[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދުޢާއާއި ޛިކުރު

ބައެއް ޖާމިޢު ދުޢާތައް

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި، ނަބަވީ ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް ޖާމިޢު ދުޢާތައް ޖާމިޢު ދުޢާތަކަކީ އެ ދުޢާތަކުގައި ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް އެދިފައިވާ ދުޢާތަކެކެވެ. މަދު ލަފުޒުކޮޅަކުން ގެތިގެން އައިސްފައިވާ މިދުޢާތައް ކިތަންމެ

ބަލިމީހާއަށްޓަކައި ކޮށްދޭންވީ ދުޢާ

ބަލިމީހާއަށްޓަކައި ހެޔޮ ދުޢާކޮށްދިނުމަކީ ބަލިމީހާއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ އަދަބުތަކުގެ ތެރެއިން ވާކަމެކެވެ. އެހެނީ ބަލިމީހާއަށް އެންމެބޮޑަށް ބޭނުންވާކަމަކީ ބަލިން ޝިފާލިބުމެވެ. ޝިފާ ދެއްވާ ފަރާތަކީ ﷲ އެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. وَإِذَا

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާތައް 11

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ- الأحقاف

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާތައް 10

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ- غافر3” (އެކަލާނގެއީ) ފާފަފުއްސަވާ، ތައުބާ ޤަބޫލުކުރައްވާ، ޢުޤޫބާތް ގަދަފަދަ، ނިޢުމަތްތަކުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެ. އެކަލާނގެ މެނުވީ

ރޭކުރާއިރު ކިޔާ ދުޢާ

ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އަނބިމީހާ ގާތު ރޭކުރާއިރު އަންނަނިވި ދުޢާ ކިއުން ސުންނަތްވެގެންވެއެވެ.

ކަޢުބާ (ނުވަތަ ގެފުޅު) ފެނުމުން ކިޔާ ދުޢާ

އެންމެހާ އަޅުކަންތައް އަދާކުރަންވީގޮތް ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ވަނީ ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. މިގޮތުން މާތް ތަންތަނާއި މާތް ދުވަސްވަރުތަކުގައި ކިޔަންވީ ޛިކުރުތައްވެސް އެކަލޭގެފާނުވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާތައް 9

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ–القصص16 އަޅުގެ ރައްބު! ހަމަކަށަވަރުން، އަޅުގެ ނަފްސަށް އަޅު އަނިޔާވެރިވެއްޖައީމެވެ. ފަހެ، މިއަޅާޔަށް އިބައިލާހު ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ! ދެން އެއިލާހު،

ބައެއް ޖާމިޢު ދުޢާތައް

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި، ނަބަވީ ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް ޖާމިޢު ދުޢާތައް ޖާމިޢު ދުޢާތަކަކީ އެ ދުޢާތަކުގައި ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް އެދިފައިވާ ދުޢާތަކެކެވެ. މަދު ލަފުޒުކޮޅަކުން ގެތިގެން އައިސްފައިވާ މިދުޢާތައް ކިތަންމެ

ބަލިމީހާއަށްޓަކައި ކޮށްދޭންވީ ދުޢާ

ބަލިމީހާއަށްޓަކައި ހެޔޮ ދުޢާކޮށްދިނުމަކީ ބަލިމީހާއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ އަދަބުތަކުގެ ތެރެއިން ވާކަމެކެވެ. އެހެނީ ބަލިމީހާއަށް އެންމެބޮޑަށް ބޭނުންވާކަމަކީ ބަލިން ޝިފާލިބުމެވެ. ޝިފާ ދެއްވާ ފަރާތަކީ ﷲ އެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. وَإِذَا

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާތައް 11

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ- الأحقاف

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާތައް 10

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ- غافر3” (އެކަލާނގެއީ) ފާފަފުއްސަވާ، ތައުބާ ޤަބޫލުކުރައްވާ، ޢުޤޫބާތް ގަދަފަދަ، ނިޢުމަތްތަކުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެ. އެކަލާނގެ މެނުވީ

ރޭކުރާއިރު ކިޔާ ދުޢާ

ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އަނބިމީހާ ގާތު ރޭކުރާއިރު އަންނަނިވި ދުޢާ ކިއުން ސުންނަތްވެގެންވެއެވެ.

ކަޢުބާ (ނުވަތަ ގެފުޅު) ފެނުމުން ކިޔާ ދުޢާ

އެންމެހާ އަޅުކަންތައް އަދާކުރަންވީގޮތް ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ވަނީ ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. މިގޮތުން މާތް ތަންތަނާއި މާތް ދުވަސްވަރުތަކުގައި ކިޔަންވީ ޛިކުރުތައްވެސް އެކަލޭގެފާނުވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާތައް 9

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ–القصص16 އަޅުގެ ރައްބު! ހަމަކަށަވަރުން، އަޅުގެ ނަފްސަށް އަޅު އަނިޔާވެރިވެއްޖައީމެވެ. ފަހެ، މިއަޅާޔަށް އިބައިލާހު ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ! ދެން އެއިލާހު،