[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަލް އުޚްތު ބިންތު ޢަލީޒާހިރު

ތިޔައީ ހަމަހަމަ ކަމެއްނޫނެވެ. ތިޔަ އަރައިގަނެވެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަރާމާތާއި ޢިއްޒަތަށެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން އެންމެ ގަދަޔަށް އިވެމުންދާ އަޑަކީ އަންހެނުންގެ ޙައްޤު ހޯދުމަށް ގޮވާލެވޭ އަޑެވެ. ސުވާލަކީ މުސްލިމު އުޚްތުންނަކީ ޙައްޤުތައް ނުލިބިގެން މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަންޖެހޭ ބައެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. މާތްﷲ އިންސާނާ

ތިބާގެ މަންމަ ތިބާއަށް ނަމޫނާއަކަށް ނުފުދޭ ހެއްޔެވެ…؟

އޭ ލޮބުވެތި އުޚްތާއެވެ! ތިބާގެ މަންމަ ތިބާއަށް ނަމޫނާއަކަށް ނުފުދޭ ހެއްޔެވެ؟ ތިބާގެ މަންމަގެ ސީރަތުން ތިބާއަށް އަގުހުރި ފިލާވަޅުތައް ނުލިބޭ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. އެއީ ތާރީޚުގައި ރަންއަކުރުން ފަވާލެވިފައިވާ  ޝަޚްސިއްޔަތެކެވެ. މުސްލިމު އުޚްތުންނަށްވާ

އަހަރެންނަށް ކިޔަވައިދޭށެވެ…!

އުމުރުން އެންމެ 8 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެކެވެ.އިލްމު އުނގެނުމަށްޓަކައި މިކުއްޖާ އަމިއްލަ ވަޒަން ދޫކޮށް މަދީނާއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ދަތުރުފެށިއެވެ. މި ކުއްޖާއަށް މަދީނާއަށް އާދެވުމުން އަވަސްވެގަތީ އިމާމް މާލިކުގެފާނުގެ އަރިހަށް ދިއުމަށެވެ. އިމާމް މާލިކު އެކަލޭނގެފާނުގެ

ހެޔޮލަފާ ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި، އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތަކުން ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރަމާތޯއެވެ.

ހެޔޮގޮތުގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަކީ ވަރަށްވެސް ބުރަ މަސައްކަތެވެ. އަދި ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ވަރަށް މަތިވެރި ޤުރުބާނީއަކާ އެކު ނޫނީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.

މާތް ﷲގެ ޢަޛާބަށްވުރެ މަރުވުންވެސް މާ ރަނގަޅެވެ.

އެއްސަހަރެއްގައި ވަރަށް މުއްސަނދި ވިޔަފާރިވެރިއެއް އުޅުނެވެ. އޭނާއަކީ އޭނާއަށް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވި ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރު ނުކުރާ، ހިތްހަރު މީހެކެވެ. އެއްދުވަހެއްގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ ގޭގެ ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކިދިނެވެ. އަވަސް

ފާޠިމާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާގެ ޙަޔާތްޕުޅުން ޢިބްރަތް ހާޞިލްކުރަމާތޯ؟

 ކީރިތި ރަސޫލާގެ  ހަތަރުވަނަ  ދަރިކަބަލުން  އައްސައްޔިދާ ފާޠިމާ  ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާއަކީ  ހުރިހާ  ގޮޮތަކުންމެ  މުއުމިނު އަންހެނުންނައްހުރި ނަމޫނާއެކެވެ. އެކަމަނާއަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ އެންމެ ލޯބިފުޅުވާ ދަރިކަނބަލުންނެވެ.  އެކަމަނާ އެންމެ ވައްތަރުފުޅީ އެކަމަނާގެ ލޮބުވެތި

މުސްލިމު އުޚްތަކަށް ވީތީ ތިބާ އުފަލެއް ނުވޭހެއްޔެވެ؟

އޭ އުޚްތާއެވެ! ތިބާ އަކީ  ތިބާގެ މަންމައާއި  ބައްޕަގެ  ލޮލުގެ  ފިނިކަމެވެ. ތިބާގެ ޢާއިލާގެ އުފާވެރިކަމެވެ. އޭ އުޚްތާއެވެ! ތިބާ މިދުނިޔެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ  ނޭވާލި ދުވަހުން ފެށިގެން ތިބާއަކީ ޝަރަފުވެރިއެކެވެ. ޤަދަރުވެރިއެކެވެ.  ތިބާ

ތިޔައީ ހަމަހަމަ ކަމެއްނޫނެވެ. ތިޔަ އަރައިގަނެވެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަރާމާތާއި ޢިއްޒަތަށެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން އެންމެ ގަދަޔަށް އިވެމުންދާ އަޑަކީ އަންހެނުންގެ ޙައްޤު ހޯދުމަށް ގޮވާލެވޭ އަޑެވެ. ސުވާލަކީ މުސްލިމު އުޚްތުންނަކީ ޙައްޤުތައް ނުލިބިގެން މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަންޖެހޭ ބައެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. މާތްﷲ އިންސާނާ

ތިބާގެ މަންމަ ތިބާއަށް ނަމޫނާއަކަށް ނުފުދޭ ހެއްޔެވެ…؟

އޭ ލޮބުވެތި އުޚްތާއެވެ! ތިބާގެ މަންމަ ތިބާއަށް ނަމޫނާއަކަށް ނުފުދޭ ހެއްޔެވެ؟ ތިބާގެ މަންމަގެ ސީރަތުން ތިބާއަށް އަގުހުރި ފިލާވަޅުތައް ނުލިބޭ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. އެއީ ތާރީޚުގައި ރަންއަކުރުން ފަވާލެވިފައިވާ  ޝަޚްސިއްޔަތެކެވެ. މުސްލިމު އުޚްތުންނަށްވާ

އަހަރެންނަށް ކިޔަވައިދޭށެވެ…!

އުމުރުން އެންމެ 8 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެކެވެ.އިލްމު އުނގެނުމަށްޓަކައި މިކުއްޖާ އަމިއްލަ ވަޒަން ދޫކޮށް މަދީނާއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ދަތުރުފެށިއެވެ. މި ކުއްޖާއަށް މަދީނާއަށް އާދެވުމުން އަވަސްވެގަތީ އިމާމް މާލިކުގެފާނުގެ އަރިހަށް ދިއުމަށެވެ. އިމާމް މާލިކު އެކަލޭނގެފާނުގެ

ހެޔޮލަފާ ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި، އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތަކުން ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރަމާތޯއެވެ.

ހެޔޮގޮތުގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަކީ ވަރަށްވެސް ބުރަ މަސައްކަތެވެ. އަދި ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ވަރަށް މަތިވެރި ޤުރުބާނީއަކާ އެކު ނޫނީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.

މާތް ﷲގެ ޢަޛާބަށްވުރެ މަރުވުންވެސް މާ ރަނގަޅެވެ.

އެއްސަހަރެއްގައި ވަރަށް މުއްސަނދި ވިޔަފާރިވެރިއެއް އުޅުނެވެ. އޭނާއަކީ އޭނާއަށް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވި ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރު ނުކުރާ، ހިތްހަރު މީހެކެވެ. އެއްދުވަހެއްގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ ގޭގެ ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކިދިނެވެ. އަވަސް

ފާޠިމާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާގެ ޙަޔާތްޕުޅުން ޢިބްރަތް ހާޞިލްކުރަމާތޯ؟

 ކީރިތި ރަސޫލާގެ  ހަތަރުވަނަ  ދަރިކަބަލުން  އައްސައްޔިދާ ފާޠިމާ  ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާއަކީ  ހުރިހާ  ގޮޮތަކުންމެ  މުއުމިނު އަންހެނުންނައްހުރި ނަމޫނާއެކެވެ. އެކަމަނާއަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ އެންމެ ލޯބިފުޅުވާ ދަރިކަނބަލުންނެވެ.  އެކަމަނާ އެންމެ ވައްތަރުފުޅީ އެކަމަނާގެ ލޮބުވެތި

މުސްލިމު އުޚްތަކަށް ވީތީ ތިބާ އުފަލެއް ނުވޭހެއްޔެވެ؟

އޭ އުޚްތާއެވެ! ތިބާ އަކީ  ތިބާގެ މަންމައާއި  ބައްޕަގެ  ލޮލުގެ  ފިނިކަމެވެ. ތިބާގެ ޢާއިލާގެ އުފާވެރިކަމެވެ. އޭ އުޚްތާއެވެ! ތިބާ މިދުނިޔެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ  ނޭވާލި ދުވަހުން ފެށިގެން ތިބާއަކީ ޝަރަފުވެރިއެކެވެ. ޤަދަރުވެރިއެކެވެ.  ތިބާ