[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދައުވަތު ސިލްސިލާ

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 08 (ސަލަފުއްޞާލިޙުންނަކީ ކޮބާ؟)

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާގެ މިލީފްލެޓްއަކީވެސް ޢަޤީދާއާ ގުޅުން ހުރި ލީފްލެޓެކެވެ. އެހެނީ ދީނީ ކަންކަމުގައި އެންމެ ސަލާމަތްކަންބޮޑު އަދި ރައްކާތެރިކަން ބޮޑު މަގަކީ އެންމެ ހެޔޮ ޤަރުނުތަކުގެ ބޭކަލުން ހިންގެވި މަގެވެ.

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 07 (ﷲގެ 99 އިސްމުފުޅު)

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާގެ މިލީފްލެޓްއަކީ ޢަޤީދާއާ ގުޅުން ހުރި ލީފްލެޓެކެވެ. ﷲތަޢާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ޞިފަފުޅުތައް ދެނެގަތުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. އަދި މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ޞައްޙަ ސުންނަތުގެ އަލީގައެވެ.

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 05 (ބުރުޤާއެޅުންވެސް ކުޅިވަރަކަށް…)

މިހާރަކަށް އައިސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ތަފާތުގޮތްގޮތަށް ބުރުގާއަޅާ އުޚްތުން އުޅޭކަން ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. ބައެއް އުޚްތުން ބުރުޤާ އަޅާ ގޮތަކީ އިސްލާމްދީނުގައިވާ ޢަވްރަނިވާކުރުމުގެ ގޮތްތަކާ ޚިލާފުގޮތްތަކެއްކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 04 (އިސްތިޚާރާކުރުން)

އިސްތިޚާރާކުރާށޭ ނުވަތަ އިސްތިޚާރާނަމާދުކުރާށޭ ބުނުމުން އެއީ ކޮންކަމެއްކަން މިއަދު ވަރަށް ގިނަބަޔަކަށް ނޭނގެއެވެ. އެހެނީ މިއަދު ގިނަބަޔަކު އިސްތިޚާރާނަމާދުކުރާކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ކައިވެނި ކުރުމުގެކުރީން އެކަންޏެވެ.

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 03 (އިސްލާމްދީނުގައި މައިންބަފައިންނަށް ދެވިފައިވާ ޤަދަރު)

މިލީފްލެޓަކީ، އިސްލާމްދީނުގައި މައިންބަފައިނަށް ދެވިފައިވާ ޤަދަރު އަންގައިދީ، އެދެމީހުންނާމެދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށްވާ ޙައްޤުތައް ދެނެގަނެ، އެދެމީހުންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ލީފްލެޓެކެވެ.

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 02 (ތައުޙީދުގެ ކަލިމަ لا إله إلّا الله)

ދިސަލަފިއްޔާ “ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ” ގެ ދެވަނަ ޢަދަދަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމެވެ. މިޢަދަދުގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނީ ތަޥްޙީދުގެ މަތިވެރިކަލިމަ “لا إله إلّا الله” ގެ މާނައިގެ ކުރުތަޢާރަފަކަށާއި، ރުކުންތަކަށާއި، ޝަރުޠުތަކަށެވެ.

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 01 (އިސްލާމީ ޢަޤީދާ)

އާދެ، ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ މިފަދަ ދުވަސްވަރެއްގައި، ﷲ ތަޢާލާގެ މަގަށް ދަޢުވަތު ދިނުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ލީފްލެޓަކީ، މިކަމަށްޓަކައި އެންމެ ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްވަސީލަތެވެ.

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 08 (ސަލަފުއްޞާލިޙުންނަކީ ކޮބާ؟)

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާގެ މިލީފްލެޓްއަކީވެސް ޢަޤީދާއާ ގުޅުން ހުރި ލީފްލެޓެކެވެ. އެހެނީ ދީނީ ކަންކަމުގައި އެންމެ ސަލާމަތްކަންބޮޑު އަދި ރައްކާތެރިކަން ބޮޑު މަގަކީ އެންމެ ހެޔޮ ޤަރުނުތަކުގެ ބޭކަލުން ހިންގެވި މަގެވެ.

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 07 (ﷲގެ 99 އިސްމުފުޅު)

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާގެ މިލީފްލެޓްއަކީ ޢަޤީދާއާ ގުޅުން ހުރި ލީފްލެޓެކެވެ. ﷲތަޢާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ޞިފަފުޅުތައް ދެނެގަތުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. އަދި މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ޞައްޙަ ސުންނަތުގެ އަލީގައެވެ.

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 05 (ބުރުޤާއެޅުންވެސް ކުޅިވަރަކަށް…)

މިހާރަކަށް އައިސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ތަފާތުގޮތްގޮތަށް ބުރުގާއަޅާ އުޚްތުން އުޅޭކަން ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. ބައެއް އުޚްތުން ބުރުޤާ އަޅާ ގޮތަކީ އިސްލާމްދީނުގައިވާ ޢަވްރަނިވާކުރުމުގެ ގޮތްތަކާ ޚިލާފުގޮތްތަކެއްކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 04 (އިސްތިޚާރާކުރުން)

އިސްތިޚާރާކުރާށޭ ނުވަތަ އިސްތިޚާރާނަމާދުކުރާށޭ ބުނުމުން އެއީ ކޮންކަމެއްކަން މިއަދު ވަރަށް ގިނަބަޔަކަށް ނޭނގެއެވެ. އެހެނީ މިއަދު ގިނަބަޔަކު އިސްތިޚާރާނަމާދުކުރާކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ކައިވެނި ކުރުމުގެކުރީން އެކަންޏެވެ.

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 03 (އިސްލާމްދީނުގައި މައިންބަފައިންނަށް ދެވިފައިވާ ޤަދަރު)

މިލީފްލެޓަކީ، އިސްލާމްދީނުގައި މައިންބަފައިނަށް ދެވިފައިވާ ޤަދަރު އަންގައިދީ، އެދެމީހުންނާމެދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށްވާ ޙައްޤުތައް ދެނެގަނެ، އެދެމީހުންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ލީފްލެޓެކެވެ.

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 02 (ތައުޙީދުގެ ކަލިމަ لا إله إلّا الله)

ދިސަލަފިއްޔާ “ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ” ގެ ދެވަނަ ޢަދަދަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމެވެ. މިޢަދަދުގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނީ ތަޥްޙީދުގެ މަތިވެރިކަލިމަ “لا إله إلّا الله” ގެ މާނައިގެ ކުރުތަޢާރަފަކަށާއި، ރުކުންތަކަށާއި، ޝަރުޠުތަކަށެވެ.

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 01 (އިސްލާމީ ޢަޤީދާ)

އާދެ، ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ މިފަދަ ދުވަސްވަރެއްގައި، ﷲ ތަޢާލާގެ މަގަށް ދަޢުވަތު ދިނުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ލީފްލެޓަކީ، މިކަމަށްޓަކައި އެންމެ ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްވަސީލަތެވެ.