[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

konbeykaleh

މުޙައްމަދު (صلى الله عليه وسلم) އަކީ ކޮން ބޭކަލެއް؟ 8

އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއް ކުރިން އެކަލޭގެފާނު ބުނެދެއްވި ފިލާވަޅުތައް މިއަދުގެ އިރު ފަދައިން ފެންނަން އެބައޮތެވެ. ސިޔާސީގޮތުން އެކަލޭގެފާނު އެޅުއްވި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ނިންމުންތަށް ނިންމެވީ އިންސާނުންގެ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ އެގޮތްކަމުގައި ޔަޤީންކުރައްވައިގެންނެވެ.

މުޙައްމަދު (صلى الله عليه وسلم) އަކީ ކޮން ބޭކަލެއް؟ 7

އާދެ! މިއީ އެނަބިއްޔެއްގެ ނަބީކަމަށް އެ ރަސޫލެއްގެ ރަސޫލުކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހެކިވެގެން ތިބި މުޙައްމަދު (صلي الله عليه وسلم) ގެ ކުރުކުރު ޚުލާސާއެކެވެ. އެނަބިއްޔާގެ މުއްސަނދި ސިޔަރަތުން ހޮވާލެވުނު މަދު މަޢުލޫމާތުކޮޅެކެވެ. ޣައިރު

މުޙައްމަދު (صلى الله عليه وسلم) އަކީ ކޮން ބޭކަލެއް؟ 6

އެކަލޭގެފާނުގެ އާއިލީ ދިރިއުޅުއްވުމަކީވެސް ކާމިޔާބު ޙަޔާތަކަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ އުސޫލުތަކެއް އޭގައި އެކުލެވިގެންވާ ނަމޫނާއެކެވެ. އަނބިއަނބިކަނބަލުންނަށް ކަންކަމުގައި ނަޞޭހަތްދެއްވާ ޢިލުމަށް ހިތްވަރު ދެއްވެވިއެވެ. އެކަނބަލުންނާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވަވާ އެކަނބަލުންގެ ރަޢްޔު ހޯއްދެއްވިއެވެ. ހައްޤުތައް ދިނުމުގައި

މުޙައްމަދު (صلى الله عليه وسلم) އަކީ ކޮން ބޭކަލެއް؟ 5

އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަޔާތްޕުޅުން ބަލައިލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން ވެސް ފެންނަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ މާތް އަޚްލާގުފުޅެވެ. ރިވެތި ނަމޫނާއެވެ. އެގޮތުން މަގުތަކުގެ ހައްޤު މަގުތަކަށް ދިނުމަށާއި އެމަގުގައިވާ މީސްތަކުންނަށްވާ އުނދަގޫތައް އެއްފަރާތް ކުރުމަށް އިރުޝާދު ދެއްވެވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ

މުޙައްމަދު (صلى الله عليه وسلم) އަކީ ކޮން ބޭކަލެއް؟ 4

މިނޫނަސް ދޫނިސޫފާސޫއްޕާއި ޖަނަވާރަށް ގެއްލުންދިނުމާއި އަނިޔާކުރުން ނަހީކުރެއްވިއެވެ. ޚުދު އެތަކެއްޗަށްވެސް އިޙްސާންތެރިވެލައްވާ މީސްތަކުންނަށްވެސް ދިރޭ ތަކެއްޗަށް އިޙްސާންތެރި ވުމަށް އަމުރު ކުރެއްވިއެވެ. ކަރުހިއްކައިގެންފައިވާ ކުއްތާއަކަށް ފެންދިނުމުގެ ފަޟުލުވެސް ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ. ކާންނުދީ ބުޅަލެއް ގެންގުޅި މަރާލި އަންހެނާގެ މައްޗަށް ހުރި ޢަޛާބުވެސް ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ.

މުޙައްމަދު (صلى الله عليه وسلم) އަކީ ކޮން ބޭކަލެއް؟ 3

މިނޫނަސް އެކަލޭގެފާނުގެ ނަމޫނާވަނީ އިންސާނީ ނަސްލުގެ މައްޗަށް ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރި ހޯއްދަވާފައެވެ. ނުބަޔާއި ރަނގަޅު ވަކިކޮށް އޭގެ އިމާއި މިން ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ. ޙަރާމާއި ހަލާލު ބުނެދެއްވާ ވިސްނޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އޭގެ މިސާލު

މުޙައްމަދު (صلى الله عليه وسلم) އަކީ ކޮން ބޭކަލެއް؟ 2

އިންސާނާ އޭނާގެ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތް ކާމިޔާބުކުރުމަށް ދެނެގަންނަންޖެހޭ އެންމެ އަސާސީ އެއް ބިންގަލަކީ ކާއިނާތުގެވެރި އެއްކައުވަންތަ އިލާހެވެ. ﷲގެ ރަސޫލާ (صلى الله عليه وسلم) ވަނީ ހުރިހާ ޚަލުޤްތަކެއްގެ ވެރި ﷲ ތަބާރަކަ ވަތައާލާ އެއްކައުވަންތަކުރާނެ ތައުހީދުގެ ބިންގާތަށް ނުހަނު ސީދާކޮށް އަޅުއްވައިދެއްވާފައެވެ. ޢަމަލުގެ މައްޗަށް ޢިލުމު އިސް ކުރައްވާ އަޅާއާއި ރައްބާއި ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ.

މުޙައްމަދު (صلى الله عليه وسلم) އަކީ ކޮން ބޭކަލެއް؟ 1

މަލާމާތާއި ފުރައްސާރައާއި ތުޙުމަތުގެ ދޫތަކުން އެބޭކަލެއްގެ އުޖާލާކަން ފަނޑު ނުކުރެވުނު އެންމެ އަލިގަދަ ޝަޚްޞިއްޔަތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު (صلى الله عليه وسلم) އެވެ.

މުޙައްމަދު (صلى الله عليه وسلم) އަކީ ކޮން ބޭކަލެއް؟ 8

އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއް ކުރިން އެކަލޭގެފާނު ބުނެދެއްވި ފިލާވަޅުތައް މިއަދުގެ އިރު ފަދައިން ފެންނަން އެބައޮތެވެ. ސިޔާސީގޮތުން އެކަލޭގެފާނު އެޅުއްވި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ނިންމުންތަށް ނިންމެވީ އިންސާނުންގެ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ އެގޮތްކަމުގައި ޔަޤީންކުރައްވައިގެންނެވެ.

މުޙައްމަދު (صلى الله عليه وسلم) އަކީ ކޮން ބޭކަލެއް؟ 7

އާދެ! މިއީ އެނަބިއްޔެއްގެ ނަބީކަމަށް އެ ރަސޫލެއްގެ ރަސޫލުކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހެކިވެގެން ތިބި މުޙައްމަދު (صلي الله عليه وسلم) ގެ ކުރުކުރު ޚުލާސާއެކެވެ. އެނަބިއްޔާގެ މުއްސަނދި ސިޔަރަތުން ހޮވާލެވުނު މަދު މަޢުލޫމާތުކޮޅެކެވެ. ޣައިރު

މުޙައްމަދު (صلى الله عليه وسلم) އަކީ ކޮން ބޭކަލެއް؟ 6

އެކަލޭގެފާނުގެ އާއިލީ ދިރިއުޅުއްވުމަކީވެސް ކާމިޔާބު ޙަޔާތަކަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ އުސޫލުތަކެއް އޭގައި އެކުލެވިގެންވާ ނަމޫނާއެކެވެ. އަނބިއަނބިކަނބަލުންނަށް ކަންކަމުގައި ނަޞޭހަތްދެއްވާ ޢިލުމަށް ހިތްވަރު ދެއްވެވިއެވެ. އެކަނބަލުންނާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވަވާ އެކަނބަލުންގެ ރަޢްޔު ހޯއްދެއްވިއެވެ. ހައްޤުތައް ދިނުމުގައި

މުޙައްމަދު (صلى الله عليه وسلم) އަކީ ކޮން ބޭކަލެއް؟ 5

އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަޔާތްޕުޅުން ބަލައިލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން ވެސް ފެންނަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ މާތް އަޚްލާގުފުޅެވެ. ރިވެތި ނަމޫނާއެވެ. އެގޮތުން މަގުތަކުގެ ހައްޤު މަގުތަކަށް ދިނުމަށާއި އެމަގުގައިވާ މީސްތަކުންނަށްވާ އުނދަގޫތައް އެއްފަރާތް ކުރުމަށް އިރުޝާދު ދެއްވެވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ

މުޙައްމަދު (صلى الله عليه وسلم) އަކީ ކޮން ބޭކަލެއް؟ 4

މިނޫނަސް ދޫނިސޫފާސޫއްޕާއި ޖަނަވާރަށް ގެއްލުންދިނުމާއި އަނިޔާކުރުން ނަހީކުރެއްވިއެވެ. ޚުދު އެތަކެއްޗަށްވެސް އިޙްސާންތެރިވެލައްވާ މީސްތަކުންނަށްވެސް ދިރޭ ތަކެއްޗަށް އިޙްސާންތެރި ވުމަށް އަމުރު ކުރެއްވިއެވެ. ކަރުހިއްކައިގެންފައިވާ ކުއްތާއަކަށް ފެންދިނުމުގެ ފަޟުލުވެސް ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ. ކާންނުދީ ބުޅަލެއް ގެންގުޅި މަރާލި އަންހެނާގެ މައްޗަށް ހުރި ޢަޛާބުވެސް ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ.

މުޙައްމަދު (صلى الله عليه وسلم) އަކީ ކޮން ބޭކަލެއް؟ 3

މިނޫނަސް އެކަލޭގެފާނުގެ ނަމޫނާވަނީ އިންސާނީ ނަސްލުގެ މައްޗަށް ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރި ހޯއްދަވާފައެވެ. ނުބަޔާއި ރަނގަޅު ވަކިކޮށް އޭގެ އިމާއި މިން ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ. ޙަރާމާއި ހަލާލު ބުނެދެއްވާ ވިސްނޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އޭގެ މިސާލު

މުޙައްމަދު (صلى الله عليه وسلم) އަކީ ކޮން ބޭކަލެއް؟ 2

އިންސާނާ އޭނާގެ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތް ކާމިޔާބުކުރުމަށް ދެނެގަންނަންޖެހޭ އެންމެ އަސާސީ އެއް ބިންގަލަކީ ކާއިނާތުގެވެރި އެއްކައުވަންތަ އިލާހެވެ. ﷲގެ ރަސޫލާ (صلى الله عليه وسلم) ވަނީ ހުރިހާ ޚަލުޤްތަކެއްގެ ވެރި ﷲ ތަބާރަކަ ވަތައާލާ އެއްކައުވަންތަކުރާނެ ތައުހީދުގެ ބިންގާތަށް ނުހަނު ސީދާކޮށް އަޅުއްވައިދެއްވާފައެވެ. ޢަމަލުގެ މައްޗަށް ޢިލުމު އިސް ކުރައްވާ އަޅާއާއި ރައްބާއި ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ.

މުޙައްމަދު (صلى الله عليه وسلم) އަކީ ކޮން ބޭކަލެއް؟ 1

މަލާމާތާއި ފުރައްސާރައާއި ތުޙުމަތުގެ ދޫތަކުން އެބޭކަލެއްގެ އުޖާލާކަން ފަނޑު ނުކުރެވުނު އެންމެ އަލިގަދަ ޝަޚްޞިއްޔަތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު (صلى الله عليه وسلم) އެވެ.