[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަޤީދާއާއި ފިރުޤާތައް

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 1 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

ﷲގެ އިރާދަފުޅާ އެކު، މިފިލާވަޅުތަކުގައި ޝަރަޙަކުރެވޭތޯ އަޅުގަނޑު ބަލާނީ، ތަވްޙީދުގެ މަޝްހޫރުފޮތް ކިތާބުއްތަވްޙީދެވެ. ޝަރަޙަކުރުމުގައި އަޞްލަކަށް ބަލާނީ ޝައިޚު މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން ލިޔުއްވާފައިވާ ‘އަލް ޤައުލުލް މުފީދް ޢަލާ ކިތާބިއްތަވްޙީދް’ އާއި ޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިލްޢަޒީޒް އަލްޤަރްޢާވީ ލިޔުއްވާފައިވާ ‘އަލްޖަދީދް ފީ ޝަރްޙި ކިތާބިއްތަވްޙީދް’ އެވެ.

ޙަޔާތުގައި ހިނގާކަންކަމަށް ތަރިތަކުގެ ބާރު ފޯރާކަމަށް އިޢުތިޤާދު ކުރުމުގެ ޝިރުކު

ނޫސްތަކުގައި ހުންނަ ހޮރޮސްކޯޕް ކޮލަމްތައް ލިޔެފައި ހުންނަނީ ތަރިތަކުގެ ހަރަކާތްތަށް ބަލައިގެން އެއަށް އީމާންވާ މީހުންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެރޭ މެގަޒިންތަކުންވެސް ހޮރޮސްކޯޕު

ޒައްރާތަކާއި ކާއިނާތާއިހުރި ގުޅުން.

މާތްﷲ މި ކައުނު އުފައްދަވާ، ކައުނިގައިވާ ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް ލައަވައިފަނީ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ހިފޭނެކަހަލަ ނިޒާމެއްގެ ދަށުންނެވެ. މާތްﷲ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭކާރުގޮތުގައި ޚަލްޤެއް ނުކުރައްވައެވެ. މާތްﷲ ޚަލްޤު ކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ

އެންމެ މުހިއްމު ކަންތައް

” وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ  ” (النحل : 36)  މާނަ: ” އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން އިލާހު ކޮންމެ އުއްމަތަކަށްވެސް ރަސޫލުބޭކަލުން

ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމްއަކީ އިލާހެއްނޫނެވެ.

ނަޞާރާ ދީނަކީޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް އުޑަށް އުފުއްލެވުމާއި ގުޅިގެން  ބާޠިލް  ޢަޤީދާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެން  މި ބިންމަތީގައި އުފެދުނު ބާޠިލް ދީނެކެވެ. މި ދީނުގެ އަހުލުވެރީން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ޢިސާ ޢަލައިހިއްސަލާމްއަކީ މާތްﷲ ގެ ދަރިކަލެކެވެ. ނުވަތަ

ﷲ ޙަލާލްކުރެއްވި ކަންތައްތައް ޙަރާމްކުރުމާއި ޙަރާމް ކުރެއްވިކަންތައްތައް ޙަލާލްކުރުމުގެ ޝިރުކު

( وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ) التوبة 29 ” އަދި اللَّه އާއި، އެއިލާހުގެ -ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް- ޙަރާމް ކުރެއްވި ކަންތައް އެބައިމީހުން ޙާރާމްނުކުރެ

ﷲ ނޫން އެހެންފަރާތްތަކަށް ޒަބަޙަ ކުރުމުގެ ޝިރުކު

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ((لَعَنَ اَللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ)) رواه مسلم މާނައީ : “ﷲ ތަޢާލާފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޒަބަޙަ ކުރިމީހަކަށް ﷲ ތަޢާލާ ލަޢުނަތްލައްވައެވެ.”

އެތީސްޓުން އީމާންވުމަށް އޮތް އެންމެ ފަސޭހަ މަގު

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަމާއި މިކައުނު ހައްދަވާ ތަދްބީރު ކުރައްވާ ފަރާތަކީ އެއިލާހުކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އޮތް އެންމެ ފަސޭހަ މަގަކީ އިންސާނާއަށް ލިބިގެންވާ ސަލާމަތް ބުއްދީގެ މަގެވެ. އިންސާނާ އޭނާގެ ސިކުނޑި ބޭނުންކޮށްގެން ވިސްނުމުން

އިންސާނާ އަކީ އިންސާނުން ނުކުޅެދޭ ކަމުގެ ހެއްކެކެވެ.

މާތްﷲ އިންސާނުން ޚަލަޤު ކުރެއްވީ މަށީންނެވެ. މާތްﷲ ވަޙީ ކުރައްވަނީ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ سورة المؤمنون މާނައީ: ” ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ މަށީގެ خلاصة އިން

ތަވީދަކީ ޝިރުކެވެ.

އަބޫބަޝަރީ އަލް އަންސާރީގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ” އެއްދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނު ކީރިތި  رسول الله صلّى الله عليه وسلّم އާއިއެކު ދަތުރުފުޅެއްގައި ވަޑައިގަތެވެ. ފަހެ އިތުރު އެކަލޭގެފާނު މީހަކު ފޮނުއްވައި އިޢުލާންކުރެއްވިއެވެ. އެއްވެސް ޖަމަލެއްގެ

ޤަބުރަށް އަޅުކަންކުރުމުގެ ޝިރުކު

ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ) الأعراف 194 މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން، اللَّه ފިޔަވައި ތިޔަބައިމީހުން ދުޢާކޮށް އަޅުކަން ކޮށްއުޅޭ ފަރާތްތަކަކީ، ތިޔަބައިމީހުންނާ އެއްފަދަ އަޅުންތަކެކެވެ.”

އިސްލާމީ ޢަޤީދާ މަޢްރިފާކޮށް ދަނެގަތުމުގެ ވާޖިބު

އިސްލާމީ ޢަޤީދާ އުނގެނުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށްވާ ވާޖިބެކެވެ. އެގޮތުން، އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ ޙަޤީޤަތާއި އެ ޢަޤީދާގެ މަޤްޞަދާއި، އެ ޢަޤީދާގައި ހިމެނޭ އަޞްލުތަކާއި އުޞޫލުތަށް ދަނެގަންނަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މި

ހުރިހާ ރަސޫލުންނާއި ނަބިއްޔުން ގޮވާލެއްވީ ތައުޙީދަށް

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިދުނިޔެ މައްޗަށް ފޮނުއްވި ހުރިހާ ރަސޫލުންނާއި ނަބިއްޔުން ގޮވާލެއްވީ އެއްކަމަކަށެވެ. އެބޭކަލުންގެ ރިސާލަތުގެ މަޤްޞަދަކީ އެއް މަޤްޞަދެކެވެ. އެއީ އެއްކައުވަންތަ ﷲ އަށް އެކަނި އަޅުކަންކުރުމާއި އެއިލާހު ފިޔަވައި ޙައްޤުވެގެން

މުޢުޖިޒާ

ތަޢާރަފު :          މުޢުޖިޒާތް އައިސްފައިވަނީ ޢަރަބި ބަހުގެ ޢަޖަޒަ ނުވަތަ އަޢްޖަޒަ މި ދެ މަސްދަރުންނެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ނުކުޅެދުމެވެ. މިގޮތުން މުޢުޖިޒާތުގެ ލުޣަވީ މާނައަކީ މީހާގެ ނުކުޅެދޭކަން

މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން.

ޝުޢަބުލް އީމާނުގައި އަލް އިމާމުލް ބައިޙަޤީ ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް އަލް އިމާމް ސުޔޫޠީ ރިވާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ އެ މަލާއިކަތުންނަކީ ޚަލްޤުކުރެވި ވުޖޫދުގައިވާ ބައެއްކަން ޤަބޫލުކުރުން ކޮންމެ މަލާއިކަތަކަށްވެސް އެމަލާއިކަތަތަކަށް

އަޅުކަމުގައި ދެއްކުންތެރިވުން

ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟުރަތުގައި ޢަމަލުތަކަކީ ޞާލިޙު ޢަމަލުތައް ކަމުގައި ވެގެންދާ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ޢަމަލީ ދެއްކުންތެރިކަމުން ސަލާމަތްވެގެންވާ ޢަމަލަކަށްވުން ލާޒިމެވެ. އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލަހިވަސައްލަމްގެ ސުންނަތާއި އެއްގޮތަށް ކުރެވޭ ޢަމަލަކަށްވެސް ވާން ޖެހޭނެއެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 1 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

ﷲގެ އިރާދަފުޅާ އެކު، މިފިލާވަޅުތަކުގައި ޝަރަޙަކުރެވޭތޯ އަޅުގަނޑު ބަލާނީ، ތަވްޙީދުގެ މަޝްހޫރުފޮތް ކިތާބުއްތަވްޙީދެވެ. ޝަރަޙަކުރުމުގައި އަޞްލަކަށް ބަލާނީ ޝައިޚު މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން ލިޔުއްވާފައިވާ ‘އަލް ޤައުލުލް މުފީދް ޢަލާ ކިތާބިއްތަވްޙީދް’ އާއި ޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިލްޢަޒީޒް އަލްޤަރްޢާވީ ލިޔުއްވާފައިވާ ‘އަލްޖަދީދް ފީ ޝަރްޙި ކިތާބިއްތަވްޙީދް’ އެވެ.

ޙަޔާތުގައި ހިނގާކަންކަމަށް ތަރިތަކުގެ ބާރު ފޯރާކަމަށް އިޢުތިޤާދު ކުރުމުގެ ޝިރުކު

ނޫސްތަކުގައި ހުންނަ ހޮރޮސްކޯޕް ކޮލަމްތައް ލިޔެފައި ހުންނަނީ ތަރިތަކުގެ ހަރަކާތްތަށް ބަލައިގެން އެއަށް އީމާންވާ މީހުންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެރޭ މެގަޒިންތަކުންވެސް ހޮރޮސްކޯޕު

ޒައްރާތަކާއި ކާއިނާތާއިހުރި ގުޅުން.

މާތްﷲ މި ކައުނު އުފައްދަވާ، ކައުނިގައިވާ ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް ލައަވައިފަނީ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ހިފޭނެކަހަލަ ނިޒާމެއްގެ ދަށުންނެވެ. މާތްﷲ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭކާރުގޮތުގައި ޚަލްޤެއް ނުކުރައްވައެވެ. މާތްﷲ ޚަލްޤު ކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ

އެންމެ މުހިއްމު ކަންތައް

” وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ  ” (النحل : 36)  މާނަ: ” އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން އިލާހު ކޮންމެ އުއްމަތަކަށްވެސް ރަސޫލުބޭކަލުން

ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމްއަކީ އިލާހެއްނޫނެވެ.

ނަޞާރާ ދީނަކީޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް އުޑަށް އުފުއްލެވުމާއި ގުޅިގެން  ބާޠިލް  ޢަޤީދާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެން  މި ބިންމަތީގައި އުފެދުނު ބާޠިލް ދީނެކެވެ. މި ދީނުގެ އަހުލުވެރީން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ޢިސާ ޢަލައިހިއްސަލާމްއަކީ މާތްﷲ ގެ ދަރިކަލެކެވެ. ނުވަތަ

ﷲ ޙަލާލްކުރެއްވި ކަންތައްތައް ޙަރާމްކުރުމާއި ޙަރާމް ކުރެއްވިކަންތައްތައް ޙަލާލްކުރުމުގެ ޝިރުކު

( وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ) التوبة 29 ” އަދި اللَّه އާއި، އެއިލާހުގެ -ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް- ޙަރާމް ކުރެއްވި ކަންތައް އެބައިމީހުން ޙާރާމްނުކުރެ

ﷲ ނޫން އެހެންފަރާތްތަކަށް ޒަބަޙަ ކުރުމުގެ ޝިރުކު

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ((لَعَنَ اَللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ)) رواه مسلم މާނައީ : “ﷲ ތަޢާލާފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޒަބަޙަ ކުރިމީހަކަށް ﷲ ތަޢާލާ ލަޢުނަތްލައްވައެވެ.”

އެތީސްޓުން އީމާންވުމަށް އޮތް އެންމެ ފަސޭހަ މަގު

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަމާއި މިކައުނު ހައްދަވާ ތަދްބީރު ކުރައްވާ ފަރާތަކީ އެއިލާހުކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އޮތް އެންމެ ފަސޭހަ މަގަކީ އިންސާނާއަށް ލިބިގެންވާ ސަލާމަތް ބުއްދީގެ މަގެވެ. އިންސާނާ އޭނާގެ ސިކުނޑި ބޭނުންކޮށްގެން ވިސްނުމުން

އިންސާނާ އަކީ އިންސާނުން ނުކުޅެދޭ ކަމުގެ ހެއްކެކެވެ.

މާތްﷲ އިންސާނުން ޚަލަޤު ކުރެއްވީ މަށީންނެވެ. މާތްﷲ ވަޙީ ކުރައްވަނީ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ سورة المؤمنون މާނައީ: ” ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ މަށީގެ خلاصة އިން

ތަވީދަކީ ޝިރުކެވެ.

އަބޫބަޝަރީ އަލް އަންސާރީގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ” އެއްދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނު ކީރިތި  رسول الله صلّى الله عليه وسلّم އާއިއެކު ދަތުރުފުޅެއްގައި ވަޑައިގަތެވެ. ފަހެ އިތުރު އެކަލޭގެފާނު މީހަކު ފޮނުއްވައި އިޢުލާންކުރެއްވިއެވެ. އެއްވެސް ޖަމަލެއްގެ

ޤަބުރަށް އަޅުކަންކުރުމުގެ ޝިރުކު

ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ) الأعراف 194 މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން، اللَّه ފިޔަވައި ތިޔަބައިމީހުން ދުޢާކޮށް އަޅުކަން ކޮށްއުޅޭ ފަރާތްތަކަކީ، ތިޔަބައިމީހުންނާ އެއްފަދަ އަޅުންތަކެކެވެ.”

އިސްލާމީ ޢަޤީދާ މަޢްރިފާކޮށް ދަނެގަތުމުގެ ވާޖިބު

އިސްލާމީ ޢަޤީދާ އުނގެނުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށްވާ ވާޖިބެކެވެ. އެގޮތުން، އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ ޙަޤީޤަތާއި އެ ޢަޤީދާގެ މަޤްޞަދާއި، އެ ޢަޤީދާގައި ހިމެނޭ އަޞްލުތަކާއި އުޞޫލުތަށް ދަނެގަންނަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މި

ހުރިހާ ރަސޫލުންނާއި ނަބިއްޔުން ގޮވާލެއްވީ ތައުޙީދަށް

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިދުނިޔެ މައްޗަށް ފޮނުއްވި ހުރިހާ ރަސޫލުންނާއި ނަބިއްޔުން ގޮވާލެއްވީ އެއްކަމަކަށެވެ. އެބޭކަލުންގެ ރިސާލަތުގެ މަޤްޞަދަކީ އެއް މަޤްޞަދެކެވެ. އެއީ އެއްކައުވަންތަ ﷲ އަށް އެކަނި އަޅުކަންކުރުމާއި އެއިލާހު ފިޔަވައި ޙައްޤުވެގެން

މުޢުޖިޒާ

ތަޢާރަފު :          މުޢުޖިޒާތް އައިސްފައިވަނީ ޢަރަބި ބަހުގެ ޢަޖަޒަ ނުވަތަ އަޢްޖަޒަ މި ދެ މަސްދަރުންނެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ނުކުޅެދުމެވެ. މިގޮތުން މުޢުޖިޒާތުގެ ލުޣަވީ މާނައަކީ މީހާގެ ނުކުޅެދޭކަން

މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން.

ޝުޢަބުލް އީމާނުގައި އަލް އިމާމުލް ބައިޙަޤީ ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް އަލް އިމާމް ސުޔޫޠީ ރިވާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ އެ މަލާއިކަތުންނަކީ ޚަލްޤުކުރެވި ވުޖޫދުގައިވާ ބައެއްކަން ޤަބޫލުކުރުން ކޮންމެ މަލާއިކަތަކަށްވެސް އެމަލާއިކަތަތަކަށް

އަޅުކަމުގައި ދެއްކުންތެރިވުން

ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟުރަތުގައި ޢަމަލުތަކަކީ ޞާލިޙު ޢަމަލުތައް ކަމުގައި ވެގެންދާ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ޢަމަލީ ދެއްކުންތެރިކަމުން ސަލާމަތްވެގެންވާ ޢަމަލަކަށްވުން ލާޒިމެވެ. އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލަހިވަސައްލަމްގެ ސުންނަތާއި އެއްގޮތަށް ކުރެވޭ ޢަމަލަކަށްވެސް ވާން ޖެހޭނެއެވެ.