[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަލް އަޚް އަޙްމަދު ލަޠީފު

ދެދަތްޕިލާ ދެމެދުގައިވާ އެއްޗަށް ރައްކާތެރިވޭ!

ދެދަތްޕިލައިގެ ދެމެދުގައިވާ އެއްޗަކީ ދުލެވެ. ދުލަކީ ﷲ ޞުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިންސާނުންނަށް ދެއްވި ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް އަގުބޮޑު ނިޢުމަތެކެވެ. އަދި އިންސާނާ ކިބައިގައި ލައްވާފައިވާ ގުނަވަންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމު  އެއް ގުނަވަނެކެވެ.

ޙަވްޟާއި އޭގެ ޞިފަތައް

އަލް ޙަވްޟަކީ ޤިޔާމަތްދުވަހު ކީރިތި  ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم އަށް ސުވަރުގެއިން ދެއްވާނެ ކަމަށް ބަޔާންވެފައިވާ ކައުޘަރޭ ނަމަކަށް ކިޔާ ފެންއާރުން އޮހެމުން އަންނަ ފެނުން ހެދިފައިވާ، މަޙުޝަރުގެ މައިދާނުގައި، އޮންނަ

ތައްމަތިތަކުން ތެދުވެ ދަމުނަމާދުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން

ﷲ ތަޢާލާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم އާއި މުޚާތަބު ކުރައްވައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވަނީ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ

ކުރިއަރައި ދިޔަމީހުންނަކީ ކޮބައިތޯ؟

ﷲ ސުބުހާނަހޫވަތަޢާލާ އަލް ވާޤިޢާ ސޫރުތުގައި ވަހީކުރަށް ވަނީ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) :“އަދި ކުރިއަރައި ދިޔަމީހުންނަކީ ކުރިއަރައި ދިޔަމީހުންނެވެ.”   أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) “ކުއްތަންކުރެވިގެންވާ ބަޔަކީ އެބައިމީހުންނެވެ.” ކުއްތަން ކުރެވިގެންވަނީކޮންތާކުތޯއެވެ ..އެބައިމީހުންނަކީ

ހިކުމަތްތެރިކަމުގެ ޚަޒާނާއިން

މުސްކުޅި އަންހެނަކު ކުރެން އޭނާގެ މޫނުމަތިން ފާޅުވަމުންދާ އުފާވެރިކަމާއި ރީތިކާމާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރެވުނެވެ. ކަނބުލޭގެ ރީތިކަމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރަނީ ކޮންއެއްޗެއްހެއްޔެވެ. އެއަންހެންމީހާ ޖަވާބުގައި ބުންޏެވެ. ” އަހަރެން ތުންފަތުގައި ބޭނުންކުރަނީ ޙައްޤެވެ. އަޑަށް ބޭނުންކުރަނީ ޛިކުރެވެ.

މުޢުޖިޒާ

ތަޢާރަފު :          މުޢުޖިޒާތް އައިސްފައިވަނީ ޢަރަބި ބަހުގެ ޢަޖަޒަ ނުވަތަ އަޢްޖަޒަ މި ދެ މަސްދަރުންނެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ނުކުޅެދުމެވެ. މިގޮތުން މުޢުޖިޒާތުގެ ލުޣަވީ މާނައަކީ މީހާގެ ނުކުޅެދޭކަން

ފަތިސްނަމާދުކުރާކަމަށް މަލާއިކަތުން ހެކިވުން

ފަތިސްނަމާދު އޭގެ ވަގުތުގައި އަދާކުރުމަކީ ޚާއްޞަކޮށް ޖަމާޢަތުގައި އަދާކުރުމަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ ގުނައި އަދަދުވެސް ނުކުރެވޭހައި ގިނަގުނަ ދަރުމައާއި ޘަވާބު އެމީހަކަށް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ދެއްވާނެކަމެކެވެ.

ތިބާ ވިސްނެވުންހުއްޓެއެވެ!

އޭނާގެ 25 ވަނަ އުފަންދުވަސް ފާހަކަ ކުރީ ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށްވެ.
ނަމަވެސް އޭނާ އެއުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްނިމުމަށްފަހު ގެއަށްގެންދެވުނީ އޭނާގެ ފުރާނަ ނެތް ހަށިގަނޑެވެ.

ދެދަތްޕިލާ ދެމެދުގައިވާ އެއްޗަށް ރައްކާތެރިވޭ!

ދެދަތްޕިލައިގެ ދެމެދުގައިވާ އެއްޗަކީ ދުލެވެ. ދުލަކީ ﷲ ޞުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިންސާނުންނަށް ދެއްވި ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް އަގުބޮޑު ނިޢުމަތެކެވެ. އަދި އިންސާނާ ކިބައިގައި ލައްވާފައިވާ ގުނަވަންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމު  އެއް ގުނަވަނެކެވެ.

ޙަވްޟާއި އޭގެ ޞިފަތައް

އަލް ޙަވްޟަކީ ޤިޔާމަތްދުވަހު ކީރިތި  ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم އަށް ސުވަރުގެއިން ދެއްވާނެ ކަމަށް ބަޔާންވެފައިވާ ކައުޘަރޭ ނަމަކަށް ކިޔާ ފެންއާރުން އޮހެމުން އަންނަ ފެނުން ހެދިފައިވާ، މަޙުޝަރުގެ މައިދާނުގައި، އޮންނަ

ތައްމަތިތަކުން ތެދުވެ ދަމުނަމާދުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން

ﷲ ތަޢާލާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم އާއި މުޚާތަބު ކުރައްވައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވަނީ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ

ކުރިއަރައި ދިޔަމީހުންނަކީ ކޮބައިތޯ؟

ﷲ ސުބުހާނަހޫވަތަޢާލާ އަލް ވާޤިޢާ ސޫރުތުގައި ވަހީކުރަށް ވަނީ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) :“އަދި ކުރިއަރައި ދިޔަމީހުންނަކީ ކުރިއަރައި ދިޔަމީހުންނެވެ.”   أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) “ކުއްތަންކުރެވިގެންވާ ބަޔަކީ އެބައިމީހުންނެވެ.” ކުއްތަން ކުރެވިގެންވަނީކޮންތާކުތޯއެވެ ..އެބައިމީހުންނަކީ

ހިކުމަތްތެރިކަމުގެ ޚަޒާނާއިން

މުސްކުޅި އަންހެނަކު ކުރެން އޭނާގެ މޫނުމަތިން ފާޅުވަމުންދާ އުފާވެރިކަމާއި ރީތިކާމާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރެވުނެވެ. ކަނބުލޭގެ ރީތިކަމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރަނީ ކޮންއެއްޗެއްހެއްޔެވެ. އެއަންހެންމީހާ ޖަވާބުގައި ބުންޏެވެ. ” އަހަރެން ތުންފަތުގައި ބޭނުންކުރަނީ ޙައްޤެވެ. އަޑަށް ބޭނުންކުރަނީ ޛިކުރެވެ.

މުޢުޖިޒާ

ތަޢާރަފު :          މުޢުޖިޒާތް އައިސްފައިވަނީ ޢަރަބި ބަހުގެ ޢަޖަޒަ ނުވަތަ އަޢްޖަޒަ މި ދެ މަސްދަރުންނެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ނުކުޅެދުމެވެ. މިގޮތުން މުޢުޖިޒާތުގެ ލުޣަވީ މާނައަކީ މީހާގެ ނުކުޅެދޭކަން

ފަތިސްނަމާދުކުރާކަމަށް މަލާއިކަތުން ހެކިވުން

ފަތިސްނަމާދު އޭގެ ވަގުތުގައި އަދާކުރުމަކީ ޚާއްޞަކޮށް ޖަމާޢަތުގައި އަދާކުރުމަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ ގުނައި އަދަދުވެސް ނުކުރެވޭހައި ގިނަގުނަ ދަރުމައާއި ޘަވާބު އެމީހަކަށް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ދެއްވާނެކަމެކެވެ.

ތިބާ ވިސްނެވުންހުއްޓެއެވެ!

އޭނާގެ 25 ވަނަ އުފަންދުވަސް ފާހަކަ ކުރީ ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށްވެ.
ނަމަވެސް އޭނާ އެއުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްނިމުމަށްފަހު ގެއަށްގެންދެވުނީ އޭނާގެ ފުރާނަ ނެތް ހަށިގަނޑެވެ.