[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

azkaar_aadhaab

ނަމާދުގެ ޛިކުރުތައް – 4

ނަމާދުުކުރާއިރު އަދި ނަމާދުގައި ކިޔަވާ ކިޔެވުމުގައި ވަސްވާސް އައުން

ޠަހާރަތުގެ ޛިކުރުތައް

ފާޚާނާއަށް ވަންނަމުން ކިޔާ ދުޢާ، ފާޚާނާއިން ނުކުންނަމުން ކިޔާ ދުޢާ، ވުޟޫކޮށް ނިމިގެން ކިޔާ ދުޢާ

ޢިލްމު އުނގެނުމުގެ މާތްކަން

الأذكار والآداب – ޝައިޙް ޢަބްދުލް މުޙްސިން ބުން މުޙައްމަދު އަލް ޤާސިމް حفظه الله –

ނަމާދުގެ ޛިކުރުތައް – 4

ނަމާދުުކުރާއިރު އަދި ނަމާދުގައި ކިޔަވާ ކިޔެވުމުގައި ވަސްވާސް އައުން

ޠަހާރަތުގެ ޛިކުރުތައް

ފާޚާނާއަށް ވަންނަމުން ކިޔާ ދުޢާ، ފާޚާނާއިން ނުކުންނަމުން ކިޔާ ދުޢާ، ވުޟޫކޮށް ނިމިގެން ކިޔާ ދުޢާ

ޢިލްމު އުނގެނުމުގެ މާތްކަން

الأذكار والآداب – ޝައިޙް ޢަބްދުލް މުޙްސިން ބުން މުޙައްމަދު އަލް ޤާސިމް حفظه الله –