[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަލް އުޚްތު އުންމު ލުބާބާ ބިންތި އަންވަރު

މަސްޖިދުލް އަޤްޞާއަކީ ޙަރަމްފުޅެއްތޯ؟

ފަހެ އެންމެހާ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް މިސްކިތަކީ މަސްޖިދުލް ޙަރާމްއެވެ. އެއަށްފަހު މަސްޖިދުއް ނަބަވީއެވެ. އެއަށް ފަހު މަސްޖިދުލް އަޤުޞާ

މުސްލިމުން ޤަތުލުކުރެވެމުން ދާއިރު ތިބާއަށް ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއް؟

1- އެ އަޚުންނަށް ނަޞުރުދެއްވާތޯ ދުޢާކުރުން. މީގެ ތެރޭގައި ނަމާދުގައި ޤުނޫތުކިޔުން ހިމެނޭ.قال النبي صلى الله عليه وسلم : (هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ) رواه البخاري (2896( މާނައީ: “ތިޔަބައިމީހުންނަށް

މަސްޖިދުލް އަޤްޞާއަކީ ޙަރަމްފުޅެއްތޯ؟

ފަހެ އެންމެހާ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް މިސްކިތަކީ މަސްޖިދުލް ޙަރާމްއެވެ. އެއަށްފަހު މަސްޖިދުއް ނަބަވީއެވެ. އެއަށް ފަހު މަސްޖިދުލް އަޤުޞާ

މުސްލިމުން ޤަތުލުކުރެވެމުން ދާއިރު ތިބާއަށް ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއް؟

1- އެ އަޚުންނަށް ނަޞުރުދެއްވާތޯ ދުޢާކުރުން. މީގެ ތެރޭގައި ނަމާދުގައި ޤުނޫތުކިޔުން ހިމެނޭ.قال النبي صلى الله عليه وسلم : (هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ) رواه البخاري (2896( މާނައީ: “ތިޔަބައިމީހުންނަށް