[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

sulaiman

ސަބާގެ ރަނިކަމަނާ އާއި ސުލައިމާންގެފާނު

ސުލައިމާނުގެފާނަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބޮޑު ރަސްކަމެއް ﷲ ތަޢާލާދެއްވި އެއިލާޙްގެ ނަބިއްޔެކެވެ. ޢިލުމާއި ވެރިކަމާއި ނަބީކަން ދެއްވަވާ ޖިންނިންނާއި ވަޔާއި ދޫނިސޫފާސޫފި އެކަލޭގެފާނުގެ ކިޔަމަނުގެދަށުގައި ލެއްވެވިއެވެ. ދޫނިސޫފާ ސޫފީގެ ބަސްމޮށުންތެރިކަން  ސުލައިމާންގެފާނަށް ﷲ ތަޢާލާ

ސަބާގެ ރަނިކަމަނާ އާއި ސުލައިމާންގެފާނު

ސުލައިމާނުގެފާނަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބޮޑު ރަސްކަމެއް ﷲ ތަޢާލާދެއްވި އެއިލާޙްގެ ނަބިއްޔެކެވެ. ޢިލުމާއި ވެރިކަމާއި ނަބީކަން ދެއްވަވާ ޖިންނިންނާއި ވަޔާއި ދޫނިސޫފާސޫފި އެކަލޭގެފާނުގެ ކިޔަމަނުގެދަށުގައި ލެއްވެވިއެވެ. ދޫނިސޫފާ ސޫފީގެ ބަސްމޮށުންތެރިކަން  ސުލައިމާންގެފާނަށް ﷲ ތަޢާލާ