[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚު ޢަބްދުﷲ އާމިރު

އައްޒުބައިރު ބުން އަލްޢައްވާމް رضي الله عنه (2)

އުޙުދު ހަނގުރާމާގައި ޤުރައިޝުންގެ ލަޝްކަރު ހަނގުރާމައިން ބަލިވެގެން މައްކާއާއި ދިމާއަށް އެނބުރި ދާންފެށުމުން، އެބައިމީހުން ފަހާލުމަށްޓަކައި އެބައިމީހުންގެ ފަހަތުން ދިއުމަށް، ހަތްދިހަ މުސްލިމް ހަނގުރާމަވެރިންގެ މައްޗަށް زبير އާއި أبوبكر رضي الله عنهما އިސްކުރައްވައި ފޮނުއްވެވިއެވެ.

އައްޒުބައިރު ބުން އަލްޢައްވާމް رضي الله عنه (1)

ޒުބައިރު رضي الله عنه އާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާނަމަ ޠަލްޙާ رضي الله عنه ގެ ނަންފުޅު ޛިކުރުނުކޮށް ދިއުމަކީ ވަރަށްވެސް ނާދިރުކަމެކެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން ޠަލްޙާ رضي الله عنه އާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާނަމަ ޒުބައިރު رضي الله عنه ގެ ވާހަކަވެސް ލާޒިމެއްގެ ގޮތުގައި އަންނާނެއެވެ.

ސަޢުދު ބުން މުޢާޛު رضي الله عنه (3)

މުސްލިމުން ހަނގުރާމައަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކާފިރުންގެ ލަޝްކަރު މަދީނާއަށް ހަމަލާދިނުމަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. އެއާއިއެކު ހަނގުރާމަ ފެށިއްޖެއެވެ.

ސަޢުދު ބުން މުޢާޛު رضي الله عنه (2)

ސަޢުދުގެފާނުގެ ޖެހިލުންކުޑަކަމާއި ހިތްވަރުފުޅު ގަދަކަން އެންމެ ބޮޑަށް ފެނިގެންދިޔަ، އަދި އެހަނގުރާމައެއްގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ހަށިކޮޅުން ޒަޚަމްވީ ތަންތަނުގެ ސަބަބުން އެކަލޭގެފާނު މިދުނިޔެ ދޫކުރެއްވި ހަނގުރާމައަކީ ޚަންދަޤު ހަނގުރާމައެވެ.

ސަޢުދު ބުން މުޢާޛު رضي الله عنه (1)

ޞަޢުދު ބިން މުޢާޛު رضي الله عنه އިސްލާމވެ ވަޑައިގަތީ އެކަލޭގެފާނުގެ އުމުރުން އެއްތިރީސް އަހަރުފުޅުގައެވެ. އަދި ޝަހީދުވެވަޑައިގެން މިދުނިޔެ ދޫކުރައްވާފައިވަނީ އުމުރުން ސަތުތިރީސް އަހަރުފުޅުގައެވެ.

ބިލާލު ބިން ރަބާޙް رضي الله عنه (3)

ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުންގޮސް رسول الله صلى الله عليه وسلم ދިހަހާސް މުސްލިމުންނާއިގެން މައްކާ ފަތަޙަކުރައްވައިފިއެވެ.

ބިލާލު ބިން ރަބާޙް رضي الله عنه (2)

މިފަދަ ގޮތަކަށް މިބައިމީހުން އެކަލޭގެފާނަށް އަނިޔާކުރަމުންދަނިކޮށް أبوبكر الصديق رضي الله عنه އަށް އެތަނަށް ވަޑައިގަނެވިއްޖެއެވެ.

ދާޥޫދު عليه السلام އާމެދު ބައެއްމީހުންގެ ބާޠިލު ބުނުން

ދާޥޫދު عليه السلام އަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މާތް ކުރައްވާ މަތިވެރި ކުރައްވާފައިވާ ރަސޫލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ﷲ ތަޢާލާ ޒަބޫރު ބާވާލެއްވިއެވެ. ސުރުޚީ ގައި ބަޔާންވެފައި އެވާ ބާޠިލު ބުނުމަކީ ދާޥޫދު عليه

ޤިޔާމަތް ދުވަހުން މުއުމިނުން އެބައިމީހުންގެ ރައްބު ދެކޭނެއެވެ

ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ﷲ ތަޢާލާ މުއުމިނުންނަށް ބަސް ވަޙީ ކުރައްވާނެއެވެ. އަދި އެބައިމީހުންނަށް އެއިލާހު ދުށުމުގެ ނިޢުނަތް ދެއްވާނެެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾

މުޅިދުވަހު ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ވެގެން ހުންނަން ބޭނުންނަމަ

ޝައިޠާނާ އަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވާ ބަޔާންވެގެންވާ ޢަދުއްވެކެވެ. އޭއްޗާ އޭތީގެ އަޢުވާނުންގެ ރެޔާދުވާލުގެ މަސައްކަތަކީ އިންސާނުން މަގުފުރެއްދުމެވެ. އަދި އޭތިގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކީ އިންސާނުންލައްވާ ޝިރުކު ކުރުވުމެވެ.

އައްޒުބައިރު ބުން އަލްޢައްވާމް رضي الله عنه (2)

އުޙުދު ހަނގުރާމާގައި ޤުރައިޝުންގެ ލަޝްކަރު ހަނގުރާމައިން ބަލިވެގެން މައްކާއާއި ދިމާއަށް އެނބުރި ދާންފެށުމުން، އެބައިމީހުން ފަހާލުމަށްޓަކައި އެބައިމީހުންގެ ފަހަތުން ދިއުމަށް، ހަތްދިހަ މުސްލިމް ހަނގުރާމަވެރިންގެ މައްޗަށް زبير އާއި أبوبكر رضي الله عنهما އިސްކުރައްވައި ފޮނުއްވެވިއެވެ.

އައްޒުބައިރު ބުން އަލްޢައްވާމް رضي الله عنه (1)

ޒުބައިރު رضي الله عنه އާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާނަމަ ޠަލްޙާ رضي الله عنه ގެ ނަންފުޅު ޛިކުރުނުކޮށް ދިއުމަކީ ވަރަށްވެސް ނާދިރުކަމެކެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން ޠަލްޙާ رضي الله عنه އާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާނަމަ ޒުބައިރު رضي الله عنه ގެ ވާހަކަވެސް ލާޒިމެއްގެ ގޮތުގައި އަންނާނެއެވެ.

ސަޢުދު ބުން މުޢާޛު رضي الله عنه (3)

މުސްލިމުން ހަނގުރާމައަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކާފިރުންގެ ލަޝްކަރު މަދީނާއަށް ހަމަލާދިނުމަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. އެއާއިއެކު ހަނގުރާމަ ފެށިއްޖެއެވެ.

ސަޢުދު ބުން މުޢާޛު رضي الله عنه (2)

ސަޢުދުގެފާނުގެ ޖެހިލުންކުޑަކަމާއި ހިތްވަރުފުޅު ގަދަކަން އެންމެ ބޮޑަށް ފެނިގެންދިޔަ، އަދި އެހަނގުރާމައެއްގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ހަށިކޮޅުން ޒަޚަމްވީ ތަންތަނުގެ ސަބަބުން އެކަލޭގެފާނު މިދުނިޔެ ދޫކުރެއްވި ހަނގުރާމައަކީ ޚަންދަޤު ހަނގުރާމައެވެ.

ސަޢުދު ބުން މުޢާޛު رضي الله عنه (1)

ޞަޢުދު ބިން މުޢާޛު رضي الله عنه އިސްލާމވެ ވަޑައިގަތީ އެކަލޭގެފާނުގެ އުމުރުން އެއްތިރީސް އަހަރުފުޅުގައެވެ. އަދި ޝަހީދުވެވަޑައިގެން މިދުނިޔެ ދޫކުރައްވާފައިވަނީ އުމުރުން ސަތުތިރީސް އަހަރުފުޅުގައެވެ.

ބިލާލު ބިން ރަބާޙް رضي الله عنه (3)

ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުންގޮސް رسول الله صلى الله عليه وسلم ދިހަހާސް މުސްލިމުންނާއިގެން މައްކާ ފަތަޙަކުރައްވައިފިއެވެ.

ބިލާލު ބިން ރަބާޙް رضي الله عنه (2)

މިފަދަ ގޮތަކަށް މިބައިމީހުން އެކަލޭގެފާނަށް އަނިޔާކުރަމުންދަނިކޮށް أبوبكر الصديق رضي الله عنه އަށް އެތަނަށް ވަޑައިގަނެވިއްޖެއެވެ.

ދާޥޫދު عليه السلام އާމެދު ބައެއްމީހުންގެ ބާޠިލު ބުނުން

ދާޥޫދު عليه السلام އަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މާތް ކުރައްވާ މަތިވެރި ކުރައްވާފައިވާ ރަސޫލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ﷲ ތަޢާލާ ޒަބޫރު ބާވާލެއްވިއެވެ. ސުރުޚީ ގައި ބަޔާންވެފައި އެވާ ބާޠިލު ބުނުމަކީ ދާޥޫދު عليه

ޤިޔާމަތް ދުވަހުން މުއުމިނުން އެބައިމީހުންގެ ރައްބު ދެކޭނެއެވެ

ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ﷲ ތަޢާލާ މުއުމިނުންނަށް ބަސް ވަޙީ ކުރައްވާނެއެވެ. އަދި އެބައިމީހުންނަށް އެއިލާހު ދުށުމުގެ ނިޢުނަތް ދެއްވާނެެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾

މުޅިދުވަހު ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ވެގެން ހުންނަން ބޭނުންނަމަ

ޝައިޠާނާ އަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވާ ބަޔާންވެގެންވާ ޢަދުއްވެކެވެ. އޭއްޗާ އޭތީގެ އަޢުވާނުންގެ ރެޔާދުވާލުގެ މަސައްކަތަކީ އިންސާނުން މަގުފުރެއްދުމެވެ. އަދި އޭތިގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކީ އިންސާނުންލައްވާ ޝިރުކު ކުރުވުމެވެ.