[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކައިވެނި (1 ވަނަ ބައި)

ފެށުން

އިންސާނުންގެ މިޒާޖާއި ނުކުޅެދުމުގެ ސަބަބުން އިންސާނާއަކީ އަބަދުވެސް އެކަކު އަނެކަކެއްގެ އެހީއާއި މަދަދަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ މީހެކެވެ. އެއްވެސް އިންސާނަކީ އޭނަ ބޭނުން ހުރިހާކަމެއް އެކަނިމާއެކަނި ކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިފައިވާ މީހެއް ނޫނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން އިންސާނާއަށް މަޖުބޫރުވެފައިވަނީ، އެއިގެ ތެރެއިން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާއެކު އުޅުމަށެވެ. މިފަދައިން އެއްކޮށްއުޅުމުގައި އެއެންމެންގެ މަޞްލަޙަތަށާއި އަމަންއަމާންކަމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ޤާނޫނެއް އެބައިމީހުންގެ މެދުގައި އޮތުމަށް މަޖުބޫރުކުރެއެވެ.

މިގޮތުން ބަލާއިރު، އެބައިމީހުންގެ ދަރިފަސްކޮޅު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިންވާ އެއްޖިންސުގެ މީހުން އަނެއް ޖިންސުގެ މީހުންނަށް ބޭނުންވެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އިންސާނުންގެ ކޮންމެ ޒަމާނެއްގައިވެސް، އަދި ކޮންމެ ދީނެއްގައިވެސް، އަދި ކޮންމެ މުޖުތަމަޢުއެއްގައިވެސް އެބައިމީހުން ޤަބޫލުކުރާ އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތީން ކައިވެނިކޮށް އުޅެއެވެ.

މިގޮތުން މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްކަމަކީ އެމުޖުތަމަޢުތަކުގައި ކުރެވޭ ކައިވެނިތައްކަމާމެދަކު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ. މިކައިވެނިތައް ބާއްޖަވެރިވެއްޖެނަމަ މުޖުތަމަޢުވެސް ބާއްޖަވެރިވާ ހުއްޓެވެ. މިކައިވެނިތައް ފަސާދަވެއްޖެނަމަ މުޖުތަމަޢުވެސް ފަސާދަވެދާ ހުއްޓެވެ.

އަންނަނިވި ބައިތަކުގައި ކައިވެންޏަކީ ކޮބައިކަމާއި، އިސްލާމްދީނުގައި ކައިވެންޏަށް ދެއްވަވާފައިވާ އަހައްމިއްޔަތަށާއި، އިސްލާމްދީނުގައި ކައިވެނި ކުރެވޭގޮތަށާއި، މިދީނުގެ ރިވެތި އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކައިވެނީގެ ނަމުގައި ކުރެވޭ ބައެއް ގުޅުންތަކާއި، ރަނގަޅު ކައިވެންޏަކާ ގުޅިފައިވާ މަޞްލަޙަތުތަކަށާއި، ކައިވެނި ކުރާ ދެބައިވެރިން އެކަކުއަނެކަކަށް ދޭންޖެހޭ މުހިއްމު ޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން އަލިއަޅުވާލާފައިވާނެއެވެ.

ކައިވެނީގެ ތަޢާރަފެއް

ދިވެހިބަސްފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި، ކައިވެންޏަކީ އަންހެނަކާ ފިރިހެނަކު ފިރިޔަކާ އަންބެއްގެގޮތުގައި ދިރިއުޅުމަށް ދީނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އެދެމީހުން ގުޅުވައިދޭ ގުޅުވައިދިނުމަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. ޢަރަބިބަހުގައި މިގުޅުމަށް ކިޔަނީ “النِّكَاحُ” (ނިކާޙު) އެވެ. މިތަނުގައި ނިކާޙުގެ މާނައަކީ ޢަޤުދެވެ. ޝަރުޢުގައި ނިކާޙުގެ މާނައަކީ ކައިވެނީގެގޮތުން ކުރެވޭ ޢަޤުދެވެ.

އިސްލާމްދީނުގައި ކައިވެނީގެ އަޞްލަކީ ސުންނަތްކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ކައިވެންޏަކީ ޙާލަތުނިޔާކުރާގޮތެއްގެ މަތީން ބައެއް ފަހަރަށް ވާޖިބުވެ، އަނެއްބައި ފަހަރަށް މުބާޙުކަމަކަށްވެ، އަނެއްބައިފަހަރަށް މަކްރޫޙަކަމަކަށްވެ، އަދި އަނެއްބައިފަހަރަށް ޙަރާމްވެސްވާ ކަމެކެވެ.

މިގޮތުން ކައިވެނި ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުބައިކަމަކަށް އަރައިގަނެވިދާނެކަމުގެ ބިރުހީވާނަމަ، އެފަދަމީހެއްގެ މައްޗަށް ކައިވެނިކުރުން ވާޖިބުވާނެއެވެ. ހަމައެފަދައިން ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޝަހްވަތެއްނެތި އަދި ކައިވެނިކުރުމަށް ބޭނުންޖެހުމަކާއިނުލައި ކައިވެނިކުރުން މުބާޙް (އެބަހީ ހުއްދަ) ވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ސަބަބަކާހުރެ ކައިވެނިކުރުން މަކްރޫޙަވެސް ވެދާނެއެވެ. މުސްލިމުންނާ ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ ކާފަރުންގެ ބިމެއްގައިވާ މުސްލިމަކު، ޟަރޫރަތަކާނުލައި ކައިވެނިކުރުންފަދަ ސަބަބަކާހުރެ ކައިވެނިކުރުން ޙަރާމް ވާނެއެވެ. (ނުނިމޭ)

_____________________________

ކައިވެނި (2ވަނަ ބައި)

ކައިވެނި (3ވަނަ ބައި)

ކައިވެނި (4ވަނަ ބައި)