[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

aura_faruvaakuda

ޢައުރަ ނިވާކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުން 5

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި މިވާ ކޮންމެ ނުބައިކަމެއް ފެތުރިފައި މިވަނީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފުވުމުންނެވެ. ޢައުރަ ނިވާކުރުން ފަދަ ކަންކަމުގައި އިންތިހާއަށް ފަރުވާކުޑަ ކުރުމުންނެވެ. އެއިލާހުގެ އެންގެވުންތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަށް އެއިލާހުގެ ޢުޤޫބާތް ވާޖިބުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރުހީވެއެވެ.

ޢައުރަ ނިވާކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުން 4

ޢައުރަ ނިވާކުރުމުގައި މީސްތަކުންފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންކަމުގެ މިޘާލު :
ފިރިހެނުން ފަލަމަސްގަނޑު ކަޝްފުކުރުން.
ބާލިޣުވާން ގާތްވެފައި ތިބޭ ފިރިހެން ކުދިންގެ ކުރިމަތީ ޢައުރަ ނިވާކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުން.
ކުޑަކުދިން ހެދުން އެޅުވުމުގައި ބެލެނިވެރިން ފަރުވާކުޑަކޮށްލާފައިވުން.

ޢައުރަ ނިވާކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުން 1

ޢައުރަ ނިވާކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ނުހަނު ބާރުއަޅުއްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މީސްތަކުން އެކަމަށް ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގައި ގިނަގުނަ ފާޙިޝްކަންތައްތައް މިވަނީ ފެތުރިފައެވެ. ހަމައެފަދައިން ބެލުންތައް ތިރިކުރުމަށް ވެސް އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ އަމުރު ކުރައްވާފައެވެ.

ޢައުރަ ނިވާކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުން 5

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި މިވާ ކޮންމެ ނުބައިކަމެއް ފެތުރިފައި މިވަނީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފުވުމުންނެވެ. ޢައުރަ ނިވާކުރުން ފަދަ ކަންކަމުގައި އިންތިހާއަށް ފަރުވާކުޑަ ކުރުމުންނެވެ. އެއިލާހުގެ އެންގެވުންތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާ މިންވަރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަށް އެއިލާހުގެ ޢުޤޫބާތް ވާޖިބުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރުހީވެއެވެ.

ޢައުރަ ނިވާކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުން 4

ޢައުރަ ނިވާކުރުމުގައި މީސްތަކުންފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންކަމުގެ މިޘާލު :
ފިރިހެނުން ފަލަމަސްގަނޑު ކަޝްފުކުރުން.
ބާލިޣުވާން ގާތްވެފައި ތިބޭ ފިރިހެން ކުދިންގެ ކުރިމަތީ ޢައުރަ ނިވާކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުން.
ކުޑަކުދިން ހެދުން އެޅުވުމުގައި ބެލެނިވެރިން ފަރުވާކުޑަކޮށްލާފައިވުން.

ޢައުރަ ނިވާކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުން 1

ޢައުރަ ނިވާކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ނުހަނު ބާރުއަޅުއްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މީސްތަކުން އެކަމަށް ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގައި ގިނަގުނަ ފާޙިޝްކަންތައްތައް މިވަނީ ފެތުރިފައެވެ. ހަމައެފަދައިން ބެލުންތައް ތިރިކުރުމަށް ވެސް އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ އަމުރު ކުރައްވާފައެވެ.