[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިފްކުގެ ޙާދިޘާ 3

Ifku ge haadhisaa

 

އެންމެހާ ދަތުރުވެރިން ފަތިސްނަމާދަށް ތެދުވެ ނަމާދުކޮށް އަވަދިވުމުން އަލުން ދަތުރުފެށުމަށް ރަސޫލާ صلى الله عليه  وسلم ކުރައްވާފައިވާ އަމުރުފުޅާ އެއްގޮތަށް ދަތުރަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި އަވަސްވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެއާއެކު ޢާއިޝާ رضي الله عنها ވެސް ޤަޟާޙާޖާ ކުރެއްވުމަށް އަވަސްއަވަހަށް ހަލުއިވެވަޑައިގެން ޤާފިލާގެ މީހުންނާ ދުރަށް ސަހަރާތެރެއަށް ޖެހިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުން ނިމިއަވަދިވެ އެނބުރިވަޑައިގެން މަގުމަތީގައި އެކަމަނާގެ ތުރުކުރައްވާފައި އޮތް ފަށްކޮޅު ކަރުފުޅުގައި ނެތްކަން އެނގިވަޑައިގެން އެނބުރި އެފަށް ހޯއްދެވުމަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޢާއިޝާ رضي الله عنها އެކަމަނާގެ ފަށްކޮޅު ހޯއްދެވުމުގައި އުޅުއްވުމައްފަހު އެކަމުން އަވަދިވެވަޑައިގެން ފަށްކޮޅު ހިއްޕަވައިގެން ގާފިލާ އޮތްތަނަށް އެނބުރިވަޑަގެންނެވިއިރު އެކަމަނާއަށް ލިބުނީ ވަރަށްވެސް ބޮޑު ހައިރާންކަމެކެވެ. އެކަމަނާގެ ގާފިލާވަނީ ދަތުރުފަށައި ގޮސް އޮބާލާފައެވެ. އެމަގުން އެކަން ހިނގަން މެދުވެރި ސަބަބަކީ އޭރުގެން އަންހެނުންނަކީ އެހާ ފަލަ އަދި ބަރުހެލި ބަޔަކަށް ނުވެ ، އަދި ޢާއިޝާ رضي الله عنها އަކީވެސް އޭރު އުމުރުފުޅުން ޅަ އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމުގައިވުމުން ހައުދަޖު އުފުލައި ޖަމަލު މައްޗަށްލާން އުޅުނު ބޭކަލުންނަށް އެކަމަނާ އޭގައި ނެތްކަން އިޙުސާންނުވީއެވެ.

ކަންމިހެންވުމުން ގާފިލާ ހޯދައި އަތުޖެހޭތޯ ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި ގާފިލާގައި އެކަމަނާ ނެތްކަން އެނގޭހިސާބުން ހޯދަން އަނބުރައި އަންނާނެކަމުގެ އުންމީދުގައި އެހުންނެވިތަނުގައި އިށީންދެވަޑައިގެން މަޑުކުރެއްވުމަށް ޢާއިޝާ رضي الله عنها ނިންމެވިއެވެ. އަދި ގާފިލާގެ އިންތިޒާރުގައި އިންނެވި ހިނދު ﷲ ތަޢާލާގެ މަތިން ޛިކުރު ކުރެއްވުމާއި އިސްތިޣްފާރު ކުރެއްވުމުގައި ކެތްތެރިކަމާއެކު ވަގުތުތައް ހޭދަކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. ނަމަވެސް ގާފިލާގެ އިންތިޒާރުގައި އިންނަވާތާ މާގިނަ އިރުވެވަޑައިގަތުމުގެ ސަބަބުން އެންމެފަހުން ނިދިޖެހި އަވަހާރަފުޅު ލެއްޕެވުނެވެ.

އެހެން އޮންނަވަނިކޮށް އުއްމުލްމުއުމިނީން ޢާއިޝާ رضي الله عنها އަށް ކުއްލިއަކަށް ހޭފުޅުލެއްވުނީ ފިރިހެނަކު އައިސް “لا حول ولا قوة إلا بالله” މިހެން ވިދާޅުވި އަޑަށެވެ. އެހިނދު އެއީ ކާކުތޯ ބައްލަވާލެއްވުމުން ފެނިވަޑައިގެންނެވީ ގާފިލާގެ ރައްކަލަށް އޭގެ ފަހަތުން ފާރަވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަސޫލާ صلى الله عليه  وسلم ބެހެއްޓެވި މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި މިތުރު ޞަޙާބީ ޞޮފްވާނު ބުނުލް މުޢައްޠިލްއެވެ. އާދަޔާ ޚިލާފް ގޮތަކަށް ހިޔަންޏެއްގެ ޒާތަށް ވަކިން އެއްޗެއް އޮތްތަން އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގެން އެއީ ކޮންއެއްޗެއްތޯއާއި އޭގެ ޚަބަރު ބެއްލެވުމައް އެދިމާލަށް ވަޑައިގެންނެވީއެވެ. ފަހެ އެކަމަނާއަށް ހޭފުޅުލެއްވުނު ހިނދުން ވަގުތުން އެކަމަނާގެ ޖިލްބާބުން މޫނުފުޅު ޖިލްބާބުން ނިވާކުރެއްވިއެވެ.

 

(ނުނިމޭ)

ގުޅޭ އިހުގެ ލިޔުންތައް:

އިފްކުގެ ޙާދިޘާ 1

އިފްކުގެ ޙާދިޘާ 2