[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚް ޙުސައިން ނަޝާޠު އިބްރާހީމް

ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމައިގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟

“لا إله إلا الله” ގެ މާނައަކީ “ﷲ މެނުވީ ޙައްޤުގޮތުގައި އަޅުަކަންވެވޭ އިލާހަކު ނުވެއެވެ.”– އެއީ ނަފީކުރުމާ އެއްކޮށް ހިތުންތެދުކޮށް ކަށަވަރުކުރުމެކެވެ.

ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމައިގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟

“لا إله إلا الله” ގެ މާނައަކީ “ﷲ މެނުވީ ޙައްޤުގޮތުގައި އަޅުަކަންވެވޭ އިލާހަކު ނުވެއެވެ.”– އެއީ ނަފީކުރުމާ އެއްކޮށް ހިތުންތެދުކޮށް ކަށަވަރުކުރުމެކެވެ.