[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިސްލާމީ މަޝްހޫރު ބައެއް ޢިލްމުވެރިން އަވަހާރަވި ތާރީޚު 1

 

(ހިޖުރީ ތާރީޚުގެ 100 އަހަރުގެ ކުރި)

ހިޖުރީ ތާރީޚް

ހިޖުރައިގެ ކުރި

އަބޫ ޢައްމާރު ޔާސިރު

ސުމައްޔާ (އުއްމު ޢައްމާރު)

އުއްމުލް މުއުމިނީން ޚަދީޖާ ބިންތު ޚުވައިލިދު *

ހިޖުރައިގެ ފަސް

02

މަހުޖަޢު (ޢުމަރު ބިން ޚައްޠާބުގެ އަޅު) (ބަދުރު ހަނގުރާމައިގައި)

ޙާރިޘް ބުން ސުރާޤަތު (ބަދުރު ހަނގުރާމައިގައި)

ޢުބައިދާ ބުނުލް ޙާރިޘް (ބަދުރު ހަނގުރާމައިގައި)

ޢުމައިރު ބުނުލް ހުމާމް (ބަދުރު ހަނގުރާމައިގައި)

މުޢައްވަދު ބުނުލް ޢަފްރާ (ބަދުރު ހަނގުރާމައިގައި)

ސަވާދު (ބަދުރު ހަނގުރާމައިގައި)

03

ޙަމްޒަތު ބިން ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބް (އުޙުދު ހަނގުރާމައިގައި)

މުޞްޢަބް ބިން ޢުމައިރު (އުޙުދު ހަނގުރާމައިގައި)

11

ރަސޫލާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ

ފާޠިމަތު ބިންތި މުޙައްމަދު ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ

ޢައްބާދު ބިން ބިޝްރު

13

އިކްރިމާ ބުން އަބީ ޖަހުލު

އަމީރުލް މުއުމިނީން އަބޫބަކުރުއް ޞިއްދީޤް **

17

މުޢާޛު ބިން ޖަބަލް

20

އުއްމުލް މުއުމިނީން ޒައިނަބް ބިންތި ޖަހުޝް *

ބިލާލް ބިން ރަބާޙް

އުސައިދު ބުނުލް ޙުޟައިރު

22

އުބައްޔު ބިން ކަޢުބް

23

އަމީރުލް މުއުމިނީން އުމަރު ބިން އަލް ޚައްޠާބް **

32

އަބުއް ދަރުދާ

އަބޫ ޛައްރު

ޢަބްދުﷲ ބިން މަސްޢޫދު

އަލް ޢައްބާސް ބިން ޢަބްދުލް މުއްޠަލިބު

ޢަބްދުއްރަޙުމާން ބުން ޢަވްފު *

ޒައިދު ބުން ޢަބްދުﷲ ބުން ޢަބްދުއްރައްބިހީ

ޖުންދުބް ބުން ޖުނާދާ

33

އަލް މިޤުދާދު ބުނުލް އަސްވަދު

34

ޢުބައިދާ ބިން ޞާމިތު

35

އަމީރުލް މުއުމިނީން ޢުޘްމާން ބުން ޢައްފާން **

އުއްމުލް މުއުމިނީން ޞަފިއްޔާ ބިންތި ޙުޔައްޔު ބުނުލް އަޚްޠަބު *

ސަލްމާނުލް ފާރިސީ (ނުވަތަ 36ހ.)

36

ޙުޛައިފާ ބުން އަލް ޔަމާން

ޠަލްޙާ ބިން ޢުބައިދުﷲ *

ޒުބައިރު ބުނުލް ޢައްވާމް *

37

ޢައްމާރު ބިން ޔާސިރު

38

ޞުޙައިބް އައްރޫމީ

40

ތަމީމް ބުން ޢަވްސުއް ދާރީ

އަމީރުލް މުއުމުނީން ޢަލީ ބިން އަބީ ޠާލިބު **

42

އުއްމުލް މުއުމިނީން އުއްމު ޙަބީބާ *

43

ޢަބްދުﷲ ބުން ސަލާމް

ޢަމްރު ބުނުލް ޢާޞް

44

އަބޫ މޫސަލް އަޝްޢަރީ

45

ޒައިދު ބުން ޘާބިތު (ނުވަތަ 48ހ.)

50

އަލް ޙަސަން ބުން ޢަލީ ބުން އަބީޠާލިބް

ސަޢީދު ބުން ޒައިދު *

52

ޢިމްރާން ބުނުލް ޙުސައިން

ކަޢުބް ބުން މާލިކު

54

ސަޢުދު ބުން އަބީ ވައްޤާޞް (ނުވަތަ 55ހ.) *

ޘައުބާން ބުން ބަޖްދަދް

އުސާމާ ބުން ޒައިދު

56

އުއްމުލް މުއުމިނީން ޖުވައިރިޔާ ބިންތިލް ޙާރިޘް *

58

އުއްމުލް މުއުމިނީން ޢާއިޝާ ބިންތި އަބީބަކުރުއް ޞިއްދީޤް *

ޢުޤުބާ ބުން ޢާމިރުލް ޖުހަނީ

59

އަބޫ ހުރައިރާ

62

އަލްޤަމާ ބުން ޤައިޞުއް ނަޚައީ

މަސްރޫޤް

އުއްމުލް މުއުމިނީން އުއްމު ސަލަމާ*

64

އަބޫ ސަޢީދުލް ޚުދްރީ

65

ޢަބްދުﷲ ބުން ޢާމިރު ބުނުލް ޢާޞް

67

ޢަދިއްޔު ބުން އަބީ ޙާތިމް

68

އިބްން ޢައްބާސް

71

އަލްބަރާ ބުން ޢާޒިބް

73

ޢަބްދުﷲ ބުން ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްޠާބް

އަސްމާ ބިންތި އަބީބަކުރުއް ޞިއްދީޤް

ޢަބްދުﷲ ބުން ޒުބައިރު

74

ޖާބިރު ބުން ސަމޫރާ

ޖާބިރު ބުން ޢަބްދިﷲ

80

ޤާޟީ ޝުރައިޙް

81

މުޙައްމަދު ބުނުލް ޙަނަފިއްޔާ

90

އަބުލް ޢާލިޔާ

93

އަނަސް ބުން މާލިކު

ސަޢީދު ބުނުލް މުސައްޔިބު

94

ޢުރުވާ ބުނުއް ޒުބައިރު

ޒައިނުލް ޢާބިދީން ، ޢަލީ ބިން ޙުސައިން

95

 

ސަޢީދު ބުން ޖުބައިރު

އިބްރާހީމުއް ނަޚައީ

* ޚުލަފާއުއްރާޝިދޫންގެ ޞަހާބީއެއް.

* ދުނިޔޭގައި ހުންނަވަނިކޮށް ސުވަރުގެ ވަންތަވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޭކަލެއް.

* ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަނބިކަނބަލެއް.

 ކުރީގެ ބައިތައް