުންގެ އަނބިންނީ، ތިޔަބައިމީހުންނަށްވާ ދަނޑުބިމެކެވެ. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ބޭނުންފަދައަކުން

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -2-

އިންސާނާ ހެޔޮމަގުން ކަސިޔާރުވެ، ޒިނޭއާއި އެހެނިހެން ފާޙިޝް ޢަމަލުތަކަށް އަރައިގަތުމުން ސަލާމަތްވުމަށް އެބައިމީހުންގެ ޝަހުވާނީ އެދުންވެރިކަން ޙަލާލުގޮތުގައި ފުއްދުމަށްޓަކައި ކައިވެނި ޝަރުޢު ކުރެއްވުނެވެ. ދެމެފިރިން އެކަކު އަނެކެއްގެ ޖިންސީ އެދުންވެރިކަން ފުއްދުމަކީ ކައިވެނީގެ މަތިވެރި

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -1-

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިންސާނާ ޚަލްޤުކުރައްވައި އެބައިމީހުން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި އުފުއްލަވާ މަތިވެރި ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުންނަށް ހެޔޮތަކެތިން ރިޒްޤުދެއްވައި އެއިލާހު ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާ ގިނަތަކެތީގެ މައްޗަށް މަތިވެރިކުރެއްވިއެވެ. ކަރާމާތްތެރިކަން ލިބިގެންވާ އިންސާނުންގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރެއްވުމުގެ

ނުވައެއް… މައްސަލައެއްބާ؟

އޭ ލޮބުވެތި މުސްލިމުންނޭވެ! އަޅުގަނޑުމެން އީމާންވެއްޖެކަމަށް ބުނުމުން ނުވަތަ މުސްލިމުންނޭ ދުލުންބުނެލާ ބުނެލުމަކުން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެން އިމްތިޙާނުނުކޮށް ދުކޮށްލައްވާފާނެކަމަށް ހީކުރަނީހެއްޔެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން އީމާންކަމުގައި ތެދުވެރިންނާއި ދޮގުވެރިން އެއިލާހު ހަމަކަށަވަރުން ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.

ލޮބުވެތި މުސްލިމުންނޭވެ! ކުރިމަތިން ފެންނަމުންދާ މަންޒަރުތަކާއިމެދު ވިސްނާލާނެ ވަގުތެއް ނުވަނީހެއްޔެވެ؟

އަޅެފަހެ، ޤައުމު ކަނޑުގެ އަޑިޔަށް ދިޔުމަށްވުރެ މި ފަސްގަނޑުން އިސްލާމްދީން ފޮހެވިގެން ދިޔުމަކީ މާބޮޑު ގެއްލުމެއް ނޫންތޯއެވެ. މިނެ ވަޒަންކުރުމުގައި އަދުލުވެރިވަމާތޯއެވެ.

ކޭޝް ކާރޑުގެ ޕިން ނަންބަރަށްވުރެ އުޚްތާގެ ޢިއްފަތްތެރިކަމުގެ އަގު ދަށްހެއްޔެވެ؟

އެމީހުންގެ ޤައުމުތަކުގައި އަންހެނުން ގެންގުޅެނީ ޓޮޢިލެޓް ޕޭޕަރުގެ ގޮތުގައެވެ. ބޭނުންކޮށްލާފައި އުކާލާ ކުނިތަކެއްފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ކޮންމެ ސިކުންތެއްގެ ތެރޭގައި އެތައް

އުއްމު ވަރަޤާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ

ލޮބުވެތި މުސްލިމުންނޭވެ! މި މާތް ޞަހާބިއްޔާގެ ޙަޔާތުގެ ޞަފްޙާތައް ވިދާޅުވުމަށް ވަގުތުކޮޅެއް ހުސްކޮށްލަމާތޯއެވެ. އަޑު އައްސަވާށެވެ. އުއްމު ވަރަޤާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ އަކީ މަދީނާގެ އަންޞާރިއްޔަ ބޭކަނބަލުންގެ ތެރެއިންވާ ޞަޙާބިއްޔާއެކެވެ.

ލޮބުވެތި އަޚާއެވެ. ތިބާގެ މޫނުމަތިން އެއްޗެއްމަދުކަން ތިބާއަށް އިޙްސާސްކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟

ލޮބުވެތި އަޚާއެވެ! މިކާއިނާތަށް ތިބާ ޚަލްޤު ކުރެއްވި ގަދަކީރިތިވަންތަ ރައްބުގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވާޙާލު، ރެޔާއި ދުވާލު ތުނބުޅިބޭލުމުގެ ފާފައިގެމަތީގައި ހުރުމަށް ބިރެއް ނުގަނޭހެއްޔެވެ؟

ފާފަތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ލަދުވެތިކަން އިޚްތިޔާރު ކުރާށެވެ

ލަދުވެތިގުނަވަން ރައްކާތެރި ކުރާށެވެ! ޙަރާމްކަންތައްތަކަށް މަގުފަހިވާފަދަ ތަންތަނަށް ދިއުމުން ތިބާގެ ފައި މަތަކުރާށެވެ! ފާފައެއް ކުރަންހުއްޓާ ތިބާގެ އަޖަލު ހަމަވެ، އެޙާލުގައި ތިބާ ޤިޔާމަތްކުރައްވައި ﷲ ގެ ދަރުބާރަށް ޙާޟިރުކުރެވޭނެ ކަމާއިމެދު ލަދުވެތިވެ ފާފަތަކުން ދުރުހެލިވާށެވެ!

“ކަލޭގަފާނު ހެޔޮ ޙާލުގައި ހުންނެވިއްޔާ، އެހެން ކޮންމެ މުޞީބަތަކީވެސް އާދައިގެ ކުޑަ ކަމަކެވެ.”

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ﷲ އާއި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه و سلم ދެކެ ލޯބިވާ ބަޔެއް ނަމަ އެފަދަ ވާހަކަތައް ދެކެވޭ ތަންތަނުގައި ނުތިބޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ވާހަކަ ދައްކަމީހުން ދިފާޢުވެސް ނުކުރާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ވާހަކަދައްކާ މީހުންނަށް ތާޢީދުވެސް ނުކުރާނެއެވެ.

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -7-

ޢަޒަލުކުރުން ހުއްދަވެގެންވުން ޢަޒަލުކުރުމަކީ ދެމަފިރިކަމުގެ ގުޅުން ހިންގުމުގައި ފިރިމީހާގެ ދަރިފަނި އަންހެނާގެ ރަޙިމަށް ވާޞިލްވުމަށް މަނާކޮށް، އަންހެނާގެ ހަށިގަނޑުން ބޭރަށް ދަރިފަނި ދޫކުރުމަށްޓަކައި ފިރިހެނާގެ ގުނަވަން އަންހެނާގެ ފަރުޖުން ނެރުމެވެ. އަންހެނާގެ ހަށިގަނޑުން ބޭރަށް

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -6-

އަނބިފިރިކަމުގެ ސިއްރުތައް ފާޅުކުރުން ޙަރާމްވެގެންވުން. އެއްދާންކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ވާހަކަތައް ފާޅުކުރުމަކީ ފިރިމީހާ އާއި އަނބިމީހާގެ މައްޗަށް ޙަރާމްވެގެންވާ ކަމެކެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ދެޙަދީޘް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްލާނަމެވެ. ރަސޫﷲ صلى الله عليه وسلم ގެ

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -5-

ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ޖިމާޢުވުން ޙަރާމްވެގެންވުން ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު، އަނބިމީހާގެ ކުރިމަތި ފަރާތަށް ޖިމާޢުވުން ފިރިމީހާގެ މައްޗަށް ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ. ﷲ ތަބާރަކާ ވަތަޢާލާގެ މިބަސްފުޅުގައި ވާގޮތުގެމަތިންނެވެ. އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -4-

ދެމަފިރިން އެކީގައި އެއްތަނެއްގައި ތިބެގެން ހިނައިގަތުން އެދެމީހުންނަށް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. އެދެމީހުންނަށް އެކަކު އަނެކެއްގެ ޢައުރަ ފެނުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސްމެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ ޙަދީޘްތައް މިތަނުގައި ޒިކުރުކޮށްލާނަމެވެ.

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -3-

ފުރަގަސްފަރާތުގެ ދޮރު ބޭނުންކުރުން ޙަރާމްވުން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ)(އަލްބަޤަރާ 223) މާނައީ: ” ތިޔަބައިމީހުންގެ އަނބިންނީ، ތިޔަބައިމީހުންނަށްވާ ދަނޑުބިމެކެވެ. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ބޭނުންފަދައަކުން

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -2-

އިންސާނާ ހެޔޮމަގުން ކަސިޔާރުވެ، ޒިނޭއާއި އެހެނިހެން ފާޙިޝް ޢަމަލުތަކަށް އަރައިގަތުމުން ސަލާމަތްވުމަށް އެބައިމީހުންގެ ޝަހުވާނީ އެދުންވެރިކަން ޙަލާލުގޮތުގައި ފުއްދުމަށްޓަކައި ކައިވެނި ޝަރުޢު ކުރެއްވުނެވެ. ދެމެފިރިން އެކަކު އަނެކެއްގެ ޖިންސީ އެދުންވެރިކަން ފުއްދުމަކީ ކައިވެނީގެ މަތިވެރި

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -1-

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިންސާނާ ޚަލްޤުކުރައްވައި އެބައިމީހުން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި އުފުއްލަވާ މަތިވެރި ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުންނަށް ހެޔޮތަކެތިން ރިޒްޤުދެއްވައި އެއިލާހު ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާ ގިނަތަކެތީގެ މައްޗަށް މަތިވެރިކުރެއްވިއެވެ. ކަރާމާތްތެރިކަން ލިބިގެންވާ އިންސާނުންގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރެއްވުމުގެ

ނުވައެއް… މައްސަލައެއްބާ؟

އޭ ލޮބުވެތި މުސްލިމުންނޭވެ! އަޅުގަނޑުމެން އީމާންވެއްޖެކަމަށް ބުނުމުން ނުވަތަ މުސްލިމުންނޭ ދުލުންބުނެލާ ބުނެލުމަކުން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެން އިމްތިޙާނުނުކޮށް ދުކޮށްލައްވާފާނެކަމަށް ހީކުރަނީހެއްޔެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން އީމާންކަމުގައި ތެދުވެރިންނާއި ދޮގުވެރިން އެއިލާހު ހަމަކަށަވަރުން ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ.

ލޮބުވެތި މުސްލިމުންނޭވެ! ކުރިމަތިން ފެންނަމުންދާ މަންޒަރުތަކާއިމެދު ވިސްނާލާނެ ވަގުތެއް ނުވަނީހެއްޔެވެ؟

އަޅެފަހެ، ޤައުމު ކަނޑުގެ އަޑިޔަށް ދިޔުމަށްވުރެ މި ފަސްގަނޑުން އިސްލާމްދީން ފޮހެވިގެން ދިޔުމަކީ މާބޮޑު ގެއްލުމެއް ނޫންތޯއެވެ. މިނެ ވަޒަންކުރުމުގައި އަދުލުވެރިވަމާތޯއެވެ.

ކޭޝް ކާރޑުގެ ޕިން ނަންބަރަށްވުރެ އުޚްތާގެ ޢިއްފަތްތެރިކަމުގެ އަގު ދަށްހެއްޔެވެ؟

އެމީހުންގެ ޤައުމުތަކުގައި އަންހެނުން ގެންގުޅެނީ ޓޮޢިލެޓް ޕޭޕަރުގެ ގޮތުގައެވެ. ބޭނުންކޮށްލާފައި އުކާލާ ކުނިތަކެއްފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ކޮންމެ ސިކުންތެއްގެ ތެރޭގައި އެތައް

އުއްމު ވަރަޤާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ

ލޮބުވެތި މުސްލިމުންނޭވެ! މި މާތް ޞަހާބިއްޔާގެ ޙަޔާތުގެ ޞަފްޙާތައް ވިދާޅުވުމަށް ވަގުތުކޮޅެއް ހުސްކޮށްލަމާތޯއެވެ. އަޑު އައްސަވާށެވެ. އުއްމު ވަރަޤާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ އަކީ މަދީނާގެ އަންޞާރިއްޔަ ބޭކަނބަލުންގެ ތެރެއިންވާ ޞަޙާބިއްޔާއެކެވެ.

ލޮބުވެތި އަޚާއެވެ. ތިބާގެ މޫނުމަތިން އެއްޗެއްމަދުކަން ތިބާއަށް އިޙްސާސްކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟

ލޮބުވެތި އަޚާއެވެ! މިކާއިނާތަށް ތިބާ ޚަލްޤު ކުރެއްވި ގަދަކީރިތިވަންތަ ރައްބުގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވާޙާލު، ރެޔާއި ދުވާލު ތުނބުޅިބޭލުމުގެ ފާފައިގެމަތީގައި ހުރުމަށް ބިރެއް ނުގަނޭހެއްޔެވެ؟

ފާފަތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ލަދުވެތިކަން އިޚްތިޔާރު ކުރާށެވެ

ލަދުވެތިގުނަވަން ރައްކާތެރި ކުރާށެވެ! ޙަރާމްކަންތައްތަކަށް މަގުފަހިވާފަދަ ތަންތަނަށް ދިއުމުން ތިބާގެ ފައި މަތަކުރާށެވެ! ފާފައެއް ކުރަންހުއްޓާ ތިބާގެ އަޖަލު ހަމަވެ، އެޙާލުގައި ތިބާ ޤިޔާމަތްކުރައްވައި ﷲ ގެ ދަރުބާރަށް ޙާޟިރުކުރެވޭނެ ކަމާއިމެދު ލަދުވެތިވެ ފާފަތަކުން ދުރުހެލިވާށެވެ!