[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މުޖުތަމަޢު

މިހާރުވެސް މަރުވެދާނެ

ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މިހާރު ދުނިޔޭގެ އާބާދީގައި މިއުޅޭ 6 ބިލިއަން މީހުންގެ ތެރެއިން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 55.3 މިލިއަން މީހުން މިދުނިޔެ ދޫކޮށްފައި ދެއެވެ. ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ އިޒުނަފުޅާއި އެކު މިދިޔަ ދެތިން އަހަރުތެރޭގައި މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް މަލަކުލް މައުތުގެފާނު މަރުހިއްޕެވި މީހުންގެ އަދަދެވެ.

ނިޔަފަތިތައް ދިގުކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

އަތްތަކާއި ފައިތަކުގެ ނިޔަފަތިތައް ދިގުކުރުމަކީ ޒީނަތްތެރިވުމުގެ ނަމުގެ ތެރޭގައި މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ފެތުރިފައިވާ ނުބައި އާދައެކެވެ. މިކަމަކީ ކާފަރު މުޖުތަމަޢުތަކުން ފެތުރިގެން އައިސްފައިވާކަމެކެވެ.

އުއްމު ޞާލިހު – އުމުރުން 82 އަހަރުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ޙިފްޒު ކުރި އަންހެނެއް

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ވަރަށް ބައިވަރު މީހުން ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބާވާލެއްވި ބަރާކާތްތެރި ފޮތްކަމުގައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ މިސާލު

މިދުނިޔެއިން ތިބާއާއި އެއްކޮށް ގެންދެވޭނީ ހަމައެކަނި ތިބާގެ ކަފުނެވެ. އެހެން ހުރިހާ އެއްޗެއް ދޫކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

އޭ ނަފްސާއެވެ! މިހާރު ފުދޭވަރު ވެއްޖެއެވެ.

އަހަރުތައް ފާއިތުވެގެން ދަނީއެވެ. ދުވަސްތައް މާޒީވެ ދަނީއެވެ. މީސްތަކުން ވަނީ ކުޅިވަރާ މަޖަލުގެ ތެރެއަށް ގެނބިފައެވެ. މީސްތަކުން ވަނީ ފުން ނިންޖެއްގެ ތެރެއަށް ގެނބިފައެވެ. މީސްތަކުން އެމީހުންގެ ޙަޔާތުގެ ކަންތައްތަކާ ހެދި އުޅެނީ ޣަފުލަތްތެރިކަމެއްގެ

ދަރީންގެ ޢަދާވަތްތެރިކަމުން ރައްކާތެރިވުން

ތަރުބިއްޔަތުގައި އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތާ ދުރު ތަރުބިއްޔަތެއް ކުދިންނަށް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ އެއްކަމަކީ ދަރީންގެ ދެކޮޅުވެރިކަމާއި ޢަދާވާތްތެރިކަމެވެ.

ޒުވާނުންނާއި އަޅުކަމުގެ ލައްޛަތާއި މީރުކަން – 3

ނަމާދުތައް އޭގެވަގުތުތަކުގައި ކުރުމުން الله تعالى ހަނދުމަކޮށް އުޅޭށެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ނަމާދަކީ އެއްނަމާދު އަނެއްނަމާދާއި ދެމެދުގައި ކުރެވޭ ކުދި ފާފަތުކުގެ ކައްފާރާއެކެވެ. ހަމައެފަދައިން ރޯދައާއި كعبة الله އަށްގޮސް حج ވުމެވެ.

ޢާއިލާއަށް ތަރުބިއްޔަތުގެ މުހިއްމުކަން

ޢާއިލާއަކަށް ބަލާއިރު ހެޔޮލަފާ ތަރުބިއްޔަތުގެ މުހިއްމުކަން ވަރަށްބޮޑެވެ. މަންމައާއި ބައްޕަ ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ މައްސޫލިއްޔައިގެން ތެދުވާ ތެދުވުމަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ލިބޭ ކަމެކެވެ. އަދި އެއީ އެދެމީހުންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޙައްޤު އަދާކުރުމެވެ.

ޒުވާނުންނާއި އަޅުކަމުގެ ލައްޛަތާއި މީރުކަން – 1

އަޅުކަމަށް އަހުރެމެންބޭނުންވެގެންވާވުމަކީ فطري ބޭނުމެކެވެ. الله تعالى ވަނީ އެކަލާނގެ އެންމެހާ އަޅުތަކުންގެ ކިބައިގައި އެ فطرة ލައްވަވާފައެވެ. އަޅުކަންކުރުމުގައި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ތިން ބައެއްވެއެވެ.

މުޖްތަމަޢުގެ ލޯބި ލިބުން

ފަރުދުންނާ ގުޅޭގޮތުން ތަރުބިއްޔާގެ މުހިއްމުކަން ވަޒަންކުރެވޭ އަނެއް ބަހާ އަކީ މުޖްތަމަޢެވެ. އޭގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުގެ ލޯތްބާ ޤަދަރު ލިބިގެންދެއެވެ. އެހެނީ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މަތީގައި ތަރުބިއްޔަތު ވާ މީހާ އެ ޙާޞިލްކުރަނީ ﷲ

ނަން ކަރުދާސްކޮޅު

މި އަހަރުގެ ކިޔަވައިދިނުމާއި ކިޔެވުން އަޅުގަނޑުމެންނާއި ވަކިވެގެންދަނީ އެވެ. އަހަރުގެ ބޮޑުޗުއްޓީ ފެށުމާއިއެކު ބެލެނިވެރިން އެންމެ ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭންފަށަނީ ޖެހިގެންއަންނައަހަރު ކުދިން ސްކޫލަށް ފޮނުވުމަށް ބޭނުންވާ ތައްޔާރީތައް ކުރުމުގައެވެ.

ފަރުދުންނަށް ތަރުބިއްޔަތުގެ މުހިއްމުކަން

ފަރުދުންގެ ޙަޔާތުގައި ތަރުބިއްޔަތުގެ މުހިއްމުކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ. އެއީ ﷲ ތަޢާލާގެ ގޮވާލެއްވުމަށް ދެވޭ އިޖާބައެކެވެ. އަދި ﷲ ތަޢާލާއަށް ކުރެވޭ އަޅުކަމެކެވެ.

މިހާރުވެސް މަރުވެދާނެ

ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މިހާރު ދުނިޔޭގެ އާބާދީގައި މިއުޅޭ 6 ބިލިއަން މީހުންގެ ތެރެއިން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 55.3 މިލިއަން މީހުން މިދުނިޔެ ދޫކޮށްފައި ދެއެވެ. ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ އިޒުނަފުޅާއި އެކު މިދިޔަ ދެތިން އަހަރުތެރޭގައި މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް މަލަކުލް މައުތުގެފާނު މަރުހިއްޕެވި މީހުންގެ އަދަދެވެ.

ނިޔަފަތިތައް ދިގުކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

އަތްތަކާއި ފައިތަކުގެ ނިޔަފަތިތައް ދިގުކުރުމަކީ ޒީނަތްތެރިވުމުގެ ނަމުގެ ތެރޭގައި މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ފެތުރިފައިވާ ނުބައި އާދައެކެވެ. މިކަމަކީ ކާފަރު މުޖުތަމަޢުތަކުން ފެތުރިގެން އައިސްފައިވާކަމެކެވެ.

އުއްމު ޞާލިހު – އުމުރުން 82 އަހަރުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ޙިފްޒު ކުރި އަންހެނެއް

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ވަރަށް ބައިވަރު މީހުން ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބާވާލެއްވި ބަރާކާތްތެރި ފޮތްކަމުގައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ މިސާލު

މިދުނިޔެއިން ތިބާއާއި އެއްކޮށް ގެންދެވޭނީ ހަމައެކަނި ތިބާގެ ކަފުނެވެ. އެހެން ހުރިހާ އެއްޗެއް ދޫކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

އޭ ނަފްސާއެވެ! މިހާރު ފުދޭވަރު ވެއްޖެއެވެ.

އަހަރުތައް ފާއިތުވެގެން ދަނީއެވެ. ދުވަސްތައް މާޒީވެ ދަނީއެވެ. މީސްތަކުން ވަނީ ކުޅިވަރާ މަޖަލުގެ ތެރެއަށް ގެނބިފައެވެ. މީސްތަކުން ވަނީ ފުން ނިންޖެއްގެ ތެރެއަށް ގެނބިފައެވެ. މީސްތަކުން އެމީހުންގެ ޙަޔާތުގެ ކަންތައްތަކާ ހެދި އުޅެނީ ޣަފުލަތްތެރިކަމެއްގެ

ދަރީންގެ ޢަދާވަތްތެރިކަމުން ރައްކާތެރިވުން

ތަރުބިއްޔަތުގައި އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތާ ދުރު ތަރުބިއްޔަތެއް ކުދިންނަށް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ އެއްކަމަކީ ދަރީންގެ ދެކޮޅުވެރިކަމާއި ޢަދާވާތްތެރިކަމެވެ.

ޒުވާނުންނާއި އަޅުކަމުގެ ލައްޛަތާއި މީރުކަން – 3

ނަމާދުތައް އޭގެވަގުތުތަކުގައި ކުރުމުން الله تعالى ހަނދުމަކޮށް އުޅޭށެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ނަމާދަކީ އެއްނަމާދު އަނެއްނަމާދާއި ދެމެދުގައި ކުރެވޭ ކުދި ފާފަތުކުގެ ކައްފާރާއެކެވެ. ހަމައެފަދައިން ރޯދައާއި كعبة الله އަށްގޮސް حج ވުމެވެ.

ޢާއިލާއަށް ތަރުބިއްޔަތުގެ މުހިއްމުކަން

ޢާއިލާއަކަށް ބަލާއިރު ހެޔޮލަފާ ތަރުބިއްޔަތުގެ މުހިއްމުކަން ވަރަށްބޮޑެވެ. މަންމައާއި ބައްޕަ ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ މައްސޫލިއްޔައިގެން ތެދުވާ ތެދުވުމަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ލިބޭ ކަމެކެވެ. އަދި އެއީ އެދެމީހުންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޙައްޤު އަދާކުރުމެވެ.

ޒުވާނުންނާއި އަޅުކަމުގެ ލައްޛަތާއި މީރުކަން – 1

އަޅުކަމަށް އަހުރެމެންބޭނުންވެގެންވާވުމަކީ فطري ބޭނުމެކެވެ. الله تعالى ވަނީ އެކަލާނގެ އެންމެހާ އަޅުތަކުންގެ ކިބައިގައި އެ فطرة ލައްވަވާފައެވެ. އަޅުކަންކުރުމުގައި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ތިން ބައެއްވެއެވެ.

މުޖްތަމަޢުގެ ލޯބި ލިބުން

ފަރުދުންނާ ގުޅޭގޮތުން ތަރުބިއްޔާގެ މުހިއްމުކަން ވަޒަންކުރެވޭ އަނެއް ބަހާ އަކީ މުޖްތަމަޢެވެ. އޭގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުގެ ލޯތްބާ ޤަދަރު ލިބިގެންދެއެވެ. އެހެނީ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މަތީގައި ތަރުބިއްޔަތު ވާ މީހާ އެ ޙާޞިލްކުރަނީ ﷲ

ނަން ކަރުދާސްކޮޅު

މި އަހަރުގެ ކިޔަވައިދިނުމާއި ކިޔެވުން އަޅުގަނޑުމެންނާއި ވަކިވެގެންދަނީ އެވެ. އަހަރުގެ ބޮޑުޗުއްޓީ ފެށުމާއިއެކު ބެލެނިވެރިން އެންމެ ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭންފަށަނީ ޖެހިގެންއަންނައަހަރު ކުދިން ސްކޫލަށް ފޮނުވުމަށް ބޭނުންވާ ތައްޔާރީތައް ކުރުމުގައެވެ.

ފަރުދުންނަށް ތަރުބިއްޔަތުގެ މުހިއްމުކަން

ފަރުދުންގެ ޙަޔާތުގައި ތަރުބިއްޔަތުގެ މުހިއްމުކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ. އެއީ ﷲ ތަޢާލާގެ ގޮވާލެއްވުމަށް ދެވޭ އިޖާބައެކެވެ. އަދި ﷲ ތަޢާލާއަށް ކުރެވޭ އަޅުކަމެކެވެ.