[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚް ހަޝުމް ނާޡިމް

މަލާއިކަތުން މަރުވާނެ ހެއްޔެވެ؟ 3

މާނައީ:”ތާޅަފިލި ފުމެލައްވާ ހުއްޓެވެ. ދެން އުޑުތަކާއި، ބިމުތަކުގައި ވާހާ ބަޔަކު ހޭނެތި މަރުވެދާ ހުއްޓެވެ. ﷲ އިރާދަކުރެއްވި މީހަކު މެނުވީއެވެ.”

މަލާއިކަތުން މަރުވާނެ ހެއްޔެވެ؟ 2

ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ –رحمه الله- އާ ސުވާލު ދެންނެވުނެވެ. ހުރިހާ ޚަލްޤުތަކުންނާއި މަލާއިކަތުންވެސް މަރާއި ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ؟

ކޮޅަށްހުރެ ފެންބުއިމުގެ ޙުކުމް

އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު، ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެޙަދީޘް (ކޮޅަށްހުރެ ފެން ބުއިން ނަހީކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘް) އައިސްފައިވަނީ ޙަރާމް ދަރަޖައިގައެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އެކި ބަދަލު ނަންތައް ބޭނުންކުރައްވާފައިވާ ސަބަބު

ޤުރުއާނުގެ މުޢުޖިޒާތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ޢަރަބިންގެ ތެރެއަށް އެމީހުންގެ ބަހުން ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވުން ހިމެނޭއިރު، އޭގެ ބަލާޣާތްތެރިކަމާއި މެދު ޝައްކުކުރެވޭނެ ޖާގައެއްނެތެވެ.

މަލާއިކަތުން މަރުވާނެ ހެއްޔެވެ؟ 3

މާނައީ:”ތާޅަފިލި ފުމެލައްވާ ހުއްޓެވެ. ދެން އުޑުތަކާއި، ބިމުތަކުގައި ވާހާ ބަޔަކު ހޭނެތި މަރުވެދާ ހުއްޓެވެ. ﷲ އިރާދަކުރެއްވި މީހަކު މެނުވީއެވެ.”

މަލާއިކަތުން މަރުވާނެ ހެއްޔެވެ؟ 2

ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ –رحمه الله- އާ ސުވާލު ދެންނެވުނެވެ. ހުރިހާ ޚަލްޤުތަކުންނާއި މަލާއިކަތުންވެސް މަރާއި ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ؟

ކޮޅަށްހުރެ ފެންބުއިމުގެ ޙުކުމް

އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު، ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެޙަދީޘް (ކޮޅަށްހުރެ ފެން ބުއިން ނަހީކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘް) އައިސްފައިވަނީ ޙަރާމް ދަރަޖައިގައެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އެކި ބަދަލު ނަންތައް ބޭނުންކުރައްވާފައިވާ ސަބަބު

ޤުރުއާނުގެ މުޢުޖިޒާތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ޢަރަބިންގެ ތެރެއަށް އެމީހުންގެ ބަހުން ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވުން ހިމެނޭއިރު، އޭގެ ބަލާޣާތްތެރިކަމާއި މެދު ޝައްކުކުރެވޭނެ ޖާގައެއްނެތެވެ.