[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

sihr_interview

ސިޙުރުވެރިއެއްގެގޮތުގައި އުޅުމަށްފަހު، ތައުބާވި މީހަކާ ކުރެވިފައިވާ އިންޓަވިއުއެއް (2)

އަޅުގަނޑަށް އިޙްސާސްކުރެވެނީ އަޅުގަނޑަކީ މަތިވެރި، ޝައިޠާނުންނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ، މުޞީބާތްތަކަށް ކެތްތެރިވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި. މިކަންކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މަގުދެއްކެވީތީ ﷲއަށް އަޅުގަނޑު ޙަމްދުކުރަން. މިހާރު އަޅުގަނޑު މިވަނީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މަގަށް ދަޢުވަތު ދިނުމާއި، އިޞްލާޙުކުރުމަށް މަސައްކަތް ފަށާފައި.

ސިޙުރުވެރިއެއްގެގޮތުގައި އުޅުމަށްފަހު، ތައުބާވި މީހަކާ ކުރެވިފައިވާ އިންޓަވިއުއެއް (1)

މި އަނިޔާވެރި މަގަށް އަޅުގަނޑަށް ވަދެވުނުގޮތުގެ ސަބަބުތަކުގެ ކުރު ޚުލާޞާއަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ދީނާމެދު ޖާހިލުވުމާއި، ދީނީ ޢިލްމު ރަނގަޅަށް ނޭނގުމާއި، ދީނަށް ގޮވައިލާ އަދި ޞައްޙަ ޢަޤީދާއަށާއި، މީސްތަކުން އެބައިމީހުންގެ ވެރި ރައްބާދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުމުގެ ކަންކަން މީސްތަކުންނަށް ބަޔާންކޮށްދޭ ދާޢީންތައް ނެތުން.

ސިޙުރުވެރިއެއްގެގޮތުގައި އުޅުމަށްފަހު، ތައުބާވި މީހަކާ ކުރެވިފައިވާ އިންޓަވިއުއެއް (2)

އަޅުގަނޑަށް އިޙްސާސްކުރެވެނީ އަޅުގަނޑަކީ މަތިވެރި، ޝައިޠާނުންނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ، މުޞީބާތްތަކަށް ކެތްތެރިވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި. މިކަންކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މަގުދެއްކެވީތީ ﷲއަށް އަޅުގަނޑު ޙަމްދުކުރަން. މިހާރު އަޅުގަނޑު މިވަނީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މަގަށް ދަޢުވަތު ދިނުމާއި، އިޞްލާޙުކުރުމަށް މަސައްކަތް ފަށާފައި.

ސިޙުރުވެރިއެއްގެގޮތުގައި އުޅުމަށްފަހު، ތައުބާވި މީހަކާ ކުރެވިފައިވާ އިންޓަވިއުއެއް (1)

މި އަނިޔާވެރި މަގަށް އަޅުގަނޑަށް ވަދެވުނުގޮތުގެ ސަބަބުތަކުގެ ކުރު ޚުލާޞާއަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ދީނާމެދު ޖާހިލުވުމާއި، ދީނީ ޢިލްމު ރަނގަޅަށް ނޭނގުމާއި، ދީނަށް ގޮވައިލާ އަދި ޞައްޙަ ޢަޤީދާއަށާއި، މީސްތަކުން އެބައިމީހުންގެ ވެރި ރައްބާދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުމުގެ ކަންކަން މީސްތަކުންނަށް ބަޔާންކޮށްދޭ ދާޢީންތައް ނެތުން.