[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަލް އުޚްތު އުންމުފުޟެއިލް

މިދުވަހަށްޓަކައި އެބަ ތައްޔާރުވަމު ހެއްޔެވެ؟

މަރަކީ ކޮންމެ އިންސާނަކާވެސް ބައްދަލު ކުރާނެ ހަގީގަތެކެވެ. އެއްވެސް އިންސާނަކަށް އެ މަރުން ރެކިނުގަނެވޭނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ މަރުގެ ތުންފަތްމަތީގައި ވާ މީހަކު އެ މަރުން ސަލާމަތެއްވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އޭ އިންސާނާ އެވެ! ތިބާގެ

ޝައިޠާނާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ނުވަމާތޯއެވެ!

ޝައިޠާނާއާމެދު ސަމާލުވެ، އޭނާގެ ބައިވެރިންތަކެއް ކަމުގައި ނުވުމަށް އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެ ވާގިވެރިވަމާ ހިނގާށެވެ! ފާހިޝްކަންތަކާއި ނުބައިކަންތަކަށް ގޮވައި، އެކަންތަކަށް ބާރުދޭނީ ޝައިޠާނާގެ ބައިވެރިން ކަމުގައި މެނުވީ ނުވާނެއެވެ.

މަންމައެއްގެ އަގުހުރި ނަޞޭޙަތް..

ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވެ! ދަންނާށެވެ…ދަރިފުޅުގެ އެއްވެސް އެދުމެއް ފރިމީހާގެ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުން ފުނޑު ފުނޑު ކޮށްލުމަށްފަހު އިސްނުކުރާށެވެ.އެހެނީ ދަރިފުޅަށް އެއްވެސް ކަމެއް ފިރިމީހާގެ އުފަލާއި ހިތްހަމަ ޖެހުން ކުރިއަށް ނުގެނެސް ފުރިހަމަ ނުވާނެއެވެ.

ކޮންމެ ހާލެއްގައިވެސް ތިބާގެ ދީން ރައްކާތެރިކުރާށެވެ!

ޖުންދުބް ބިން އަބްދުﷲ އަލް ބަޖަލީ (ރަހިމަހުﷲ )ގެ  އަރިހުން ނަސޭހަތަކާއި އިރުޝާދަކަށް މީހަކު އެދުނެވެ. އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު އެމީހާޔާ މުޚާތަބު ކޮށް ދެންނެވިއެވެ: ” ތިބާ ﷲއަށް ބިރުވެތި ވުމަށާ ތަޤްވާ ވެރިވުމަށް

މިދުވަހަށްޓަކައި އެބަ ތައްޔާރުވަމު ހެއްޔެވެ؟

މަރަކީ ކޮންމެ އިންސާނަކާވެސް ބައްދަލު ކުރާނެ ހަގީގަތެކެވެ. އެއްވެސް އިންސާނަކަށް އެ މަރުން ރެކިނުގަނެވޭނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ މަރުގެ ތުންފަތްމަތީގައި ވާ މީހަކު އެ މަރުން ސަލާމަތެއްވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އޭ އިންސާނާ އެވެ! ތިބާގެ

ޝައިޠާނާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ނުވަމާތޯއެވެ!

ޝައިޠާނާއާމެދު ސަމާލުވެ، އޭނާގެ ބައިވެރިންތަކެއް ކަމުގައި ނުވުމަށް އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެ ވާގިވެރިވަމާ ހިނގާށެވެ! ފާހިޝްކަންތަކާއި ނުބައިކަންތަކަށް ގޮވައި، އެކަންތަކަށް ބާރުދޭނީ ޝައިޠާނާގެ ބައިވެރިން ކަމުގައި މެނުވީ ނުވާނެއެވެ.

މަންމައެއްގެ އަގުހުރި ނަޞޭޙަތް..

ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވެ! ދަންނާށެވެ…ދަރިފުޅުގެ އެއްވެސް އެދުމެއް ފރިމީހާގެ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުން ފުނޑު ފުނޑު ކޮށްލުމަށްފަހު އިސްނުކުރާށެވެ.އެހެނީ ދަރިފުޅަށް އެއްވެސް ކަމެއް ފިރިމީހާގެ އުފަލާއި ހިތްހަމަ ޖެހުން ކުރިއަށް ނުގެނެސް ފުރިހަމަ ނުވާނެއެވެ.

ކޮންމެ ހާލެއްގައިވެސް ތިބާގެ ދީން ރައްކާތެރިކުރާށެވެ!

ޖުންދުބް ބިން އަބްދުﷲ އަލް ބަޖަލީ (ރަހިމަހުﷲ )ގެ  އަރިހުން ނަސޭހަތަކާއި އިރުޝާދަކަށް މީހަކު އެދުނެވެ. އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު އެމީހާޔާ މުޚާތަބު ކޮށް ދެންނެވިއެވެ: ” ތިބާ ﷲއަށް ބިރުވެތި ވުމަށާ ތަޤްވާ ވެރިވުމަށް