[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

binhelun

ބިން ހެލުމެއް އައުމުން…

ސަލަފުންގެ ދުވަސްވަރުގައި ބިންހެލުމެއް އައުމުން، ތައުބާވެ އިސްތިޣުފާރުކުރުމަށް އޭރުގެ ޢިލްމުވެރިން މީސްތަކުންނަށް ނަސޭޙަތްތެރިވެ އުޅުއްވިއެވެ.

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 73 “ބިންހެލުންތައް ގިނަވުން.. “

އިބްނު ޙަޖަރު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. [ބަސްފުޅުގެ މާނައީ:] “ހަމަކަށަވަރުން އިރާއި ހުޅަނގުގައި އަދި ދެކުނުގެ ޤައުމުތަކަށް ވަނީ ގިނަ ބިންހެލުންތަކެއް އައިސްފައެވެ. ނަމަވެސް ހާމަވާންއޮތީ [މިޙަދީޘްގެ] މުރާދަކީ ބިންހެލުންތައް ގިނަވުމާއި ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއް އޭގައި ހިމެނުމާއި އަދި އެކަން ދެމިގެން ދިއުމެވެ.”[3]

ބިންހެލުންތައް ގިނަވުން 2

  މިކަމުގައި ސަލަދުންގެ ފުށުން އައިސްފައިވާ އަޘަރުތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ އާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިންވާ ބިންހެލުމާއި، އިރުކޭތަ ހިފުމާއި، ގަދަ ވަޔާއި، ފެންބޮޑުވުމާއި، މިފަދަ އެހެންކަންކަން ހިނގުމުން ވާޖިބުވެގެންވަނީ ﷲ ތަޢާލާއަށް

ބިންހެލުންތައް ގިނަވުން 1

  މިއީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ކުރީގެ މުފްތީ ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ބިން ބާޒު رحمه الله ދެއްވާފައިވާ ނަސޭހަތެއްގެ ތަރުޖަމާއެވެ. ބިންހެލުންތަކާ ގުޅުންހުރި ނަސޭހަތެއް   الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول

ބިން ހެލުމެއް އައުމުން…

ސަލަފުންގެ ދުވަސްވަރުގައި ބިންހެލުމެއް އައުމުން، ތައުބާވެ އިސްތިޣުފާރުކުރުމަށް އޭރުގެ ޢިލްމުވެރިން މީސްތަކުންނަށް ނަސޭޙަތްތެރިވެ އުޅުއްވިއެވެ.

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 73 “ބިންހެލުންތައް ގިނަވުން.. “

އިބްނު ޙަޖަރު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. [ބަސްފުޅުގެ މާނައީ:] “ހަމަކަށަވަރުން އިރާއި ހުޅަނގުގައި އަދި ދެކުނުގެ ޤައުމުތަކަށް ވަނީ ގިނަ ބިންހެލުންތަކެއް އައިސްފައެވެ. ނަމަވެސް ހާމަވާންއޮތީ [މިޙަދީޘްގެ] މުރާދަކީ ބިންހެލުންތައް ގިނަވުމާއި ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއް އޭގައި ހިމެނުމާއި އަދި އެކަން ދެމިގެން ދިއުމެވެ.”[3]

ބިންހެލުންތައް ގިނަވުން 2

  މިކަމުގައި ސަލަދުންގެ ފުށުން އައިސްފައިވާ އަޘަރުތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ އާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިންވާ ބިންހެލުމާއި، އިރުކޭތަ ހިފުމާއި، ގަދަ ވަޔާއި، ފެންބޮޑުވުމާއި، މިފަދަ އެހެންކަންކަން ހިނގުމުން ވާޖިބުވެގެންވަނީ ﷲ ތަޢާލާއަށް

ބިންހެލުންތައް ގިނަވުން 1

  މިއީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ކުރީގެ މުފްތީ ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ބިން ބާޒު رحمه الله ދެއްވާފައިވާ ނަސޭހަތެއްގެ ތަރުޖަމާއެވެ. ބިންހެލުންތަކާ ގުޅުންހުރި ނަސޭހަތެއް   الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول