[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަރަބި ބަހުގެ ޤަވާއިދުތައް

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 19

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު –         އެކަކުން ދިހައަކަށް އެއްޗެހީގެ ނަމާއި ގުޅުވައިގެން ގުނަން އެނގުން ނުވަތަ ޢަދަދު ބަޔާންކުރަން އެނގުން. –        

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 18

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު –         ޢަދަދުގެ ގޮތުން ކަލިމަބެހޭ ބައިތައް އެނގުމާއެކުގައި އެތަނުން مُثَنَّىއަކީ ކޮބައިކަން އެނގުމާއި އަދި مُثَنَّىގެ މަޤާމަކީ ކޮބައިކަން އެނގުން. –         مُثَنَّى ވަކިކޮށް ދެނެގަނެ ބޭނުންކުރަން

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 17

ސަތާރަވަނަ ފިލާވަޅަށް މަރުހަބާ. މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު –         ޢަރަބި ބަހުގައި ޖުމްލަތަކުގެ ބާވަތްތައް އެނގުން –         شبه جملة އަކީ ކޮބައިކަން އެނގުން. –         مُبْتَدَأٌ އަދި خَبَر ވަކިކުރަން

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 16

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު ދުރުގަޔާއި އަދި ކައިރީގައި ހުންނަ ޢާޤިލުއާއި ޣައިރު ޢާޤިލުއަށް ބޭނުންކުރާ އަސްމާއުލް އިޝާރާގެ ތަފާތު مُبْتَدَأٌ އަދި خَبَرٌ އަކީ ކޮބައިކަން އެނގުން مَفَاعِلُ ވަޒަނަށް އަންނަ

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 15

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު l    މިފިލާވަޅުގައި ބުނެދީފައިވާ ޟަމީރުތައް ބޭނުންކުރަން އެނގުން l    މިފިލާވަޅުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ފިޢުލުތައް ބޭނުންކުރަން އެނގުން l    މިފިލާވަޅުގައި ބުނެދީފައިވާ ޟަމީރު މުންފަޞިލާއި ޟަމީރު މުއްތަޞިލުގެ ތަފާތު

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 14

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު       ދެޟަމީރުކަމަށްވާ (أنتم و نحن) އިސްމުތަކާއި މުޟާފު އަދި މުޟާފު ޢިލައިހި ވާނެގޮތް.       أَيُّ ބޭނުންކުރަން އެނގުން       ފިޢުލާއި ގުޅިގެން އަންނަ ޟަމީރުލް

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 13

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު –  ޖަމްޢުގެ ބައިތައް މިސާލާއި އެކު އެނގުމާއި އެކު ޖަމްޢުގެ ވައްތަރުތައް ވަކިކުރަން އެނގުން – ދީފައިވާ ބަސްތަކުގެ ގިނަގޮތް(ޖަމްޢު) ދަސްކުރުން. _  هؤلاء، أولئك މިދެ

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 12

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު –      ދީފައިވާ ޟަމީރުގެ އަންހެން ގޮތް އެނގުމާއި ފިއުލު މާޟީގައި އަންހެން ޖިންސަށް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް އެނގުން –      އިސްމު މައުޞޫލާ އެނގުން –      އާބަސްތައް އެނގުން

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 19

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު –         އެކަކުން ދިހައަކަށް އެއްޗެހީގެ ނަމާއި ގުޅުވައިގެން ގުނަން އެނގުން ނުވަތަ ޢަދަދު ބަޔާންކުރަން އެނގުން. –        

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 18

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު –         ޢަދަދުގެ ގޮތުން ކަލިމަބެހޭ ބައިތައް އެނގުމާއެކުގައި އެތަނުން مُثَنَّىއަކީ ކޮބައިކަން އެނގުމާއި އަދި مُثَنَّىގެ މަޤާމަކީ ކޮބައިކަން އެނގުން. –         مُثَنَّى ވަކިކޮށް ދެނެގަނެ ބޭނުންކުރަން

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 17

ސަތާރަވަނަ ފިލާވަޅަށް މަރުހަބާ. މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު –         ޢަރަބި ބަހުގައި ޖުމްލަތަކުގެ ބާވަތްތައް އެނގުން –         شبه جملة އަކީ ކޮބައިކަން އެނގުން. –         مُبْتَدَأٌ އަދި خَبَر ވަކިކުރަން

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 16

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު ދުރުގަޔާއި އަދި ކައިރީގައި ހުންނަ ޢާޤިލުއާއި ޣައިރު ޢާޤިލުއަށް ބޭނުންކުރާ އަސްމާއުލް އިޝާރާގެ ތަފާތު مُبْتَدَأٌ އަދި خَبَرٌ އަކީ ކޮބައިކަން އެނގުން مَفَاعِلُ ވަޒަނަށް އަންނަ

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 15

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު l    މިފިލާވަޅުގައި ބުނެދީފައިވާ ޟަމީރުތައް ބޭނުންކުރަން އެނގުން l    މިފިލާވަޅުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ފިޢުލުތައް ބޭނުންކުރަން އެނގުން l    މިފިލާވަޅުގައި ބުނެދީފައިވާ ޟަމީރު މުންފަޞިލާއި ޟަމީރު މުއްތަޞިލުގެ ތަފާތު

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 14

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު       ދެޟަމީރުކަމަށްވާ (أنتم و نحن) އިސްމުތަކާއި މުޟާފު އަދި މުޟާފު ޢިލައިހި ވާނެގޮތް.       أَيُّ ބޭނުންކުރަން އެނގުން       ފިޢުލާއި ގުޅިގެން އަންނަ ޟަމީރުލް

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 13

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު –  ޖަމްޢުގެ ބައިތައް މިސާލާއި އެކު އެނގުމާއި އެކު ޖަމްޢުގެ ވައްތަރުތައް ވަކިކުރަން އެނގުން – ދީފައިވާ ބަސްތަކުގެ ގިނަގޮތް(ޖަމްޢު) ދަސްކުރުން. _  هؤلاء، أولئك މިދެ

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 12

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު –      ދީފައިވާ ޟަމީރުގެ އަންހެން ގޮތް އެނގުމާއި ފިއުލު މާޟީގައި އަންހެން ޖިންސަށް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް އެނގުން –      އިސްމު މައުޞޫލާ އެނގުން –      އާބަސްތައް އެނގުން