[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢިލްމުވެރިންގެ ފަތުވާ

ފަތުވާ: މިހާރު އެއްވެސް މީހަކު ސުވަރުގޭގައި ވޭ ހެއްޔެވެ؟

ސުވާލު: ނަބީބޭކަލުންނާއި މަލާއިކަތުން ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް ބަޔަކު މިހާރު ސުވަރުގޭގައި ވޭ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ސުވަރުގެއަށް ނުވަތަ ނަރަކައަށް ވަނުމަށްޓަކައި ޤިޔާމަތް ވަންދެން އިންތިޒާރު ކުރާނީ ހެއްޔެވެ؟ އަޅުގަނޑަށް އަޑު

ފަތުވާ: އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ޙުކުމް

މިފަދަ ދުވަސްތައް ޢީދުތަކެއްކަމުގައި ހަދާ ކޮންމެ އަހަރަކު ތަކުރާރުކޮށް ފާޅުކުރުމަކީ ބިދުޢައެކެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި ދެ ޢީދު ފިޔަވާ އިތުރު ޢީދެއް ނުވެއެވެ. އެއީ ފިޠުރު ޢީދާއި އަޟްޙާ ޢީދެވެ.

ފަތުވާ: ދަރިވައްޓާލުން ( abortion )

އުނިކަމެއް ހުރެދާނެކަމުގެ ބިރަށްޓަކައި ދަރިވައްޓާލުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ﷲ سبحانه وتعالى ގެ ތަދްބީރުކުރެއްވުމަށް އެފަދަ ކަންތައްތައް ދޫކޮށްލާނީއެވެ.

ކާފިރަކު މަރުވުމުން އޭނާގެ މައްޗަށް ރަޙްމަތްލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރުމާއި އޭނާގެ ޛިކުރާ އާކުރުން

އިސްލާމްދީން ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ދީންތަކަކީ ބާޠިލު ދީންތަކެއްކަން އެނގުމަކީ ވާޖިބުކަމެކެވެ. ނަޞާރާ ދީނާއި ޔަހޫދީ ދީންވެސް މިކަމުގައި ޝާމިލުވެއެވެ.

އައިނު އަޅައިގެން ނުވަތަ ލޮލަށް ކޮންޓެކްޓް ލެންސު ލައްވައިގެން ކުރާ ނަމާދު ރަނގަޅުވާނޭ ހެއްޔެވެ؟

ޖަވާބު: އައިނު އަޅައިގެން އަދި ލޮލަށް ކޮންޓެކްޓް ލެންސު ލައްވައިގެން ނަމާދު ކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެއީ ސަޖިދަކުރާ ވަޤުތު ސާޖިދަކުރާ މީހާގެ ނޭފަތާއި ނިތްކުރި ސަޖިދަކުރާ ތަނުގައި ރަނގަޅަށް ޖެހުން އޭގެ ސަބަބުން

މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކު އިސްލާމްދީނަށް އެނބުރި އަންނާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟

މީހަކު އިސްލާމްދީން ދޫކޮށް މުރުތައްދުވެ، ދެން އެއަށްފަހު އިސްލާމްދީނަށް އެނބުރި އައުމަށް ޢަޒުމު ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އޭނާ ޢަމަލުކުރުން ވާޖިބުވާގޮތަކީ ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ކިޔުމެވެ

ޖަމާޢަތުގައި ޝުކުރުގެ ސަޖިދަކުރުން

ނިޢުމަތެއް ލިބުމުން ނުވަތަ ނުބައެއް އެކަހެރިވުމުން ޝުކުރުގެ ސަޖިދަކުރުމަކީ ސުންނަތެކެވެ. އެއީ ޚާއްޞަ ނިޢުމަތެއް ލިބުމުންވިޔަސް ނުވަތަ މުސްލިމުންނަށް ޢާންމު ނިޢުމަތެއް ލިބުމުންނެވެ.

ފަތުވާ: އައްޔާމުއް ތަޝްރީޤުގައި ރޯދަހިފުން

އައްޔާމުއް ތަޝްރީޤަކީ އަޟްޙާ ޢީދުގެފަހުން އަންނަ ތިންދުވަހެވެ. އަޔާމުއް ތަޝްރީޤުގެ ނަމުން އެދުވަސްތަކަށް ނަންދީފައިވަނީ އެދުވަސްތަކުގައި މީސްތަކުން އެއްގަމުމަސް އަވީލާތީއެވެ.

ފަތުވާ: ހަދުޔު ހިފައިގެން މައްކާއަށް ދާ މީހުންފިޔަވައި އެހެންމީހުންނަށް މޮޅުއިތުރީ ތަމައްތަޢުކޮށް ޙައްޖުވުން

އެންމެ މޮޅުއިތުރީ ތަމައްތުޢުކޮށް ޙައްޖުވުމެވެ. އެހެނީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުންނަށް ޢުމްރާއަކާއެކު ތަމައްތުޢުކޮށް ޙައްޖުވުމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ.

ފަތުވާ: ކަޢުބާގެ “މޮޑެލް” ހަދައިގެން ޙައްޖު ނުވަތަ ޢުމްރާ ކުރާގޮތް ދަސްކޮށްދިނުން

މިކަމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. އެއްވެސް ގޮތަކަށް މިކަންކުރުން އެކަށީގެންނުވެއެވެ. އެހެނީ އޭނާއަށް ކަޢުބާ ހުންނަގޮތް ބޯޑުގައި ކުރަހައިގެންވެސް ކިޔާދެވިދާނެއެވެ. އަދި ކަޢުބާ ވަށައިގެން ޠަވާފުކުރާގޮތް ބޯޑުގައި ދެއްކިދާނެއެވެ.

ފަތުވާ: މިހާރު އެއްވެސް މީހަކު ސުވަރުގޭގައި ވޭ ހެއްޔެވެ؟

ސުވާލު: ނަބީބޭކަލުންނާއި މަލާއިކަތުން ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް ބަޔަކު މިހާރު ސުވަރުގޭގައި ވޭ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ސުވަރުގެއަށް ނުވަތަ ނަރަކައަށް ވަނުމަށްޓަކައި ޤިޔާމަތް ވަންދެން އިންތިޒާރު ކުރާނީ ހެއްޔެވެ؟ އަޅުގަނޑަށް އަޑު

ފަތުވާ: އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ޙުކުމް

މިފަދަ ދުވަސްތައް ޢީދުތަކެއްކަމުގައި ހަދާ ކޮންމެ އަހަރަކު ތަކުރާރުކޮށް ފާޅުކުރުމަކީ ބިދުޢައެކެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި ދެ ޢީދު ފިޔަވާ އިތުރު ޢީދެއް ނުވެއެވެ. އެއީ ފިޠުރު ޢީދާއި އަޟްޙާ ޢީދެވެ.

ފަތުވާ: ދަރިވައްޓާލުން ( abortion )

އުނިކަމެއް ހުރެދާނެކަމުގެ ބިރަށްޓަކައި ދަރިވައްޓާލުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ﷲ سبحانه وتعالى ގެ ތަދްބީރުކުރެއްވުމަށް އެފަދަ ކަންތައްތައް ދޫކޮށްލާނީއެވެ.

ކާފިރަކު މަރުވުމުން އޭނާގެ މައްޗަށް ރަޙްމަތްލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރުމާއި އޭނާގެ ޛިކުރާ އާކުރުން

އިސްލާމްދީން ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ދީންތަކަކީ ބާޠިލު ދީންތަކެއްކަން އެނގުމަކީ ވާޖިބުކަމެކެވެ. ނަޞާރާ ދީނާއި ޔަހޫދީ ދީންވެސް މިކަމުގައި ޝާމިލުވެއެވެ.

އައިނު އަޅައިގެން ނުވަތަ ލޮލަށް ކޮންޓެކްޓް ލެންސު ލައްވައިގެން ކުރާ ނަމާދު ރަނގަޅުވާނޭ ހެއްޔެވެ؟

ޖަވާބު: އައިނު އަޅައިގެން އަދި ލޮލަށް ކޮންޓެކްޓް ލެންސު ލައްވައިގެން ނަމާދު ކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެއީ ސަޖިދަކުރާ ވަޤުތު ސާޖިދަކުރާ މީހާގެ ނޭފަތާއި ނިތްކުރި ސަޖިދަކުރާ ތަނުގައި ރަނގަޅަށް ޖެހުން އޭގެ ސަބަބުން

މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކު އިސްލާމްދީނަށް އެނބުރި އަންނާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟

މީހަކު އިސްލާމްދީން ދޫކޮށް މުރުތައްދުވެ، ދެން އެއަށްފަހު އިސްލާމްދީނަށް އެނބުރި އައުމަށް ޢަޒުމު ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އޭނާ ޢަމަލުކުރުން ވާޖިބުވާގޮތަކީ ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ކިޔުމެވެ

ޖަމާޢަތުގައި ޝުކުރުގެ ސަޖިދަކުރުން

ނިޢުމަތެއް ލިބުމުން ނުވަތަ ނުބައެއް އެކަހެރިވުމުން ޝުކުރުގެ ސަޖިދަކުރުމަކީ ސުންނަތެކެވެ. އެއީ ޚާއްޞަ ނިޢުމަތެއް ލިބުމުންވިޔަސް ނުވަތަ މުސްލިމުންނަށް ޢާންމު ނިޢުމަތެއް ލިބުމުންނެވެ.

ފަތުވާ: އައްޔާމުއް ތަޝްރީޤުގައި ރޯދަހިފުން

އައްޔާމުއް ތަޝްރީޤަކީ އަޟްޙާ ޢީދުގެފަހުން އަންނަ ތިންދުވަހެވެ. އަޔާމުއް ތަޝްރީޤުގެ ނަމުން އެދުވަސްތަކަށް ނަންދީފައިވަނީ އެދުވަސްތަކުގައި މީސްތަކުން އެއްގަމުމަސް އަވީލާތީއެވެ.

ފަތުވާ: ހަދުޔު ހިފައިގެން މައްކާއަށް ދާ މީހުންފިޔަވައި އެހެންމީހުންނަށް މޮޅުއިތުރީ ތަމައްތަޢުކޮށް ޙައްޖުވުން

އެންމެ މޮޅުއިތުރީ ތަމައްތުޢުކޮށް ޙައްޖުވުމެވެ. އެހެނީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުންނަށް ޢުމްރާއަކާއެކު ތަމައްތުޢުކޮށް ޙައްޖުވުމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ.

ފަތުވާ: ކަޢުބާގެ “މޮޑެލް” ހަދައިގެން ޙައްޖު ނުވަތަ ޢުމްރާ ކުރާގޮތް ދަސްކޮށްދިނުން

މިކަމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. އެއްވެސް ގޮތަކަށް މިކަންކުރުން އެކަށީގެންނުވެއެވެ. އެހެނީ އޭނާއަށް ކަޢުބާ ހުންނަގޮތް ބޯޑުގައި ކުރަހައިގެންވެސް ކިޔާދެވިދާނެއެވެ. އަދި ކަޢުބާ ވަށައިގެން ޠަވާފުކުރާގޮތް ބޯޑުގައި ދެއްކިދާނެއެވެ.