[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަލް އުޚްތު އުންމުފުޟައިލް ބިންތި ޢަބްދުއްލަޠީފް

ޤުރުއާނުން މަންފާ ލިބިގަންނާނެގޮތް

މުހިންމު ޤަވާއިދުތަކެއް ޤުރުއާނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ފައިދާ ލިބިގަންނަން ތިބާ ބޭނުންނަމަ، ޤުރުއާން ކިޔެވޭހިނދު ތިބާގެ ހިތާއި ކަންފަތް އެކަމަށް އެއްކޮށް ޙާޟިރުކުރާށެވެ. އަދި ﷲތަޢާލާ އެމީހަކަށް ޚިޠާބު ކުރައްވާ ބަސްވަޙީކުރައްވާ މީހެއްފަދައިން ތިބާ

ތިބާގެ ފިރިމީހާގެ ހިތް އަތުލާނީ މިފަދައިން

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده މިއީ މުސްލިމު އުޚްތުންނަށް ހުށަހަޅައިދޭ ނަސޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅެކެވެ. ﷲތަޢާލާ ޙަލާލުކުރެއްވި ގޮތަށް އެކަނބަލުންނަށް އެކަބަލުންގެ ފިރިންގެ ހިތް އަތުލެވިދާނެއެވެ.. އެއީ ކިހިނެއްކަން

ކުޑަކުދިންނަށް ރުޤްޔާ ކުރުމުގައި އެންމެ ޞައްޙަ ގޮތަކީކޮބާ؟

ކުޑަ ދަރިފުޅު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ރުޤްޔާ ކުރުމުގައި އޮތް އެންމެ ސައްޙަ ގޮތަކީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ ކާފަ ދަރިކަލުންކަމަށްވާ ހަސަން ގެފާނާއި ޙުސެއިން ގެފާނަށް ކުރެއްވި ރުޤްޔާއެވެ.

ކައްވަޅުން ދުވަހެއް…

މިއީ ސޯޝަލް މީޑިއާއެއްގައި މުސްލިމު އުޚުތަކު އޭނާއަށް ދިމާވި ހަޤީޤީ ޙާދިޘާއެއް ޙިއްސާކުރައްވާ ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.

ޤުރުއާނުން މަންފާ ލިބިގަންނާނެގޮތް

މުހިންމު ޤަވާއިދުތަކެއް ޤުރުއާނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ފައިދާ ލިބިގަންނަން ތިބާ ބޭނުންނަމަ، ޤުރުއާން ކިޔެވޭހިނދު ތިބާގެ ހިތާއި ކަންފަތް އެކަމަށް އެއްކޮށް ޙާޟިރުކުރާށެވެ. އަދި ﷲތަޢާލާ އެމީހަކަށް ޚިޠާބު ކުރައްވާ ބަސްވަޙީކުރައްވާ މީހެއްފަދައިން ތިބާ

ތިބާގެ ފިރިމީހާގެ ހިތް އަތުލާނީ މިފަދައިން

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده މިއީ މުސްލިމު އުޚްތުންނަށް ހުށަހަޅައިދޭ ނަސޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅެކެވެ. ﷲތަޢާލާ ޙަލާލުކުރެއްވި ގޮތަށް އެކަނބަލުންނަށް އެކަބަލުންގެ ފިރިންގެ ހިތް އަތުލެވިދާނެއެވެ.. އެއީ ކިހިނެއްކަން

ކުޑަކުދިންނަށް ރުޤްޔާ ކުރުމުގައި އެންމެ ޞައްޙަ ގޮތަކީކޮބާ؟

ކުޑަ ދަރިފުޅު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ރުޤްޔާ ކުރުމުގައި އޮތް އެންމެ ސައްޙަ ގޮތަކީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ ކާފަ ދަރިކަލުންކަމަށްވާ ހަސަން ގެފާނާއި ޙުސެއިން ގެފާނަށް ކުރެއްވި ރުޤްޔާއެވެ.

ކައްވަޅުން ދުވަހެއް…

މިއީ ސޯޝަލް މީޑިއާއެއްގައި މުސްލިމު އުޚުތަކު އޭނާއަށް ދިމާވި ހަޤީޤީ ޙާދިޘާއެއް ޙިއްސާކުރައްވާ ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.